Vilnius, š.m. slaptame „Informaciniame biuletenyje" Nr. 1 buvo patalpinta LKP CK sekretoriaus P. Griškevičiaus kalba apie aktualius kovos su klerikaliniu ekstremizmu klausimus ir partinių organizacijų uždavinius, ateistiškai auklėjant respublikos gyventojus.

Partijos vadovas pradžioje duoda bendrą apžvalgą apie Lietuvos Bažnyčią. Džiaugiasi, kad daugelis dvasininkų yra lojalūs valdžiai. Tačiau yra dalis nusiteikusių ekstremistiškai, kurie į savo pusę stengiasi patraukti kitus kunigus, ypač jaunus. Bendrą toną ideologinėms diversijoms duoda Vatikanas.

Partijos sekretorius ypač puolė Popiežių Joną-Paulių II-jį už jo nuolatinį palankumą Lietuvos Bažnyčiai. Paminėjo, kad daug kunigų atvažiuoja iš užsienio ir bando pravežti į Lietuvą  priešišką  literatūrą.  Jie  ir  nupirkę  kun.  A. Svarinskui, kun. S. Tamkevičiui ir kt. kunigams lengvąsias mašinas.

Piktų žodžių nepagailėjo ir TTG Katalikų komitetui. Jie esą skatina rašyti visokius pareiškimus ir nesilaikyti Religinių susivienijimų nuostatų.


„Telšių vyskupijos kunigai pareiškė, kad negali laikytis tarybinių kulto įstatymų, nes tai prieštarauja Evangelijai ir Vatikano nutarimų dvasiai. Mes turim pakankamai priemonių teisėtvarkai užtikrinti! Nebus čia jokių kompromisų ir nuolaidų! Reikia tik laiku demaskuoti kolektyvinių laiškų organizatorius."

Partijos vadovas daug kalbėjęs apie atlaidus, eitynes į Šiluvą, Kryžių kalną ir kitas šventas vietas ir reikalavo tuoj pat likviduoti bet kokias naujas tradicijas.

Nesitaikstyti su slaptų kunigų ruošimu, kurie neturi leidimo, o užsiima „ganytojiška veikla". Juos laikyti veltėdžiais!".

Ragino paleisti kunigų komitetus prie vyskupijų (Kunigų tarybas, — red. past.), paskelbiant juos priešįstatymiškais.

„Sustiprinti pamokslų kontrolę ir imtis priemonių prieš kunigus, propaguojančius antikomunizmą. Kai perspėti kunigai nedaro išvadų, — imtis griežtesnių priemonių: iš jų atimti registracijos pažymėjimą".

„Kiekviename darbo kolektyve sudaryti neapykantos atmosferą ekstremistiškai nusiteikusiems kunigams. Siekti, kad net tikintieji piktintųsi kunigų — an-titarybininkų pamokslais."

Toliau lektorius skundžiasi: „Net nepatogu sakyti, kad apie 3 tūkst. vaikų yra įtraukti į aktyvią religinę veiklą! Tai rimtas pažeidimas!" Partijos vadovas nurodo kuo griežčiausiai kovoti, stengiantis atitraukti vaikus nuo religinių apeigų.

Didelį dėmesį P. Griškevičius skyrė vienuolynų klausimui. Jo nuomone, Lietuvoje esą apie 1,5 tūkstančio vienuolių, kurias būtina neutralizuoti, kad neturėtų įtakos aplinkai.
 

* * *

 

Vilnius. 1983 m. lapkričio 5 d. RRT įgaliotinis P. Anilionis pateikė N. Vilnios bažnyčios vikarui Stanislovui Puidokui tokio turinio įspėjimą: „1983 m. spalio 30 d. Vilniaus vikaras kun. St. Puidokas atlaikė Aušros Vartuose pamaldas, pasakė nereliginį pamokslą, desinformavo tikinčiuosius ir tuo pažeidė Religinių susivienijimų nuostatų 19 str. „Kulto tarnų veiklos rajonas apribojamas jų aptarnaujamo religinio susivienijimo narių gyvenamąja vieta ir atitinkamų maldos namų buvimo vieta".

Dėl to įspėjamas, kad ateityje už nuostatų pažeidimus bus atitinkamai baudžiamas". Įspėjimą pasirašė RRT įgaliotinis P. Anilionis.

Kun. S. Puidokas įspėjimo nepasirašė, nes Aušros Vartai — tai visos Lietuvos šventovė ir visi juose gali laikyti šv. Mišias, o pamokslas yra neatskiriama šv. Mišių dalis.

Pamoksle buvo pacituota iš laikraščio „Tiesa" (V.Ž) straipsnio „Nuteistas už įstatymų pažeidimus" kai kurios mintys apie kun. A. Svarinsko teismą.
Įgaliotinis laiko tai dideliu nusikaltimu.
 

* * *


Plateliai (Plungės raj.). 1983 m. spalio 7 d. naktį nežinomi piktadariai įsibrovė į Platelių bažnyčią ir išplėšė dviejų šoninių altorių tabernakulius, mėgino išplėšti ir didžiojo altoriaus tabernakulį, bet neįstengė, nes jis apkaustytas plienine skarda. Įsibrovėliai iš šoninio altoriaus išsinešė seną menišką paauksuotą relikvijorių.
 

