Kriokialaukis (Alytaus raj.). 1983 m. liepos mėn. 13 d. ir 25 d. Vilniaus saugume buvo tardomas Krokialaukio parapijos klebonas, TTGKK narys kun. Vaclovas Stakėnas. Tardytoją Pilelį domino tokie klausimai: Kada susipažinote su kun. Sigitu Tamkevičium? Kiek esate girdėję jo pamokslų ir kokiom progom pasakytų? Kokias problemas savo pamoksluose lietė kun. S. Tamkevičius? Kas pakvietė stoti į TTGKK narius? Kokiu tikslu įstojote į komitetą? Ar dabartiniu metu dar laikote komitetą veikiančiu? Kodėl vengiate rašyti pareiškimą, jog nedalyvausite komiteto veikloje?"

Kun. V. Stakėnui atsisakius rašyti atsistatydinimo iš komiteto pareiškimą, per kelias valandas tardytojas įrodinėjo, jog komiteto veikla yra antivalstybinė. Bandė primesti, jog komiteto tikslas tarnauti Vatikanui, „Laisvės" ir kitoms užsienio radijo stotims.

Tardytojas Pilelis tardymą baigė grasinimu: „Jei ir toliau kovosit beprasmę kovą, pažiūrėsim, kas laimės!"

 

* * *


1983 m. rugsėjo 19 d. kun. V. Stakėnas vėl buvo kviečiamas į Vilniaus saugumą. Į tardymą kunigas nuvyko tik 21 d. Už tai buvo išbartas. Šį kartą tardytoją Liniauską labiausiai domino, ar praeitų metų Kalėdų šventėse tardomasis nedalyvavo Kybartuose vaikams suruoštoje šventinėje eglutėje. Tardytojas šioje šventėje įžiūrėjo „baisią" detalę, už kurią kun. S. Tamkevičius gali būti rimtai kaltinamas — mat, saldainių dalinimo metu moteris iš publikos paklausė: „Gal, seneli, mums, moterims, kokį taloną patalynei ar rankšluostį atvežei?" Visa tai tardytojas traktavo kaip „veikėjų" "vandens pylimą ant imperialistų propagandinio malūno, ir galiausiai pareiškė: „Šito mes niekada nepakęsim!"

Pasibaigus tardymui, kun. V. Stakėnas dar 3 valandas buvo auklėjamas.
 

* * *


Kun. Sigito Tamkevičiaus teismo metu saugumiečiai žadėjo pasikviesti visus TTG Katalikų komiteto narius.
 

* * *


Gruodžio 9 d. tardymui buvo iškviestas Josvainių klebonas kun. Leonas Kalinauskas.

Gruodžio 20 d. Skaudvilės klebonui kun. Vincui Vėlavičiui buvo įteiktas šaukimas į Vilnių pas prokurorą Bakučionį. Kadangi kun. V. Vėlavičiaus sveikata labai silpna, jis vykti atsisakė.

Gruodžio 20 d. kun. Jonas Kauneckas gavo iškvietimą pas RRT įgaliotinį P. Anilionį. įgaliotinis kunigą pasitiko labai maloniai, vengė bet kokių aštresnių temų.
 

* * *


Kybartai. 1983 m. rugsėjo 12 d. į valstybinį saugumo komitetą Vilniuje pas tardytoją Vidmantą Baumilą buvo iškviesta Kybartų parapijos bažnyčios darbuotoja Ona Šarakauskaitė. Apklausos metu jai buvo pateikti įprastiniai kun. Sigito Tamkevičiaus bylą liečiantys klausimai: Ką gali pasakyti apie kun. S. Tamkevičiaus asmenį, ar pamokslų metu jis nešmeižė tarybinės santvarkos kas organizavo kalėdinę eglutę vaikams ir dalino dovanėles, ar už jų gavimą buvo sakomi eilėraščiai, ką žino apie „LKB Kroniką" ir t.t. Tardymo metu buvo patikslinta, ar tikrai 1981 m. rugpjūčio mėnesį O. Šarakauskaitė ir jos draugė B. Mališkaitė kartu su grupe jaunimo atostogavo prie Šlavantų ežero, buvo milicijos pareigūnų sulaikyti ir prievarta nuvežti į Lazdijų miliciją ir ar minėtas įvykis teisingai aprašytas tikinčio jaunimo diskriminaciją liečiančiame pareiškime. Abi jos patvirtino, kad įvykis pareiškime aprašytas teisingai. Tardytoją V. Baumilą domino, ką O. Šarakauskaitė žino apie a.a. kun. Virgilijų Jaugelį, palaidotą Kybartų bažnyčios bokšte.

