Straipsnių sąrašas

VIETOJE EPILOGO

Kęstutis Šimkūnas
Persekiota, bet nenugalėta tiesa

Kunigą Bronių Laurinavičių dažniausiai prisimena tik su juo bendravę ir jį asmeniškai pažinę žmonės. Jis tartum užmirštas, tartum savo darbą jau atlikęs ir dabar neaktualus. Tačiau prakalbintos datos turėtų mums padėti spręsti nuolatinę krikščionio užduotį - pažinti laiko ženklus. Ta prasme norėčiau kalbėti apie amžinatilsį kunigą.

Užrašas ant paveikslėlio pirmosioms šv. Mišioms atminti (1944 m.): „Viešpatie, šias Pirmąsias šv. Mišias aukoju už savo tėvelius, gimines, draugus, geradarius, už tuos, kurie man padėjo prisiartinti prie Tavo Altoriaus, ir už visus, kurie žuvo ir išvežti vargsta ir kenčia dėl Tėvynės". Šie žodžiai tapo visos kunigystės programa, kurios širdis - Altorius ir Tėvynė. Su tokia vėliava nueitas garbingas kelias. Sutiktieji šiame kelyje mena kunigą Laurinavičių. Bažnyčios, kuriose jis dirbo, pajuto rūpestingo šeimininko ranką. Sunkiais pokario metais Ceikinių bažnyčia atsinaujino ir prasiplėtė. Kalesninkų bažnyčia naujai išdekoruota, išaugo Švenčionėlių bažnyčia, pasipuošė Adutiškio bažnyčia, sutvarkytas šventorius, atsigręžė į žmones altorius. Visa tai - kun. Laurinavičiaus dėka. Tokia didelė atliktų darbų apimtis gal nekeltų nuostabos ir susižavėjimo demokratiškuose kraštuose. Tačiau ateistų persekiojamoje Lietuvoje šiems darbams prireikė daug daugiau energijos ir sumanumo. Be valdžios sutikimo bažnyčioje negalėjo būti įkalta nė vinis! Storais aplankais gulė ant kunigo stalo dokumentai, prašymai, sąskaitos, pareiškimai....

Negana to, civilinė valdžia apkaltina kunigą Laurinavičių prie Švenčionėlių bažnyčios pastačius kleboniją „ne iš darbo pajamų", nutaria ją nusavinti ir liepia iš klebonijos išsikelti per dvi dienas. Puolimo kampanija išplečiama ir spaudoje. Prasideda įvairaus lygio teismai, laiškai Lietuvos SSR ir SSRS prokuratūroms, pareiškimai Vilniaus ir Maskvos valdžiai. (Iš viso -180 pareiškimų ir atsakymų.) Bylos baigtis - kunigas Laurinavičius turi palikti kleboniją, o vėliau - ir Švenčionėlius.

Patirta neteisybė neužgožia tikėjimo - tiesa turi triumfuoti: „Namas, kurį aš pastačiau prie Švenčionėlių bažnyčios, priklauso Švenčionėlių parapijai. Esu tikras, kad ateis laikas, ir namas bus denacionalizuotas". (Iš 1981 m. birželio 4 d. parašyto testamento).

Tai tik vienas iš daugelio atvejų, kai teko susidurti su gerai organizuota persekiojimo mašina, ginkluota puikiu ginklu -biurokratija. Nori prieštarauti, kovoti - turi žinoti žaidimo taisykles.

Apie bažnyčių statytoją liudija aukštos sienos ir puošnūs altoriai, o dvasinė Bažnyčia gyva žmonių širdyse. Švenčionėlių ir Adutiškio tikintieji mena kleboną Laurinavičių. Neatsitiktinai visų atsiminimai prasidėdavo nuo vaikų. Berniukai noriai eidavę patarnauti Mišioms, mergaitės - į procesiją ar chorą. Prieš dvidešimt trisdešimt metų (o dar ir visai neseniai) gausus vaikų būrys prie altoriaus buvo ne tik džiaugsmas tėvams ir visai parapijai, bet ir realus pavojus tiek patiems vaikams, tiek kunigui. Pasakoja Ona Krickaitė iš Adutiškio:

„Vaikai labai mylėjo kleboną. Klebonas mokėjo suprasti vaikus, paskatinti. Aš Pirmajai komunijai rengiausi pas kunigą Laurinavičių. Niekada neužmiršiu, koks džiaugsmas buvo gauti penketą! Klebonas ant didelio popieriaus lapo parašydavo „penki", nors ir nelengvai gaudavome tokį įvertinimą. Tris tokius penketus esu gavusi! Na, ir pamokslėliai vaikams buvo tikrai jiems skirti - suprantami, įdomūs. Vaikai, būdami jautrūs, greičiau pajunta kito jautrumą ir dėmesį, prisiriša..."

Ne tik vaikai patyrė kunigo globą ir jautrumą. Su ašaromis akyse pasakoja Bronė Steponienė, gyvenanti Adutiškyje: „Kaip galima neprisiminti mūsų klebono? Kaip užmiršti žmogų, kuris ir buvo, ir liko vadas tikėjime ir gyvenime, mokytojas, globėjas?! Svarbiausia, kad jautė kitą žmogų, atsirasdavo šalia, kai tik buvo sunku. Kaip guodė mane, kai žuvo dukra! Visus pažino ir žinojo, ko kam trūksta".

O čia keletas eilučių iš 1936 m. rašyto laiško. Rašo Broniaus gerumą patyręs (jam tada buvo 23-eji) draugas:

Man kryžkelėje ištiesei ranką, parodei kelią į laimės šalį,
mane vienišą žmogų ir menką guodei kaip retas paguosti gali.

