Šioje kategorijoje nėra straipsnių. Jei pokategorės rodomos šiame puslapyje, vadinasi jose yra straipsnių.

Pokategorės

Mintį dėl leidinio reikalingumo palaikė dauguma uoliųjų kunigų, ypač kun. Juozas Zdebskis. Tuo metu už vaikų mokymą buvo nuteisti kun. Antanas Šeškevičius, kun. Juozas Zdebskis ir kun. Prosperas Bubnys. Petro Plumpos padedamas paruošiau pirmąjį leidinio numerį, kuriam parinkome "Vivos voco" (Gyvuosius šaukiu) vardą. Norėjome, kad leidinį palaimintų Bažnyčia, todėl nuvykau pas tremtinį vysk. V. Sladkevičių ir jam parodžiau paruoštą medžiagą. Pas vyskupą ant stalo gulėjo lenkiškas laikraštis "Kronika", o Maskvoje buvo labai populiari "Einamųjų įvykių kronika". Pavartė, pamąstė, pagyrė sumanymą leisti kad ir kuklų leidinuką, ir pasiūlė "Kronikos" vardą. Vyskupas samprotavo: "Ar nebūtų gerai, jei leidinys aprašytų kokį nors įvykį ir būtų pridėtas trumpas komentaras? Ar ne toks leidinys būtų reikalingiausias?" Gerai idėjai liko tik pritarti ir taip dabartinis mūsų kardinolas Vincentas Sladkevičius tapo "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" krikštatėviu.

    • Atviras laiškas Lietuvos KP CK
    • Tauragnų bažnyčios statyba
    • Žinios iš vyskupijų
    • Tarybinėje mokykloje
    • Žinios iš Tėvynės
    • Iš „LKB Kronikos" archyvo — A. Šalčio teismas
• Laiškas kardinolams J.E.A. Samore ir J.E.J. Slipij
• Laiškas airiams
• Vilniaus arkivyskupijos kunigų pareiškimas
• Įgaliotinis K. Tumėnas atsako į priekaištus
• Kun. K. Garucko pareiškimas
• VI. Lapienio laiškas Generaliniam Sekretoriui L. Brežnevui
• Simno tikinčiųjų kreipimasis
• Kun. J. Zdebskio gynimas
• Stasės Lukšaitės nužudymas
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Dr. V. Butkaus interviu
• „Tiesa" apie Katalikų Bažnyčią Lietuvoje užsieniečiams
• Kun. Z. Neciunsko mirtis ir laidotuvės
• Kun. Z. Neciunsko skundas
• Iš Nijolės Sadūnaitės kelionės į lagerį
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Dėkojame Airijos katalikams
• Kratos ir suėmimai
• Kun. A. Jokūbausko teismas
• Kova už Slabadų koplyčią
• Algimanto Šalčio persekiojimas
• M. Jurevičius — bedarbis
• Kun. Zdebskio gynimas
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
    • sos
    • Lietuvos kunigų kreipimasis į klierikus
    • Sveikiname „Tiesos kelią"
    • Tardymai ir kratos
    • Žinios iš vyskupijų
    • Religinių bendruomenių „sutartys"
    • Laiškai ir pareiškimai
    • Tarybinėje mokykloje
    • Iš „LKB Kronikos" archyvo
• Nauji vėjai ar nauja klasta?
• Telegrama Prezidentui Dž. Karteriui
• Kratos ir tardymai
• Tokia jų moralė
• Pareiškimai
• Apie „kreiva veidrodį"
• Žinios iš vyskupijų
 
• Lietuvos ir Tarybų Sąjungos religinio gyvenimo problemos
• Helsinkio nutarimų „vykdymas"
• Pasmerkta be kaltės
• Dar viena KGB auka
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Iš „LKB Kronikos" archyvo
• Pogrindžio leidiniai
 