Tardymas truko 6 valandas.
Rugsėjo 11 d. tardymo metu V. Baumila to paties klausinėjo ir Bernadetą Mališkaitę.
 

* * *


Kybartai. 1983 m. rugsėjo 15 d. į Vilniaus saugumą pas tardytoją V. Baumilą buvo iškviesta Kybartų bažnyčios valytoja Ona Kavaliauskaitė. Tardomoji pakartotinai buvo apklausinėta apie daiktus, paimtus 1980 m. balandžio 17 d. kratos metu. O. Kavaliauskaitė į klausimus, liečiančius kratą ir jos metu paimtus daiktus, duoti parodymus atsisakė, motyvuodama tuo, kad ji pagal tokius klausimus jau buvo apklausta ir tardymo protokolas yra saugumo seife, o papildymui medžiagos neturinti. Saugumietis V. Baumila įrodinėjo, kad O. Kavaliauskaitė pasisavinusi ne savo daiktus, kad visi šie daiktai priklauso kun. Sigitui Tamkevičiui. O. Kavaliauskaitė pareiškė, kad, kaip anksčiau, taip ir dabar gali patvirtinti, jog visi daiktai, rasti jos kambaryje kratos metu, priklauso jai.

Tardymo metu O. Kavaliauskaitei buvo pateikta Nijolės Sadūnaitės iš lagerio ir tremties rašytų laiškų kopijos (5 sąsiuviniai). Tardytoją domino, ar O. Kavaliauskaitė nėra jų skaičiusi. O. Kavaliauskaitė paaiškino, kad pirmą kartą mato šiuos sąsiuvinius. O. Kavaliauskaitė dar buvo apklausinėjama, ar pažįsta N. Sadūnaitę ir jos brolį Joną Sadūną.
Tardymas truko 7 valandas.
 

* * *


Kaunas. 1983 m. rugpjūčio 29 d. apie 20 val. į butą, esantį Jaunosios Gvardijos g. Nr. 1, bt. 3, įpuolė būrys milicininkų ir civilių žmonių. Čia rado virš 30 susirinkusių besimeldžiančių tikinčiųjų. Jų tarpe buvo Skaisgirio klebonas kun. Leonardas Jagminas, atėjęs aplankyti ligonės Zofijos Kilaitės. Pareigūnai prisistatė esą iš Vykdomojo komiteto, iš švietimo skyriaus ir milicijos. Paklausus, ko susirinkę, tikintieji paaiškino, kad suėjo pasimelsti už neseniai mirusią to buto gyventoją Veroniką Paukštytę. Atvykusieji pareikalavo iš susirinkusiųjų dokumentų. Dauguma buvo pensininkės, šeimų motinos, kurios niekados nesinešioja dokumentų. Po ilgų klausinėjimų, surašė visus dalyvavusius ir prigrasino, kad daugiau nebesirinktų. Užklausus, kaip bus su mirusios metinių minėjimu, pareigūnai suabejojo, tvirtindami, kad tikriausiai neduos leidimo tame bute ruošti minėjimą.

Rytojaus dieną vėl atvažiavo pareigūnai patikrinti buto savininkų dokumentus.

Po to prasidėjo tardymai( buvo šaukiama Zita Kinčiūtė, Zita Kupčiūnaitė ir kitos.

Kun. L. Jagminas buvo kviečiamas aiškintis į rajoną.
 

* * *


Raseiniai. 1983 m. rugsėjo 16 d. Raseinių saugume buvo tardoma Genovaitė Butkuvienė. Nepasisakęs pavardės saugumietis pirmiausia užsipuolė tardomąją, kodėl ji į saugumą atėjo prisisegusi kryželį, kiek vėliau čekistas įsakė G. Butkuvienei rašyti pasiaškinimą, nurodant, kokiu tikslu šių metų rugpjūčio 29 d. vakare ji buvo Kaune, kur buvo susirinkęs būrelis žmonių ir meldėsi; reikalavo pasakyti, ką iš ten buvusių tardomoji pažįsta, su kuo važiavo; sakėsi turi žinių, kad iš Raseinių buvę du „tokie pažeidėjai". G. Butkuvienė buvo kaltinama ir už dalyvavimą Viduklės bažnyčios procesijose.
 