Ir Švenčionėlių, ir Adutiškio parapijų žmonės savo kleboną prisimena kaip uolų blaivybės gynėją ir puoselėtoją. Alkoholiniai gėrimai dingo ne tik nuo šermenų, bet ir nuo vaišių ar vestuvių stalo. Iš tiesų kunigas matė blogį, netiesą ir drąsiai, be kompromisų su ja kovojo. Klaidinga būtų jo veiklą laikyti kova prieš tarybų valdžią, prieš komunistus: tai buvo kova prieš neteisybę, prieš religinės laisvės varžymus. Tai buvo bekompromisė kova su blogiu.

Kunigo kovą dėl žmogaus teisių pirmiausiai reikėtų sieti su jo veikla Helsinkio grupėje. Helsinkio Baigiamasis aktas -Helsinkio grupių veiklos pagrindas. Visas jo pavadinimas Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje baigiamasis aktas. Jį 1975 m. rugpjūčio 1 d. pasirašė 35 valstybės, tarp jų JAV, SSRS, Šventasis Sostas, Anglija, Federatyvinė ir Demokratinė Vokietija. Akte išskirtinos trys pagrindinės dalys:

1. Saugumas Europoje;

2. Bendradarbiavimas ekonomikos, mokslo ir ekologijos srityse;

3. Periodinės apžvalgos - konferencijos, kurių metu turėtų būti pateikiami ir apsvarstomi žmogaus teisių pažeidimo faktai įvairiose šalyse.

Disidentus, ypač gyvenančius Sovietų Sąjungoje, labiausiai jaudino paskutinis Akto punktas. Juk žiniasklaida negalėjo žmogaus teisių pažeidimo faktų pateikti nei Sovietų Sąjungos, nei užsienio ekspertams. Todėl akademiko A. Sacharovo aplinkoje gimė idėja kurti draugiją, turinčią informuoti apie Helsinkio Baigiamojo akto pažeidimus. 1976 m. gegužės 12 d. įsikūrė pirmoji tokia draugija - Maskvos Helsinkio grupė.

Netrukus kai kuriems rezistentams kilo mintis įsteigti savąsias Helsinkio grupes ir taip atkreipti didesnį pasaulio dėmesį į savo šalies padėtį. 1976 m. lapkričio 9 d. įsikuria Ukrainos Helsinkio grupė, o netrukus, lapkričio 25-ąją - ir Lietuvos. Faktinis jos vadovas ir iniciatorius buvo Viktoras Petkus. Ką tik įkurtai grupei priklausė: Ona Lukauskaitė-Poškienė, kunigas Karolis Garuckas, Tomas Venclova, Eitanas Finkelšteinas. 1979 m. balandžio 8 d. mirus kun. Karoliui Garuckui, jį pakeitė kunigas Laurinavičius.

Religinių kultų reikalų įgaliotiniui nepatiko ir gausūs vaikų būriai prie altoriaus Švenčionėliuose bei Adutiškyje. Juk sovietinė valdžia (ir net kai kurių vyskupijų kurijos!) draudė bent kiek aktyvesnį vaikų dalyvavimą pamaldose.

Taigi, įsitraukus į Lietuvos Helsinkio grupės veiklą, iškilo pavojus ne tik kunigo B. Laurinavičiaus laisvei, bet ir gyvybei. Nepaisydamas susidorojimo grėsmės, jis veikė drąsiai, nepripažindamas kompromisų. Raštuose ir pareiškimuose drąsiai kėlė mintis apie Lietuvos okupavimą, Ribentropo-Molotovo pakto neteisėtumą. Po kiekvienu jo raštu ar pareiškimu - ne slapyvardis, ne anoniminė „grupė", bet vardas, pavardė, parašas.

Kita kunigo Laurinavičiaus, kaip žmogaus teisių gynėjo, veiklos kryptis - parama kenčiantiems už laisvę. Jis gynė mokytojų terorizuojamus mokinius. Panašiai gynė teisiamus kovotojus dėl laisvės ir teisingumo. Kaip vieną iš daugelio pavyzdžių galima paminėti Antano Terlecko ir Juliaus Sasnausko teismą 1980 m. rugsėjo 15-19 d. ir šiame teisme kunigo Laurinavičiaus pasakytą ginamąją kalbą. O suimtuosius ir tremtinius (pvz., kunigus Antaną Dilį ir Kazimierą Vasiliauską) rėmė laiškais ir siuntiniais. Šiai veiklai buvo pasišventęs iki paskutinės gyvenimo minutės: ir tą lemtingą vakarą nešė auką - 1000 rublių - politiniams kaliniams remti. Kelią pastojo MAZ-503.

Po šios avarijos pasipylė įvairiausi spėliojimai. Bylą iš VAI perėmė Lietuvos SSR Vidaus reikalų ministerija, buvo kreiptasi į vilniečius, mačiusius šį įvykį, pranešti apie tai tardymo organams. Liudytojų tikriausiai nebuvo daug, nes daugelis apie tai nedrįso kalbėti. Velionio artimieji gavo pranešimą su tardymo išvada: pėstysis ėjo degant raudonam šviesoforo signalui, ir... byla buvo nutraukta. Sovietinio tardymo rezultatais pasitikėti nėra jokios prasmės. Dabar turėtų būti patikrinta neoficiali versija - „saugumo darbas". O braižas ir aplinkybės tokios galimybės nepaneigia.

Tuo metu kunigas Laurinavičius buvo vienintelis galintis aktyviai dirbti Helsinkio grupės narys (kiti buvo suimti ar dar tik įsijungę į grupės veiklą), taigi tikras krislas KGB akyje.

