„Lietuvos ateitis" Nr. 6. Periodinis jaunimo leidinys pasirodė šių metų gegužės mėnesio pabaigoje. Jame gvildenamos tautinės bei šiandieniam Lietuvos jaunimui aktualios problemos.

* * *

„Lietuvos ateitis" Nr. 7, dedikuotas nuteistam kun. Alfonsui Svarinskui, pasirodė rugsėjo mėnesio pabaigoje. Leidinyje plačiai aptariamas kun. A. Svarinsko teismas bei kun. S. Tamkevičiaus areštas; atspausdintas tikinčio Lietuvos jaunimo kreipimasis į užsienyje gyvenančią lietuvių jaunuomenę.

* * *

„Aušra" Nr. 35 (75). 1983 m. vasario mėnesį pasirodė pogrindžio leidinio „Aušra" 35-tasis numeris. Leidinyje ypatingo dėmesio susilaukia straipsnis „Aušrai" šimtas metų", kuriame išsamiai nušviečiama ta aplinka, kurioje po 19 metų spaudos draudimo pasirodė pirmojo lietuvių laikraščio „Aušra" numeris. Ji — lietuvių atgimimo pradžia, pirmas sąmoningas žingsnis į savo ateitį. Tai, anot prof. Biržiškos, didžiausia pasaulyje revoliucija, kokių istorija težinanti — sukilimas vos pradedančios susiprasti tautelės prieš didžiulę rusų-vokiečių-lenkų santarvę", — rašoma leidinyje. „Aušra" Nr. 35 reiškia protestą dėl kun. Alfonso Svarinsko suėmimo; supažindina skaitytojus su lietuviais kaliniais Mordovijos 385/3-5 zonoje. Leidinyje nemažai vietos užima straipsnis „Keturiasdešimt metų (1904-1944)", kuriame apžvelgiamas ekonominis Lietuvos gyvenimas, kultūrinė krašto veikla.

 

* * *

„Aušra" Nr. 36 (76). 1983 m. balandžio mėnesyje pasirodžiusiame „Aušros" numerio įvadiniame straipsnyje „Aušra" — pavyzdys šiandienai" iškeliama istorinė leidinio reikšmė lietuvių tautai", — amžių glūdumoj ji surado tautinės savigarbos pagrindą ir iš ten prikėlė idealą ateičiai", parodoma, kad ir šiandien „kėsinamasi į tas pačias vertybes, bet tik didesne jėga, platesniu užmoju ir rafinuočiau, todėl raginama „Mokytis iš praeities! Neatsižadėti tuomet gintų ir dabar gintinų vertybių". Straipsnyje „Jėga ir teisė" pasisakoma už tikrą demokratiją, kurioje svarbų vaidmenį turi krikščionybė su savo pažiūra į žmogų, kaip su niekuo nesulyginamą vertybę. Nemažai vietos leidinyje skiriama Gulago keliais einantiems mūsų tautos kaliniams bei tremtiniams; gvildenamos moralės — tvirtos šeimos klausimai, tęsiamas straipsnis „Keturiasdešimt metų (1904-1944)".

 

Lietuvi, nepamiršk!

Kun. Alfonsas Svarinskas, kun. Sigitas Tamkevičius, Jadvyga Bieliauskienė, Sergiejus Kovaliovas, Antanas Terleckas, Julius Sasnauskas, Povilas Pečeliūnas, doc. Vytautas Skuodis, Mečislovas Jurevičius, Balys Gajauskas, Gintautas Iešmantas, Viktoras Petkus, Algirdas Statkevičius ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!