• Vladas Lapienis saugumo kalėjime, teismas
• Belgrado komisijai, tikrinančiai kaip vykdomi 1975 m. pasirašyti Helsinkyje tarptautiniai susitarimai
• Pareiškimai
• Žinios iš vyskupijų
• Paskutinės žinios
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Jo Šventenybei šv. Tėvui Pauliui VI
• Lageriuose ir tremtyje
• Pareiškimai dėl Konstitucijos projekto
• Kratos, tardymai ir areštai
• Kada bus atidaryta Žaliosios bažnyčia?
• Žinios iš vyskupijų
• Iš „LKB Kronikos" archyvo
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• KGB ir Kunigų seminarija
• Mūsų kaliniai
• Kam reikalingos naujos sutartys?
• Žinios iš vyskupijų
• Kam maišo Šeduikio koplytstulpius?
• Tarybinėje mokykloje
• Kaltinimai „LKB Kronikai"
• Atitaisymai
 
• Kas naujo Bažnyčios gyvenime?
• Socializmas „garantuoja" sąžinės laisvę
• Sveikiname „EINAMŲJŲ ĮVYKIŲ KRONIKĄ"!
• Kratos ir tardymai
• Laiškai iš Gulago
• Papildoma informacija apie V. Lapienio, J. Matulionio ir O. Pranskūnaitės teismą
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Iš „LKB Kronikos" archyvo
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Katalikų padėtis Moldavijoje
• Naujoji Konstitucija diskriminuoja tikinčiuosius
• Į pasaulio sąžinę!
• Kas naujo Gulage?
• Kokie kunigai globoja saugumietį?
• Šalin KGB rankas nuo seminarijos!
• Telšiuose žudikas — Raslanas
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Katalikai Tarybų Sąjungoje
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Jo Eminencijai Kardinolui Ž. Vijo, Vatikano valstybės sekretoriui
•Viktoro Petkaus teismas
• Laiškai iš Gulago
• KGB puola kun. A. Svarinską
• Naujoji vaikų subedievinimo ir nutautinimo akcija Lietuvoje
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Komunistinė dorovė praktikoje
• Katalikai Tarybų Sąjungoje
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Sveikinimas Popiežiui Jonui Pauliui II 
• Jėzuitų Ordino Generolui T. Pedro Arrupe 
• Tardymai 
• Laiškai iš Gulago 
• Vestuvės Gulage
• „Begegnung" — Tarybų Sąjungos KGB ruporas 
• Kultūrinis genocidas Lietuvoje tebevyksta 
• Kauno Kunigų Seminarijoje 
• Žinios iš vyskupijų 
• Tarybinėje mokykloje 
• Katalikai Tarybų Sąjungoje 
• Iš „LKB Kronikos" archyvo 
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komitetas
• Lietuvos ir Tarybų Sąjungos katalikų gyvenimas, išrinkus Šv. Tėvu Joną Paulių II
• Bažnyčios veiklos sekimas
• Mūsų kaliniai
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Katalikai Tarybų Sąjungoje
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Mes nevieni!
• Šventasis Tėvas dėkoja už sveikinimus
• Prikelkime Lietuvą!
• Kova prieš ATP nuostatus
• Kodėl išrinktas naujasis valdytojas?
• KGB kova prieš Katalikų Bažnyčios pogrindį
• Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų komitetas