Kelios dienos prieš tai „Tiesoje" (1981-11-21) buvo išspausdintas Danguolės Repšienės straipsnis, šmeižiantis kun. Laurinavičių. Toliau „visuomenės nuomonę" turėjo formuoti iškart po avarijos prie vairuotojo prišokę jauni vyrai (ir dabar tai prisimena baisaus vakaro negalintis pamiršti vairuotojas G. Lazukinas), iš pradžių sutikę būti liudytojais, bet vėliau dingę minioje. Po to - velionio artimiesiems rytojaus rytą įvykio vietoje šlavėja įkyriai aiškinusi, kad „senis buvo girtas, ėjo per raudoną ir palindo po ratais". Baigiamasis etapas - „melagingas" užsienio prasimanymų paneigimas, „tiesa", paaiškėjusi per tardymą (tardytojas Vaitiekūnas)... ir užmiršimas.

Jei tai iš tikrųjų saugumo darbas (manau, žodelis „jei" reikalingas, nes tikrasis tyrimas neatliktas), tai vienos jų plano dalies nepavyko įvykdyti. Šios tragedijos daug kas dar ir dabar nepamiršo. Iškart po avarijos (ar nužudymo) pogrindinė spauda ir Vakarų radijo stotys prabilo apie tikrai keistas aplinkybes. Štai medikai liudija, kad po autoavarijos aukos -pėstieji atrodo kitaip nei velionis kunigas, gulėjęs kniūbsčias, delnai buvę nešvarūs. Nugalėdami atpildo ir teisybės troškimą, geriau atsakykime į kitą klausimą: nejaugi kunigas Laurinavičius kovą su blogiu ir neteisybe pralaimėjo?

Manau, kova dar tęsiasi. Juk ir po mirties kunigas buvo persekiojamas, jo atminimą mėginta ištrinti. Kuo skiriasi kad ir šie du įvykiai: krata kunigo namuose Adutiškyje ir velionio testamentinės valios ignoravimas?

Minėtoji krata atlikta 1980 m. vasario 6 d. Ji truko septynias su puse valandos. „Darbavosi" įvairių laipsnių tardymo ir saugumo darbuotojai: J. Matulevičius, R. Rainys, Albrikas, Sventaus-kas, Gudas, Rukšėnas, Riabinas. Paimta dvi rašomosios mašinėlės ir keletas aplankų įvairiausių raštų bei trys fotoalbumai (!)

Kunigo testamente išreikštas pageidavimas - „norėčiau ilsėtis Švenčionėliuose" - iškart nebuvo įvykdytas. Kunigai Kazimieras Žemėnas ir Algimantas Keina vos ne paskutinėmis akimirkomis sužinojo, kad jie paskirti testamento vykdytojais.

Po kunigo Laurinavičiaus mirties buvo stengiamasi ištrinti velionio atminimą: draudžiamos pamaldos už jį, mirties metinių paminėjimai. O kai kurie disidentai išgirsdavo grasinimą, paslėptą po nekaltu žodeliu: „O kai kas ir po mašina pakliūna..."

Tačiau gėlės žuvimo vietoje prie elektros stulpo Žalgirio gatvėje nevyto. Kova tęsėsi....

1988 m. lapkričio 25 d. įvykdyta paskutinė velionio valia. Kun. Broniaus Laurinavičiaus palaikai iškilmingai pervežti iš Adutiškio ir palaidoti Švenčionėlių bažnyčios šventoriuje.

1991 m. birželio 14 d. atidengtas ir pašventintas paminklas ant kunigo kapo. Pasakoja paminklo autorius Antanas Kmieliauskas:

„Šis darbas man neeeilinis, kaip neeilinis ir kun. Laurinavičiaus asmuo. Kristus surištomis rankomis. Teisybė - persekiojama, bet nenugalėta. Tai ne tik kun. Laurinavičiaus, bet ir visos Lietuvos simbolis. Paminklą baigiau jau pernai (1990 m.), gruodžio mėnesį. Sausio 13-osios įvykiai tik patvirtino mano mintį: tiesos ir laisvės idėjos gyvos, jų neįmanoma supančioti ar pastumti po automašina, sutraiškyti tankų vikšrais...."

Gal jau galima atsakyti į anksčiau iškeltą klausimą - ar kun. Laurinavičius nepralaimėjo? Tačiau kodėl jį lyg ir užmiršome? Gal išdavėme jo idėjas? Pasak A. Kmieliausko, tai galbūt todėl, kad kartais pritrūksta žmonių, kurie tomis idėjomis gyventų.

„Norėjau nuoširdžiai garbinti Viešpatį Dievą, ginti Motiną Bažnyčią ir skriaudžiamuosius. Norėjau reikalingiems padėti -juos pamokyti, bet, jei nesugebėjau, prašau gerąjį Dievą, kad jis man atleistų. Taip pat ir visus prašau man atleisti ir dovanoti, jei kam palikau skolingas ar kuo neįtikau".

Šios kun. Broniaus Laurinavičiaus testamento eilutės nėra atsisveikinimas su mumis. Jei tik mes neatsisveikinsime ir ne-išduosime Tikėjimo ir Vilties, Tiesos ir Laisvės idealų.