* * *


Viduklė. 1983 m. rugsėjo 16 d. į Raseinių saugumą buvo iškviesta viduklietė M. Saukienė. Čekistą domino, kas per susirinkimas buvo rugpjūčio 29 d. Kaune, kuriame ji dalyvavo. Užklaustoji paaiškino, kad tai jos asmeninis reikalas ir prašė nesikišti, nedaryti sau gėdos. V. Saukienei pareiškus, kad į pateiktus klausimus neatsakinės, saugumietis išsikvietė viršininką Gardauską. Čekistas Gardauskas niekino ir šmeižė Viduklės parapijos kleboną kun. Alfonsą Svarinską, kaltino M. Saukienę „uoliai laksčiusią" suimto kunigo reikalais. į tardymą prisistatęs trečias čekistas pareiškė: „1947 m. mes tokius pakabinome, pakabinsime ir jus!" Taip jis kartojo keletą kartų, grasindamas areštu, kalėjimu ir Sibiru.
 

* * *


Kybartai. 1983 m. spalio 11 d. į Vilniaus saugumą pakartotinai tardymui buvo iškviestas Kybartų parapijos vikaras kun. Jonas Matulionis (rugpjūčio 8 d. kviečiamas — nenuvyko). Tardytoją Liniauską domino klausimai, liečiantys kun. Sigito Tamkevičiaus bylą: nuo kada J. Matulionis jj pažįsta, ką kun. S. Tamkevičius kalbėdavęs pamokslų metu. Teiravosi apie jaunimo diskriminaciją liečiantį pareiškimą, rašytą 1982 m. kalėdinę eglutę Kybartuose, Tikinčiųjų Teisėms ginti katalikų komiteto veiklą ir kita.

Tardymo metu saugumietis Liniauskas parodė kun. J. Matulioniui „LKBK" Nr. 52, klausdamas, kaip į jį pateko jo pareiškimas, rašytas LKB CK sekretoriui Petrui Griškevičiui. Kaltino tardomąjį — būk tai pareiškime įžeidinėjęs tarybinius darbuotojus — konkrečiai: Vilkaviškio raj. vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoją Juozą Urboną, vadindavęs jį apsišaukėliu. Kun. J. Matulionis paaiškino, kad pareiškime to nėra, priešingai, ne jis, o vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas J. Urbonas kun. J. Matulionį, kai tik šis atvyko dirbti į Kybartus, savo paskaitose pradėjo vadinti apsišaukėliu, netikru, be šventimų kunigu. Kun. J. Matulionis priminė tardytojui Liniauskui, kad rugpjūčio mėnesį Vilniaus saugumiečiai, tardydami jo pažįstamą, klausinėjo apie jį, susinervinę iškoliojo, vadindami antitarybininku, svoločium.


Kun. J. Matulioniui atsisakius pasirašyti po protokolu, tardytojas supykęs pareiškė, jog tokie, kurie nepasirašė, jau sėdi ir parodė į saugumo pusrūsį. Paklausus, — gal būtų galima pasimatyti su klebonu kun. S. Tamkevičium? — tardytojas Liniauskas atsakė: „Pasimatysi lageryje."
Tardymas truko 4 valandas.
 

* * *


Vilnius. 1983 m. rugsėjo 20 d. Jonas Sadūnas parašė pareiškimus Lietuvos TSR Prokurorui ir LTSR Aukščiausiojo Teismo pirmininkui. Juose aprašė tardymą, vykusį Vilniuje Saugumo komitete. Tardytojas vyr. ltn. Vidmantas Baumila tardė J. Sadūną kaip liudininką kun. S. Tamkevičiaus byloje. Į minėtus pareiškimus J. Sadūnas atsakymo negavo. Tik saugumo komiteto darbuotojai tuojau sureagavo. Spalio 17 d. J. Sadūnas buvo išrašytas iš Jonavos ligoninės.