• Teismas Vilkaviškyje
• KGB ruošia kun. S. Tamkevičiui baudžiamąją bylą
• KGB prieš kun. J. Indriūną
• „LKB Kronikai"—7 metai
• Mūsų kaliniai
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Katalikai Tarybų Sąjungoje
• Iš „LKB Kronikos" archyvo
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Sąžinė virš įstatymų (kunigų protestai prieš Bažnyčios diskriminaciją)
• T. Karolio Garucko mirtis
• Už tautos blaivumą
• TTG Katalikų Komiteto kreipimasis į Junesko organizaciją
• Atviras laiškas J. E. vysk. J. Steponavičiui
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Šv. Tėvo vizitas Lenkijoje
• Bedievių nerimas
• RRT įgaliotinio susitikimas su dekanais
• Sovietinė valdžia atsako
• P. Anilionis moko ordinarus
• Laiškai iš Gulago
• Eucharistijos bičiuliams 10 metų
• TTKG Katalikų Komitetas
• Dėl laiškų mūsų vyskupams ir valdytojams
• Kryžiaus griovimas
• Teismas Varėnoje
• Bedieviai renka parapijos komitetą
• Rašo kun. Šeškevičius
• Sociologiniai tyrinėjimai
• Tai daugiau nei žmogžudystė
• Ką Jūs žinote apie Kroniką?
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose
• Iš „LKB Kronikos" archyvo
Vengrijos kardinolo viešnagė *
LKB nelaimė — okupacija *
Vietoje vilties — baimė *
Ar bus naujų vyskupų? *
LTSR Prokuratūros rūpesčiai *
Ignoruojami sovietiniai įstatymai *
Angelės Ramanauskaitės teismas *
Jos pareiškimas TSRS Generaliniam Prokurorui *
Teismas Astrave *
Liudininkų apklausa *
Prokuroro Abromovič kalba *
Advokato Savičo kalba *
Paskutinis Ramanauskaitės žodis *
Nuosprendis *
TTG Katalikų Komitetas *
Kun. Alfonso Svarinsko pareiškimas *
Kun. Sigito Tamkevičiaus atviras laiškas LTSR Prokurorui *
Kova už tikėjimo laisvę *
Žygis į Šiluvą *
Telšių vyskupijos kunigų raštas Lietuvos Komunistų partijos Centro Komitetui *
Kratos Lietuvoje *
Žinios iš vyskupijų *
Sovietinėje mokykloje *
Bažnyčia sovietinėse respublikose: Baltarusijoje *
Nauji pogrindžio leidiniai *
 • Ką žada 1980-ji?
 • Tremtiniai sveikina Šv. Tėvą
 • Kova už Klaipėdos bažnyčią
 • Už žmogaus teisių deklaraciją
 • Kratos
 • Mūsų kaliniai
 • Lietuviai gina savo kalbą
 • Ordinarai remia blaivybės sąjūdį
 • Kunigų ir tikinčiųjų protestai
 • Apie „prasimanymus" užsienio spaudoje
 • Anilionis — Bažnyčios korikas
 • Tikinčiųjų studentų diskriminacija
 • Žinios iš vyskupijų
 • Sovietinėje mokykloje
 • Katalikai sovietinėse respublikose
 • Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Šviečiantis žiburys (a.a. kun. V. Jaugelis)
• Kratos ir tardymai
• Ordinarų terorizavimas
• Kova prieš Bažnyčia stiprėja
• TTG Katalikų Komitetas
• Kompartijos nerimas
• Kun. A. Gražulio persekiojimas
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Katalikai sovietinėse respublikose
• Iš „LKB Kronikos" archyvo
• Nauji pogrindžio leidiniai
 