(Sutrumpintas straipsnis „Kova tęsiasi", išspausdintas žurnale „Katalikų pasaulis", 1991-11-22)

ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

Adamkus V. 156
Aitmatov Č. 67
Albrikas 504
Alekna A. 210, 303
Aliulis V., kun. 8, 270, 460
Ambrasas Konst., kun. 73
Ambrasienė J. 12
Andrikonis J., kun. 217, 300
Aničas J. 216, 224, 303, 305, 306, 307, 308
Anilionis P. 74, 228, 232, 233
Antanaitis B., kun. 73, 403
Anušauskas A. 38, 39, 41
Archipov 301
Arlauskas P. 366
Augulytė-Blazkienė L. 6, 348

Bačkis A. J., kard. 84
Bakšys P., kun. 82, 205
Balčiūnas J., kun. 240
Baltinas E. 171
Baltušis J., kun. 127
Baranauskas Z. 412, 413
Bartašiūnas J. 63
Basiūnas J. 411
Basys E., kun. 26, 27, 107, 202, 371, 459
Basiūnienė P. 416
Batrys J. 454
Baumila V. 174
Baužienė 151
Baužys A. 213, 310
Bazevičius B., kun. 241, 242, 243
Bendorius B. 160, 313, 316
Berija L. 38, 313, 314
Bieliauskas P., kun. 358, 359
Bielinis J. 227, 317
Bielskus J., kun. 88
Blažys R., kun. 257
Blažukas P. 225
Bodajev A. 315
Borisevičius V., vysk. 38, 55, 57, 69, 88, 124, 130,138
Boruta J., vysk. 47, 101
Brežnevas L. 6, 11, 25, 98, 147, 160, 161, 205-207, 208, 211, 217, 219, 222, 225, 227, 230,317, 447, 448, 467, 474
Brilienė O. 206, 307
Brizgys V., vysk. 39
Bubnys A. 39
Bubnys P., kun. 43, 60, 206, 342
Bučelis A. 454
Budrevičius J., kun. 241, 256, 257
Budzilas N., kun. 241, 243, 245, 250, 379, 384
Buliauskas J., kun. 73
Bulygina T. 323
Bulika B., kun. 77
Burauskaitė B. 7, 429
Burba J., kun. 240, 242, 337, 379
Burka, kun. 423
Burneikis B., kun. 132
Burokas P. 454
Burokienė C. 7, 339, 341, 414, 417, 450
Butkevičius P. 149, 414
Butkus, kun. 240
Butkus Vikt., kun. 221, 225

Bužinskienė R. 7, 398
 

Centozis L., arkivysk. 37
Chodygo S., kun. 28, 35, 149, 228, 334, 340, 438
Chruščiov N. 59, 71, 461
Cicėnienė M. 7, 401, 416
Cicinas A. 357
Cidzikas P. 224, 316
Cikota M., kun. 359
Čaglys P., kun. 240 Časas 265
 

Čepulis 166, 205, 299
Černiauskas R. 76, 169
Černiauskas V., kun. 415
Černiauskienė 374
Černiauskienė K. 7, 396
Černiševskij N. 322
Čibiras K., kun. 359
Čiučiuraitė-Šiaudinienė O. 7, 391

Dailidė A. 273
Darius S. 219
Dasys H. 313
Daukantas S. 322
Degutis V., kun. 73
Deksnys J., kun. 138, 203
Deltuva A., kun. 73
Devis A. 314
Dybo V. 323
Didžiulis V. 307
Dilienė A. 370
Dilys A., kun. 6, 154, 182 238, 334, 339, 368,415, 503
[Dilytė] Ona 369
Diržinskaitė-Piliušenko L. 404
Dobroliubov N. 322
Donelaitis K. 322, 490
Dovidaitis G., kun. 73
Dubietis J., kun. 202
Dudlauskas K. 165, 245, 250, 254, 256, 266
Duksa J. 379
Duksienė A. 6, 379, 404
Dumbliauskas A., kun. 98
Dumbliauskas P., kun. 73
Dvarionas B., komp. 364
Dziekanas A., kun. 241
Dževeckaitė R. 7, 399

Ellert J., kun. 200, 201, 202
Engelsas F. 325
Ešliman, šventikas 73
Ežerinis 245, 254, 270, 393, 394

Fabijanskas J., kun. 391
Finkelštein E. 150, 158, 159, 373, 503
Fortunatov F. 323
Frenkelis E. 322
Furceva J. 147, 207

Gailevičius A. 75, 87
Gailius K., kun. 387, 416, 486
Gajauskas B. 159, 160, 224, 313, 314, 315, 316
Gajauskas K., kun. 7, 458
Galvelė D. 440


Galvydis J. 312 Garla A. 416
Garmus K. 264, 265
Garuckas K., kun. 9, 73, 99, 150, 158, 159, 160, 215, 216, 222—225, 316, 373, 462, 463, 468, 478, 485, 490, 503 Gaškaitė N. 40
Gavronskis 315
Gedvilas M. 75, 86. 87
Gerojimaitė-Rainienė B. 7, 187, 417
Gerojimas B. 127, 152, 187, 386, 410, 411, 413, 416
Gerojimas J. 7, 408
Geroj imienė V. 7, 410
Gimžauskas V., kun. 105, 241, 334, 339
Girdauskienė R. 6, 8, 153, 188, 344, 347, 417,479, 484
Girėnas S. 219
Girnius K.K. 159
Gladkov P. 38
Glaudelis J. 358
Gorbačiov M. 42, 66, 162
Gorodeckas S., kun. 241
Gražys J. 216
Grigulevičius J. 315
Griškevičius P. 227, 317
Grizecki 16
Grucė R. 77
Gruzdienė A. 416
Gudas K. 205, 504
Gudelienė J. 6, 384
Gudelis R. 412, 416
Gurklys K., kun. 488
Gurskienė O. 123
Gustaitis P., kun. 57
Gutauskas A., kun. 203, 210, 225, 229, 231, 233,257, 269, 368, 484
Gutenbergas 310
Gutmanas 415
Guzevičius A. 38, 57

