Šakiai. 1975 rugpiūčio 26 Šakiuose vyko rajoninis mokytojų pasitarimas, kuriame kalbėjo atstovas iš Vilniaus — A. Sinkevičius. Pateikiame jo kalbos santrauką:

 Sinkevičius kalbėjo apie nepaprastą susidomėjimą Lietuva, kurį jis matė būdamas užsienyje, apie klestintį gyvenimą Lietuvoje ir užsienio norą kiršinti dvi tautas — lietuvius prieš rusus. Vakarų pasaulis bandąs ieškoti dabartinėse Lietuvos gyvenimo sąlygose silpnų vietų. Lietuviai Vakaruose yra laikomi labai religingi, beveik šventieji.

 — Iš kur tokios mintys? — klausia A. Sinkevičius. — Ogi nuvažiavo ten Kudirka su šeima — ir ką gi? Ogi šventuoju tapo. Jūs įsivaizduojate, atsėdėjo kalėjime ketverius metus iš dešimties jam skirtų, o ten šventuoju tapo, į susirinkimus kviečiamas. Nuvažiavo Jurašas su šeima. Nenorėjo čia gyventi — ką gi, sakom, tegul važiuoja. Išleidom — ir tas šventuoju tapo. O prof. Jurgutis? Konservatorijos dėstytojas, mūsų nelaimei, Lietuvos komunistų partijos CK narys — ir ką gi? Ir tas šventuoju tapo.

Prisipažinsiu, aš pats neseniai buvau motinos 60-metyje Žemaitijoje, ir pirmą kartą savo gyvenime mačiau, kaip moterys su tautiniais drabužiais (jūs įsivaizduojate!) ėjo į bažnyčią.

 A. Sinkevičius pasakojo skaitęs 16 „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" numerių, kuriuos leidžia Lietuvos nacionalistai.

 — Jums, mokytojai, aš noriu pasakyti štai ką. Žinokite, kad kiekvienas mokytojo netaktas, padarytas kalbant su tikinčiu mokiniu arba jo tėvais, smulkiai, be jokių perdėjimų, nurodant pavardes, mokyklą ir laiką per šį žurnalą yra paskleidžiamas ne tik pas mus, bet pasiekia ir užsienį. Šis žurnalas yra išverčiamas į anglų, prancūzų, ispanų ir kitas kalbas. Ir ką gali tada galvoti ir kalbėti užsienis, kuris tik ir laukia už ko užsikabinti.

 — Tur būt, niekam nepaslaptis, — kalbėjo toliau lektorius, — dauguma klauso ir žino, kad nuo 1975 sausio 1 Miuncheno radijas atidarė naują stotį lietuvių kalba „Laisvė". O nuo liepos 1 ta pati stotis transliuoja laidas latvių ir estų kalbomis. Tai dar kartą parodo, koks didelis susidomėjimas Vakarų pasaulyje mūsų šalies gyvenimu.

 A. Sinkevičius pasakojo apie savo įspūdžius viename negrų susirinkime, kur buvę ginčų įvairiais Lietuvos klausimais. Pavyzdžiui, vienas iš tokių klausimų buvo, kodėl Sniečkus taip ilgai išbuvo valdžioje? Buvę išdėstyta tiek visokių teorijų, kad Sinkevičius, pats dirbdamas LKP CK, tiek nežinojęs.

 Baigdamas savo kalbą, Sinkevičius palinkėjo mokytojams išlikti tvirtais savo įsitikinimuose ir neleisti, kad įvairios Vakarų radijo stočių skleidžiamos propagandos ir visoki žurnaliūkščiai pakeistų tvirtus įsitikinimus, o ypač, kad nepaliestų vaikų širdžių.

***

 Gargždai. Vidurinės mokyklos mokytoja Paulauskaitė liepė antros klasės mokinukams pakelti rankas, kurie tiki Dievą ir lanko bažnyčią. Pakėlė visa klasė.

 — Kokie jūs neprotingi, — kalbėjo mokytoja. — Dievą tiki ir bažnyčią lanko tik senos bobutės, kurios neturi ką veikti.

 — Netiesa, — atsiliepė viena mokinė, — aš sekmadieniais lankau bažnyčią ir matau joje daug jaunų žmonių ir vaikų.

Gargždų vidurinės mokyklos mokytoja Kalvaitienė IX klasėje paklausė mokinių, kaip atsirado pasaulis.

 — Pasaulį sukūrė Dievas, — atsakė mokinys Venckus.

Mokytoja Kalvaitienė, atėjusi į Venckaus namus, barėsi:

 — Kokią tu man gėdą padarei prieš visą klasę.

 — Mokytoja, aš jums atsakiau teisingai. Pasaulį tikrai sukūrė Dievas.

***

 Antašavas. 1975 m .per Verbas ir Velykas bažnytinėje procesijoje dalyvavo daug mergaičių. Už šį „nusikaltimą" mergaitės buvo aštriai išbartos. Mergaičių terorizavimas vyko klasės auklėtojos Luckienės iniciatyva.

***

Akmenė.

 1975 m. Akmenėje Sutvirtinimo sakramentą priėmė 1400 moksleivių.