Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komiteto gerbiamiems nariams

Broliai,
Atleiskite už drąsą, kad tokia nežinoma išdrįsau kreiptis į Jus. Bet Viešpats kartais panaudoja ir pačius mažiausius.

Jau keletą metų tūkstančiai Vakarų krikščionių parapijų meldžiasi už Rusijos atsivertimą. Atrodo, rezultatai akivaizdūs.


Gal vertėtų ir mums pasekti jų pavyzdžiu? Jei kiekvienoje bažnyčioje būtų laikoma bent po vienerias šv. Mišias kas mėnesį už klystančių brolių grįžimą, jei visa parapija vieningai melstųsi už savo artimųjų ir visos tautos atsivertimą ir vienybę, jei visi tikintieji savo gyvenimu ir darbais stengtųsi liudyti Kristų, netikintieji tikriausiai neatsilaikytų ilgai (juk Viešpaties malonė stipresnė už žmogų). Jie dažnai labai nelaimingi, akli ir kurti yra, ir gailėtis jų visa širdimi reikia...

Jei Jūs, Broliai, pradėtumėt nuo savų parapijų, ir kitos gal pasektų Jūsų pavyzdžiu, o tada ir veikimas būtų užtikrintai sėkmingas.

Bučiuoju Jums, Broliai, rankas, o už Jus - Viešpačiui kojas.

A.J.