Iešmantas G. 160
Ivanauskas T. 362
Ivanov V. 323

Yla S., kun. 39
Ylius A., kijn. 41

Jadzevičius V. 6, 19, 20, 353
Jadzevičiūtė J. 355
Jakavonis (Jakovanis) A., kun. 135, 2^1, 242, 459
Jakštas J. 490
Jakubėnienė J. 7, 397
Jakunin G., šventikas 73
Jakutis J. 400
Jakutis R. 225, 400
Jalbžykovskis (Ja?brzykowski) R., arkivysk. 39, 69
Jalinskas V., kun. 73
Janavičiūtė-Mačėnienė M. 6, 365
Jančys A. 5, 182
Jankauskas R. 7, 400
Jankauskas Z. 400
Janonis J. 118
Jasys A. 123
Jaugelis V., kun. 215
Jefimov D. 64

Jeliutin V. 227, 317, 319, 320, 322, 323, 325
Jemelin 164, 176
Jermogen, arkivysk. 73
Jokūbauskis S., kun. 50, 61, 63, 64, 91
Jonas Paulius II, popiežius 65, 228
Juodagalvis J., kun. 139, 200
Juodaitis J., kun. 88
[Juodzevičius] Edvardas 348
Juozapaitytė J., ses. 78
Juozėnas E. 229
Jurėnaitė O. 380
Jurevičius M. 150, 159, 160, 172, 183
Jurkūnas V. 367
Jurša J. 362
Juršėnas B. 234
Juršėnienė 151
Jusys C. 416

Kabelis V. 364
Kabuš 381
Kairys 352
Kairys F. 312
Kairytė O. 454
Kalvelytė J. 454
Kanopka J. 367
Kapsukas V. 315, 316
Karaliukas J., kun. 105
Karklelis B. 6, 105, 374
Karmazaitė V. 354
Karmazienė J. 7, 340, 438
Karosas A., vysk. 57, 58, 88
Karvelis 449
Katilius A. 47
Kauneckas J., vysk. 7, 100, 102, 457
Kavaliauskas (Alekspnis) A. 77
Kazlas, kun. 381
Kazlauskas A., kun. 225
Kazlauskas A. 222
Kazokaitė M. 358
Keidelis S., kun. 241
Keina A., kun. 8, 12, 73, 153, 155, 156, 163,187, 192, 341, 342, 363, 416, 443, 473, 481, 483, 486, 505
Keneckas P. 160, 313, 316
Kirijenko A. 121
Kiškis S., kun. 78
Kmieliauskas A., prof. 8, 337, 345, 491, 496, 499, 505
Kolbė, kun. 207
Kosas 234
Kovaliov S. 216
Kozlovas S. 264, 265
Kozlovskij 243, 245, 261
Krasnov 73
Kraujalis P., kun. 359
Kriaučiūnaitė T., ses. 332
Kriaučiūnas A. 264, 265, 268
Krickaitė-Rasičienė M. 7, 434, 501
Krickas J. 454
Krickienė R. 7, 223, 339, 426, 454
Krikščiūnas R., vysk. 217, 220, 221, 228, 300
Krištaponis B., kun. 339, 446, 452
Krivaitis Č., kun. 129, 138, 200, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 214, 220, 221, 237, 310, 475
Kruopiene M. 7, 363, 423, 439, 442, 443
Krupavičius M., kun. 39, 69
Kubilius K. 356


Kucka V. 331, 349
Kuckaitė B. 6, 349
[Kuckienė] Eleonora 350
Kučinskaitė-Sukackienė J. 6, 377
Kudirka V. 490
Kukta J., vysk. 69
Kukta J., kun. 127, 139, 200
Kuko J. 160
Kunevičius L., kun. 73
Kuolaitis J. 361
Kuolaitis V. 16, 20, 21
Kurojedov V. 147, 207
Kuzmickis, kun. 423
Kuzmin 416
Kviklys B. 162

Laberžė, kun. 83
Labukas-Matulaitis J., vysk. 208, 210, 211, 212,217, 220, 300
Lachovičius S., kun. 241
Laukaitytė R. 44
Laurinavičius Adomas 354, 355
Laurinavičius Antanas 15, 329
Laurinavičius A. (Lavrinovič Anton) 151, 207, 232,297, 309, 344, 423, 483
Laurinavičius Bronius 356
[Laurinavičius] Edvardas 329
Laurinavičius Jurgis 15, 17, 114, 287, 334, 337
Laurinavičius Romas 355
Laurinavičius Vaclovas 355
Laurinavičius Vladas 354, 355
Laurinavičiūtė Birutė 8, 329, 479, 480, 482, 484
Laurinavičiūtė-Juodzevičienė Julija 6, 15, 330, 344,346, 347, 479, 482, 484
Laurinavičiūtė Kastutė 354
Laurinavičiūtė-Laurinavičienė Elena 15, 17, 114,334, 337
Laurinavičiūtė-Laurinavičienė Malvina 329
[Laurinavičiūtė] Marytė 329
Laurinavičiūtė-Pranskienė Jadvyga 5, 6, 11, 12, 15, 20, 35, 105, 153, 182, 188, 197, 329, 416, 417, 431, 472, 473, 479, 480, 483, 484, 512 Laurinčiukas A. 6, 160, 224, 313
Laurinčiukas D. 412
 Laurinčiukienė O. 385
Lauriūnas J., kun. 73, 192, 334, 462, 475, 478
Lazauskienė O. 416
Lazukin G. 154, 182, 187, 188, 191, 482, 504
Lekomceva T. 323
Lelešius J., kun. 41
Lelka 16, 346
Lenga J. P., vysk. 47
Lengvinienė S. 5, 158
Lenin (Uljanov) V. 206, 210, 217, 218, 232, 304, 318, 321, 322, 323, 324
Levitin 73
Limanovskis A. 243, 244, 245
Lipniūnas A., kun. 39
Lisauskas 268
Liskou A. 25, 228, 438
Lukauskaitė -Poškienė O. 150, 158, 160, 463, 503
Lukoševičienė A. 403
Lukošienė Z. 416
Lukšienė S. 439