* * *


Švenčionėliai (Švenčionių raj.). 1983 m. lapkričio 26 d. 19 val. Švenčionėlių bažnyčioje buvo meldžiamasi už parapijos mirusius ir kun. Bronių Laurinavičių (antrosios mirties metinės). Rajono valdžia iš anksto pageidavo, kad nebūtų minimos kun. B. Laurinavičiaus mirties metinės.


Kunigai ir tikintieji į Švenčionėlių bažnyčią tą dieną suvažiavo nekviesti. Koncelebracines šv. Mišias laikė kunigai: Švenčionių klebonas kun. Kazimieras Gailius, kun. Kazimieras Žemėnas ir kun. Aldas Čeponis. Pamokslą pasakė kun. Jonas Lauriūnas. Tuoj po iškilmių parapijos klebonas kun. K. Gailius buvo iškviestas į rajoną. Čia jam priekaištavo, kodėl neįvykdė „susitarimo", kaltino, jog kvietėsi kunigus, klausinėjo iš kur buvo atvykusios mergaitės su tautiniais drabužiais ir kam leido nelegaliai Seminariją baigusiam kun. Jonui Borutai laikyti šv. Mišias (šv. Mišias kun. J. Boruta atlaikė po visų pamaldų, tikintiesiems beveik išsiskirsčius).
 

* * *


Garliava (Kauno raj.). 1983 m. spalio 30 d., sekmadienį, Sumos metu, Garliavos bažnyčioje buvo meldžiamasi už prieš metus suimtą ir dabar kalinamą garliavietę Jadvygą Bieliauskienę. Iš vakaro monsinjorui Andriui Gustaičiui telefonu prisistatė neva milicijos pareigūnai ir pareiškė žinantys, jog organizuojamas susibūrimas, kartu labai nusistebėjo, kaip galima aukoti šv. Mišias už gyvą asmenį. Mišių metu pamokslą pasakė monsinjoras A. Gustaitis. Po pamaldų visa bažnyčia kartu su kun. Jonu Boruta už kalinius sukalbėjo dalį rožančiaus.
 

* * *


Pagramantis (Tauragės raj.). 1983 m. rugpjūčio 15 d. Pagramančio bažnyčioje jau antri metai kaip vyko permaldavimo — atsiteisimo pamaldos už švč. Sakramento išniekinimą. Dar gerokai prieš iškilmes Tauragės raj. vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja buvo išsikvietusi Pagramančio bažnyčios komiteto pirmininką pasirašyti, jog prižada, kad Tauragės vikarui kun. A. Beniušiui nebus leista sakyti pamokslo.
Permaldavimo pamaldų pradžioje buvo atkalbėta dvi dalys rožančiaus už kunigus kalinius — Alfonsą Svarinską ir Sigitą Tamkevičių. Trečią rožančiaus dalį tikintieji kalbėjo procesijos būdu eidami keliais nuo šventoriaus vartų iki didžiojo altoriaus. Procesija užtruko maždaug 45 minutes, dalyvavo nemažai jaunimo ir vaikų. Po to 17 val. buvo atlaikytos šv. Mišios. Pamokslo metu Tauragės dekanas kun. Puzaras ragino tikinčiuosius uoliai atlikinėti pareigas, ginti savo teises, tėvams religiškai auklėti savo vaikus, daugiau melstis vieniems už kitus. Po šv. Mišių šventoriuje įvyko permaldavimo procesija su švč. Sakramentu. Pamaldos buvo užbaigtos giesme „Marija, Marija".
 

* * *


Meškuičiai (Šiaulių raj.)- 1983 m. spalio mėn. į Kryžių kalną naktį buvo atvežtas Rūpintojėlis (aukštis 5 m.) su užrašu:
„Grįžk, Rūpintojėli, pakelėn rymoti, 
Sužaliuos po kryžium vystanti rūta. 
Vėl nušvis lietuvio skruostai ašaroti, 
Ir Marijos žemė pasikels šventa". 
Kaunas
1983 m.

Dėl laiko stokos ir jėgos trūkumo (pastatymui reikalingi 6 vyrai) Rūpintojėlis tą naktį liko nepastatytas.

1983 m. spalio 19 d. atvykusieji į Kryžių kalną Rūpintojėlio jau neberado — jis buvo supjaustytas ir kažkur išvežtas. Toje vietoje aukotojai padėjo gėlių ir kryželį, perrištą kaspinu su užrašu: „šioje vietoje piktos rankos supjaustė Rūpintojėlį. Viešpatie, atleisk jiems".
 

* * *


Utena. 1983 m. rugpjūčio 14 d. Utenos bažnyčioje buvo teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Nuo pat ryto bažnyčia buvo pilna žmonių, vien tik sutvirtinamųjų buvo arti dviejų tūkstančių. Rimtį drumstė tik rajono vykdomojo komiteto atsiųsti į bažnyčią pasižvalgyti įvairūs pareigūnai. Šventoriuje kilo sambrūzdis, kai pareigūnai puolė prie prekiautojų devocionalijomis:  atiminėjo iš jų šventus paveikslėlius, rožančius kryželius, laužė rankas ir prievarta vežė į milicijos skyrių.