Spalio 20 d., J. Sadūnui dirbant statybose, Jonavos speckomendantūros kambaryje Nr. 24, kuriame gyvena J. Sadūnas, buvo padaryta slapta krata. Po kratos Jonas Sadūnas pasigedo pareiškimų, rašytų rugsėjo 20 d. LTSR Prokurorui ir į LTSR Aukščiausiąjį Teismą nuorašų, bičiulių iš užsienio adresų, radijo imtuvo ir paso.
 

* * *


Garliava (Kauno raj.). 1983 m. lapkričio 28 d. Kaune, gatvėje, milicija sulaikė Aldoną Raižytę ir nusivežė į milicijos skyrių, o iš ten po kurio laiko ją išvežė į namus, pareikšdami, kad jos bute darysią kratą.

Kadangi name yra trys butai, tai krėtėjai atsivežė tris kratos orderius, kuriuose buvo pažymėta, kad bus ieškoma Garliavos parduotuvėje dingusių odinių švarkų. Kratą darė apie 10 žmonių. Nors krėtėjai prisistatė esą iš milicijos, bet kratoje uoliai dalyvavo ir saugumiečiai, — jų tarpe Matulevičius. Keisčiausia tai, kad odinių švarkų smulkmeniškai ieškojo užrašų knygelėse, mažiausiose dėžutėse, knygose, už paveikslų kartonų. Kratos metu name rado Gemą-Jadvygą Stanelytę, Eleną Šuliauskaitę ir Juliją Kuodytę. Saugumiečiai iškrėtė jų rankinukus, o taip pat atsitiktinai pakliuvusiam į kratą A. Teresiui padarė asmeninę kratą, vos ne nuogai išrengdami.

Nežiūrint tai, kad dviejų butų savininkų — Vinco Biekšos ir Petronės Nausėdienės nebuvo namuose, saugumiečiai ir jų butuose padarė kratą.

Kratos metu paimta: rašomoji mašinėlė, A. Solženycino „Gulago salynas", „Lietuvos ateitis" Nr. 2 ir Nr. 5, daug užrašų knygelių ir įvairių spausdinių.

Po kratos buvo išrašyti kvietimai lapkričio 29 d. tardymui ne tik namo gyventojams: Almai Mikličienei, Aldonai Raižytei, bet ir atsitiktinai į kratą pakliuvusioms: Julijai Kuodytei, Gemai-Jadvygai Stanelytei, Elenai Šu-liauskaitei ir A. Teresiui.

Rytojaus dieną, kada Vilniuje jau vyko kun. S. Tamkevičiaus teismas, pakviestuosius ilgai laikė milicijoje, nekviesdami tardymui. Iš kai kurių, kad nepabėgtų, paėmė pasus. Tačiau nežiūrint to, Aldona Raižytė ir A. Teresius, išbuvę pusę dienos ir nesulaukę, kad juos teiksis tardyti, išėjo iš milicijos ir, atsisėdę prie jų mašinos vairo, juos parvežė vėl į milicijos skyrių Kaune. Po tardymo jiems buvo įteikti kvietimai lapkričio 30 d. atvykti į saugumą tardymui pas saugumietį Matulevičių, kad negalėtų išvažiuoti į teismą Vilniuje.
 

* * *


Kaunas. Tuo pat metu buvo tardomas saugume tik ką grįžęs iš lagerio Vytautas Vaičiūnas. Čekistas ypač puolė jį už tai, kad lapkričio 7 d. buvęs Viduklėje ir dalyvavęs Monikos Gavėnaitės bute jam surengtame sutikime. Čekistas labiausiai niršo, kad vidukliškiai esą išniekino lapkričio 7 d. šventę, suorganizuodami pamaldas už kun. A. Svarinską ir suruošdami grįžusio kalinio pagerbimą.
 

* * *


Kaunas. Prieš pat kun. S. Tamkevičiaus teismą buvo kviečiama į saugumą tardymui pensininkė, buvusi kalinė Elena Kryževičienė. Saugumiečiai taip stengėsi įgąsdinti, kad ji nenorėtų važiuoti į Vilnių, kur vyks kunigo teismas.
 

* * *