Maceika J. 367
Maciulevičius K. 395

Mackevičius F. 252, 270, 392
Mačionis V. 151, 209, 211, 212, 231, 232, 233,301, 303, 304, 310, 477, 481
Maironis (Mačiulis) J., kun. 322, 490
Maksvytis J., kun. 73
Malčius 171
Maniušis J. 217
Marksas K. 325
Markūnienė M. 7, 393
Martinkėnas V. 7, 24, 25, 328, 352, 354, 436
Martinkėnienė A. 252, 270, 392, 410
Martušis S., kun. 61
Masilionis P., kun. 78
Mašerov P. 25, 228
Maškevič Z. 378
Matijošaitis S. 307
Matulaitis J., vysk., žr. Labukas-Matulaitis J.
Matulevičius J. 231, 504
Matulionis J. K., kun. 60, 159
Matulionis T. arkivysk. 50, 51, 55, 57, 61, 64,69, 70, 78, 83, 87, 88, 91, 118, 130, 200, 204
Matulis J., kun. 88
Matulis R. 224, 316
Mažeika L., kun. 61, 152
Mažeikaitė 297, 298
Maželis P., vysk. 65, 260
Mažonavičius L., kun. 229
Meras I. 364
Merkys A., kun. 215
Merkys V., kun. 206
Merkulov V. 38
Meškelienė J. 503
Mieželaitis E. 322
Mikalkin 313, 314
Milaševičius A. 411
Mileišytė N. 358
Milius V. 4
Miškinis A., kun. 241, 257
Mlinkauskaitė-Zaikienė R. 6, 351, 355
Mockaitė O. 358
Molotov V. 36, 160, 233, 319, 503
Moško J. 400
Muncelevičiūtė G. 383
Muravjov M. [Korikas] 318

Našlėnas P., kun. 206
Naumovičius J., kun. 241
Navickienė 297
Navikas 213, 297, 307, 310
Neciunskas Z., kun. 41, 219
Neselmanas P. 322
Neucas F. 7, 402
Nikius M. 160
Nikolajev M. 171

Osteris A. 155
Ostrembskis J. 322
Otrembski J., prof. 360

Padlipskienė 394
Padolskis V., vysk. 39
Paknys P. 295, 296
Paleckis J. 117, 118, 246, 248, 249, 251, 254, 404
Paltarokas K., vysk. 57, 58, 63, 64, 65, 70, 75, 83, 84, 87, 88, 91, 116, 119, 130, 131, 201, 202, 205, 459


Pamietko 400
Pancekauskas P. 454
Paškevičiūtė O. 206
Patackas Algirdas 79
Patackas Antanas 6, 172
Paulaitis P. 224, 225, 226, 227, 316
Paulavičiūtė L. T., ses. 407, 408
Paulius, apašt. 236, 463
Pečeliūnas P. 160
Peterson M. 323
Petkelis B. 379
Petkevičius M., kun. 78
Petkūnas A. 252, 392
Petkus V. 149, 150, 158, 159, 183, 414, 503 Petras, apašt. 71
Petravičius M., kun. 12, 25, 228, 440, 488
Petronis A., kun. 216
Petronis P. 80, 81, 215
Petrovskaja J. 8, 472
Pijus XII, popiežius 49, 82, 83
Pilipaitis J., kun. 82
Pletkus J., vysk. 217, 300
Plioraitis I., kun. 73
Plumpa P. 81, 98, 215, 218
Polianskij I. 43, 75, 82, 91
Poškienė C. 6, 375
Poškus J., kun. 200, 202, 241
Povilonis L., arkivysk. 132, 212, 217, 220, 228,229, 370
Pranskienė J., žr. Laurinavičiūtė-Pranskienė J. Jadvyga)
[Pranskus] Algirdas 343
[Pranskutė] Jūratė 343
Preikšas K. 82
Prialgauskas M., kun. 241
Prišmontas J., kun. 241
Protusevičius J. 224, 316
Puidokas D., kun. 488
Puišė S. 355
Pūkas V., kun. 225
Pukėnas K., kun. 192, 203, 215, 258, 334, 344, 363, 478, 480, 489
Pukšaitė O. 351
Purvaneckaitė V. 207, 208, 210
Pušinis B. 82, 88, 91, 93, 94, 202, 245, 246, 249,251
Puzonas Iy., kun. 41
Puzonas R., kun. 486, 487

Račiūnas P., kun. 73, 83, 99
Račkauskaitė Ž. 158
Radziulienė D. 363
Ragaišienė A. 8, 431, 468, 471
Ragaišis R. 149, 159, 231, 339, 431, 468, 469
Rainys R. 504
Rakauskaitė G. 356
Ramanauskaitė A. 161, 163, 228, 342
Ramanauskas P., vysk. 50, 51, 55, 70, 88, 130,204
Randakevičius A. 300
Raziūnas 314, 316
Reiganas R. 66
Reinys M., arkivysk. 26, 28, 29, 39, 55, 57, 58, 63, 64, 69, 87, 88, 105, 106, 107, 130, 138, 202, 369, 371, 459, 487
Remeikienė 223
Repšienė D. 151, 172, 183, 190, 230, 231, 419,504

Riabinas 504 .
Ribentrop J. 36, 160, 233, 503
Rydz-Smigly E. 360
Rimaitis J. 206, 303
Rimašius R. 6, 382
Rimkus A. 227, 317
Romanovai, carai 320
Ropp E., vysk. 242
Rudžionis S., kun. 41
Rugienis J. 51, 52, 96, 98, 117, 118, 120, 123,124, 167, 206—209, 215, 218, 253—255, 259,271, 302, 383, 410, 461
Rūkas A., kun. 241
Rukšėnas A. 504
Ruzgas F. 411