• Aleksandro Gofman pareiškimas TTG Katalikų komitetui
• Kratos ir tardymai
• Mūsų kaliniai
• Justas Gimbutas — vėl Gulago salyne
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Sovietinė valdžia. „LKB Kronika" ir Bažnyčia Lietuvoje:
• Anilionis vėl „moko" dekanus
• Kratos, tardymai ir areštai
• Mūsų kaliniai
• N. Sadūnaitė laisvėje!
• TTG Katalikų komiteto dokumentai
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose:
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Įspūdžiai iš J. E. vysk. J. Steponavičiaus 25 metų vyskupystės jubiliejaus Vilniuje
• A. Terlecko ir J. Sasnausko teismas
• Gyd. A. Statkevičiaus teismas
• Mūsų kaliniai — P. Paulaitis, V. Petkus, A. Janulis ir J. Stanelytė
• Kunigų seminarija
• Smurtas prieš kunigus — Šapoką, J. Zdebskį ir kt.
• Kratos ir tardymai
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Nauji pogrindžio leidiniai
• A. Janulio ir P. Buzo teismas
• O. Vitkauskaitės ir G. Navickaitės teismas
• G. J. Stanelytės teismas
• Doc. V. Skuodžio, G. Iešmanto ir P. Pečeliūno teismas
• A.A. T. P. Masilionis
• Vytauto DLK 550 m. jubiliejus
• Mūsų kaliniai
• Tardymai ir kratos
• Dvasinis atgimimas Lietuvoje
• TTG Katalikų Komitetas
• Žinios iš vyskupijų
• Tarybinėje mokykloje
• Lietuvi, neužmiršk!
• Šv. Tėvo sveikinimas
• Kratos ir tardymai
• Mūsų kaliniai
• Chuliganizmas sovietinėje spaudoje
• Rašo Telšių kunigų taryba
• RRT įgaliotinis auklėja parapijų komitetus
• Petro Cidziko persekiojimas
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Jo šventenybei Popiežiui Jonui Pauliui II
• J. E. kardinolui Pranciškui Makarskiui
• Garbingajam Nobelio premijos laureatui A. Sacharovui
• Mečislovo Jurevičiaus teismas
• Inžinieriaus Vytauto Vaičiūno teismas
• Mūsų kaliniai
• RRT „šviečia" tikinčiuosius ir kunigus
• Rašo Kunigų tarybos
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Apžvalga 1981 m. liepos — rugsėjo mėn.
• „Kiaulių maras" arba kaip KGB trukdė eisena į Šiluva
• Tikinčiojo jaunimo persekiojimas
• Tardymai
• švč. Sakramento išniekinimai
• Iš Vytauto Vaičiūno teismo
• SOS! Kunigų seminarija pavojuje
• Teroras prieš kunigus
• Mūsų kaliniai
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose
• Apžvalga — 1981 — XII.
• Kun. Broniaus Laurinavičiaus mirtis ir laidotuvės
• KGB terorizuoja jaunimą
• Mūsų kaliniai
• Ačiū už auką!
• Kodėl Šiluva kelia siaubą valdiškiems bedieviams?
• Jaunimas stato kryžius
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Nauji pogrindžio leidiniai
• Sveikinimai
• Lietuvos Katalikų Bažnyčios atgimimas
• „LKB Kronikai" 10 metų!
• Laiškas „LKB Kronikos" redakcijai
• Tikinčiųjų protestas
• Sugrįžo
• Bažnyčią „atskirta" nuo valstybės
• Kun. Leono Šapokos žudikų teismas
• Šantažas prieš vysk. Julijoną Steponavičių.
• Kun. Leono Mažeikos žudikų teismas.
• Kun. Kastyčio-Jono Matulionio persekiojimas.
• Kun. Antano Gražulio teismas.
• KGB siautėjimas Marijampolėje.
• Rašo Lietuvos kunigai ir tikintieji.
• Tikslas pateisina priemones.
• TTG Katalikų komitete.
• Žinios iš vyskupijų.
• Sovietinėje mokykloje.
• Nauji leidiniai.
• Dėkojame
• Sovietinis vandalizmas
• Kunigų Seminarijoje
• RRT „plauna smegenis"
• Sovietinės „sąžinės laisvės" auka
• Genovaitė Navickaitė laisvėje
• Kratos ir tardymai
• Mūsų kaliniai
• Rašo Lietuvos kunigai ir tikintieji
• Katalikų kalendorius — žinynas
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Nauji leidiniai
• Mūsų džiaugsmas, viltys ir nerimas
• J. E. Vysk. V. Sladkevičius užima Kaišiadorių vyskupo sostą
• J. E. Vysk. A. Vaičiaus konsekracija ir ingresas
• Atlaidai Ž. Kalvarijoje
• Po Panų kalno sunaikinimo
• Lietuvio-kataliko kryžiaus kelias sovietinėje armijoje
• Mūsų kaliniai
• Konstitucijos „laisvės" ir gyvenimo tikrovė
• Valdžios pastangos atskirti kunigą nuo liaudies
• Kryžių naikinimas
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose
• Žvilgsnis į Bažnyčia kunigų akimis
• Kunigų Seminarijoje
• Kratos ir tardymai
• Šiluva — 1982
• Mūsų kaliniai
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Sovietinėse respublikose
• Dėkojame!
• Maskvos spaudimas didėja
• Kardinolo problema
• Kun. Alfonso Svarinsko suėmimas
• Petras Paulaitis laisvėje
• Mirė prel. L. Pratkelis
• Kratos ir tardymai
• Jono Sadūno persekiojimas
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose
• Nauji leidiniai
• Laisvę kun. Alfonsui Svarinskui!
• Kratos ir tardymai
• RRT propaganda
• Kam jūs tarnaujate?
• Kankinių tautos dovana
• Žinios iš vyskupijų
• Sovietinėje mokykloje
• Bažnyčia sovietinėse respublikose
• Nauji leidiniai