Sacharov A. 99, 150, 158, 161, 189, 363, 503
Sadūnaitė N., ses. 174, 216, 469, 471
Sakėnas-Sakavičius B., kun. 241
Sasnauskas J., kun. 159, 160, 224, 231, 232, 316, 471, 503
Sauliūnas V. 5, 166, 167, 204, 205, 208, 297, 302
Savickas M., kun. 486
Semėnas 421
Seminaitė E. 454
Simonaitis A., kun. 169, 216
Sinius J. 374
Skyrelis J. 213, 222, 225
Skuodis V. 160, 183
Skurkis N., kun. 200, 202, 203
Skvireckas J., arkivysk. 39
Sladkevičius V., kard. 50, 71, 74, 85, 100, 102,130, 155, 192, 204, 206, 214, 217, 229, 342,345, 365, 481, 495
Smolkinas V. 174
Sniečkus A. 36, 46, 48, 75, 82, 91, 98, 117, 118, 246, 249, 251, 254
Solženicyn A. 315
Spengla V. 4—6, 12, 19, 36, 67, 105, 197, 235, 468
Sprindys 212
Sruoga B. 490
Stakėnas V., kun. 73
Stancikas D. 38
Stanelytė G. J., ses. 78
Stalin (Džiugašvili) J. 50, 52, 58, 71, 72, 84, 96, 300, 314, 361, 367
Stangas Ch. 322
Stankevičius J,, kun. 44, 64, 65, 80, 119, 258, 259
Stankievič A., kun. 359
Stankūnas J., kun. 41, 83
Starkauskas J. 41
Stasiūnienė A. 222
Stašaitis J. 81, 215
Statkevičius A. 159,. 160, 172, 183, 231, 232
Stavskis 314
Stepanov J. 323
Steponavičius J., arkivysk. 5, 12, 25, 50, 65, 70, 71, 76, 85, 95, 100, 102, 118—120, 122, 130, 139, 155, 166, 169, 192, 193, 201, 202, 204— 207, 212, 214—218, 220, 221, 223, 229, 235, 236, 239, 267, 291, 292, 293, 337, 342, 345, 349, 365—367, 455, 457, 459, 474, 477, 478, 481, 482, 495
Steponienė B. 7, 339, 417, 444, 447, 454, 501


Stipinas A. 363
Stonys M., kun. 368, 369
Streikus A. 4, 37, 58
Strelčiūnas A., kun. 460
Subačius K. 224, 316
Surgutas S. 395
Sušinskaitė-Minelgienė R. T. 7, 403, 405
Sušinskienė R F. 7, 403
Sužiedėlis B., kun. 87, 88
Svarinskas A., kun. 8, 60, 73, 100, 102, 159, 342,363, 466
Sventauskas A. 363, 504 Sviontek R, kun. 215

Šakalys V. 224, 316
Šapoka L., kun. 61, 151, 152, 230
Šarka V. 368
Šarkaitė Z. 343
Šeškevičius A., kun. 43, 6*0, 206
Ševeliov V. 155
Šikšnys M. 328
Šilingas A., kun. 82
Šilinienė O. 7, 421
Šilinis R. 7, 421, 422
[Šilinytė] Zita 421, 422
Šimelionis I. 6, 357, 440
Šimelionis M. 360, 361, 363, 365, 440, 443
Šimelionis S. 361, 440
Šimkūnas K. 8, 500
Šlapelis J. 307
Šleicheris P. 322
Šlektavičiūtė L. 351
Šumauskas M. 64, 117, 118, 243, 246, 249, 251, 254

Talantov 73
Tamaševičienė L. 7, 425
Tamkevičius S., arkivysk. 5, 10, 60, 73, 78, 92,97, 99, 100—102, 159, 467
Tamulis L. 6, 388
Tarasov N. 210
Taraškevičienė 306
Tarvydas A. 155
Taškūnas V., kun. 202, 359
Terleckas A. 149, 159, 160, 224, 231, 232, 316,339, 471, 503
Terleckienė E. 8, 470
Terleckienė 421
Tiška 410
Tolstaja S. 323
Tolstoj L. 322
Tomonis M. 152
Toporov V. 323
Trepšys S. 362
Trepšytė L. 6, 351
Trinkūnas E. 402
Trukanas, kun. 240
Tulaba L., kun. 29, 238, 369
Tumėnas K. 5, 209, 210, 211, 212, 213, 300
Tumulavičienė B. 252
Tumulavičienė J. L. 7, 302
Tunaitis J., vysk. 7, 169, 456
Tunaitis S., kun. 486
Turgenev I. 322
Turla V. 7, 417, 432, 480

Ulickas A., kun. 155, 174, 192, 384, 415, 477,480, 481, 482
Uloza A. 356
Umbražiūnas K. 6, 366
Untulis B. 307
Urbanavičiūtė R. 349
Urbonavičienė A. 7, 398
Urbonavičius B. 7, 397
Urbonavičius S. 367, 368
Urbonavičiūtė-Liubinienė O. A. 7, 424
Uziela N. 395
Uziela V. 411
Uzielienė R. 7, 395, 410, 416
Užkurnys I. 350
Užlienė V. 244, 270

Vaičionis K., kun. 77, 423
Vaičiūnas J., kun. 381
Vaičiūnas V., kun. 150, 159, 172, 183
Vaičius A., vysk. 229
Vaigauskas H. 469
Vainauskas 416
Vaitekėnas P. 454
Vaitiekūnas B. 155, 173, 187, 190, 482, 504
Vaitonis J., kun. 342, 423, 440, 441, 442
Valaitis A. 307
Valančius M., vysk. 210, 303, 458, 490
Valatka A., kun. 486
Valeika J. 358
Valėnaitė V. 6, 375
Valiukėnas S., kun. 215
Valiukonis D., kun. 473, 479, 480
Valiuvienė A. 37
Vardys V. S. 38
Vasiliauskas K., kun. 6, 111, 154, 182, 189, 192,339, 341, 371, 423, 471, 484, 503
Vėlavičius V., kun. 100, 102
Velikanova X 161, 232
Venclova T. 150, 158, 159, 503
Verkelytė-Federavičienė B. 362
Veržbulauskas H. 451
Vienožindis J., kun. 361
Vileikis A. 364
Virbickas E. 261, 268
Viskanta A., kun. 359
Vizgirda V., kun. 87, 88
Volungevičius J. 224, 316
Voronovič, kun. 377
Vorošilov K. 87

Zdebskis J., kun. 43, 60, 61, 73, 76, 78, 92, 97, 99, 100, 102, 152, 163, 206, 225, 342, 406, 408, 467

Žemaitis J., vysk. 73
Žemėnas K., kun. 8, 12, 152, 153, 155, 156, 192,220, 221, 403, 415, 416, 463, 477, 478, 480, 481, 483, 486, 488, 505
Žigienė D. 416
Žilinskas A. 4
Žiukelis P., kun. 205
Žukauskajtė A. 355
Žuravliov V. 323
Žvibas S. 155


KNYGOS LEIDYBĄ PARĖMĖ:

Vilniaus arkivyskupija Lietuvių Katalikų Mokslų Akademija Švenčionių rajono savivaldybė (meras V. Vigelis) Vilniaus miesto savivaldybė (meras A. Zuokas) Akcinė bendrovė „Achema" LR Seimo narė prof. K. Prunskienė Jėzaus draugijos (SJ) Vilniaus namai Saleziečių (SDB) Šv. Jono Bosko draugijos Vilniaus namai Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija (klebonas kun. M. Petravičius SDB) Vilniaus kunigai J. Morkūnas, E. Rudokas, V. Virvičius

Kunigai:

V. Černiauskas, K. Dailydė, K. Gailius, K. Gurklys, I. Jakutis, A. Keina, K. Kindurys, V. Pūkas, M. Savickas, V. Sudavičius, S. Tunaitis, A. Vaickūnas, D. Valiukonis, K. Žemėnas.

Kun. B. Laurinavičiaus giminės:

D. Girdauskas, E. Girdauskas, R. Girdauskienė, J. Laurinavičiūtė-Pranskienė, B. Laurinavičiūtė-Sankienė, A. Pranskus, J. Šimkūnienė.

Švenčionėlių parapijos tikintieji:

P. Basiūnienė, R. Bužinskienė, A. Cicėnas, E. Cicėnas, K. Cicėnas, B. Gerojimaitė-Rainienė, V. Gerojimienė, J. Gudelienė, L. Jusienė, M. Karaveckas, R. Klipčius, J. Macijauskas, B. Matuliauskienė, E. Milaševičienė, K. Palikša, O. Petkūnienė, A. Ragaišienė, Č. Ramauskienė, M. Rimašienė, J. Rimšelis, J. Strakšienė, Z. Šapokas.

Viniaus universiteto Santariškių klinikų darbuotojai:

V. Budrys, B. Dainys, D. Garunkštienė,R. Garalevičius, A. Irnius,

M. Janėnaitė, L. Kučinskienė, G. Martinkėnas, S. Puodžiūtė, M. Ramonas, N. Ramonienė, V. Sirvydis, A. Vinkus, M. Virketienė,

V. Vitkienė.

Kiti:

Vilniaus Šv. Arkangelo Rapolo parapijos Gyvojo rožančiaus būrelis, ses. E. Rimšelytė, M. Urbonavičiūtė. M. Krickaitė-Rančienė (Adutiškis -Vilnius).

Ob39 OBJEKTAS „INTRIGANTAS". Kunigo Broniaus Laurinavičiaus gyvenimas ir veikla. Knygą sudarė, parengė ir redagavo Vidas Spengla. Pratarmė: Prisiekęs ginti Motiną Bažnyčią ir jos vaikus, p. 9-10, arkivysk. Sigito Tamkevičiaus. - Vilnius, „Katalikų akademijos" leidykla. 2002. -512 p., iliustr.

ISBN 9986-592-39-9

Knygoje atskleidžiama Lietuvos Katalikų Bažnyčios persekiojimas bei varžymai sovietinės okupacijos metais ir jos kova dėl savo ir tikinčiųjų teisių bei laisvių. Vienas įžymiųjų kovotojų buvo kunigas Bronius Laurinavičius, kuriam KGB buvo suteikęs „Intriganto" pravardę. Knygoje nagrinėjama jo gyvenimas, pastoracija, mūrinės ir gyvosios Bažnyčios statyba, kova dėl žmonių teisių ir laisvių, sovietinės valdžios persekiojimai ir jo nužudymas. Pabaigoje pateikiami žmonių atsiminimai paryškina jo, tauraus kunigo ir kovotojo už Tiesą ir Laisvę, paveikslą.

UDK 23/28(474.5):929 Laurinavičius

Ob39

Knygą sudarė, parengė ir redagavo

Vidas Spengla Nuotraukos

Jadvygos Laurinavičiūtės-Pranskienės asmeninio archyvo

Kalbos redaktorės ir korektorės Asta Petraitytė (I dalis) Liuda Sidarienė (II dalis) Maketavo

Giedrius Kubilius Dailininkė

Audronė Martinaitytė

Užsakymas 868

„Katalikų akademijos" leidykla, A. Jakšto 9, Vilnius Spaudė UAB „Adomo Jakšto spaustuvė", Girelės g. 22, 4230 Kaišiadorys