Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetas 1978 m. gruodžio 25 d. pasiuntė TSRS Aukščiausios Tarybos Prezidiumui dokumentą, kuriame nurodoma, kad LTSR ATP išleisti „Religinių susivienijimų nuostatai „prieštarauja LTSR Konstitucijai, Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai bei kitiems tarptautiniams dokumentams, prie kurių Tarybų Sąjunga yra prisijungusi, ir prašė Nuostatus atšaukti.

Visų Lietuvos vyskupijų kunigai, solidarizuodamiesi su TTG Katalikų Komitetu, pasiuntė įvairioms sovietinės valdžios įstaigoms pareiškimus, kuriuos žemiau ištisai pateikiame, šie pareiškimai yra svarbūs dokumentai, rodantys, jog didžioji Lietuvos kunigų dauguma nėra dvasia palaužti ir pilni ryžto kovoti prieš valstybinio ateizmo užmačias dusinti Lietuvos Katalikų Bažnyčią.

Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos 
GENERALINIAM PROKURORUI

Nuorašai: Vilniaus Arkivyskupijos kurijai, Religijų reikalų tarybos prie TSRS MT įgaliotiniui Lietuvos TSR Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetui

Vilniaus arkivyskupijos kunigų

Pareiškimas

1979 m. balandžio 6 d. Švenčionių ligoninėje po sunkios ligos mirė Ceikinių klebonas, Lietuviškosios Helsinkio grupės narys T. Karolis Garuckas, SJ.
Tauta neteko aktyvaus ir drąsaus kovotojo už pagrindines žmogaus teises, o Bažnyčia — uolaus ir sumanaus apaštalo.

Palydėti T. Karolį Garucką į paskutinę šios žemės kelionę ir pasimelsti už jo vėlę balandžio 10 d. susirinko iš visų Lietuvos kampelių didžiulė tikinčiųjų minia, virš šimto kunigų, vyskupai tremtiniai — Julijonas Steponavičius, Vincentas Sladkevičius ir Vilniaus arkivyskupijos Valdytojas A. Gutauskas.

Laidotuvėse turiningus pamokslus pasakė kunigai — Jonas Lauriūnas, Algimantas Keina, kan. Bronius Antanaitis, o prie kapo — kun. Alfonsas Svarinskas, TTG Katalikų Komiteto narys.

Vienas laidotuvių dalyvis rašo: „Besiklausant nuoširdžių T. Karolio draugų ir bendražygių atsisveikinimo žodžių, rodos, mintimis nuskeliame į tolimą Lietuvos kampelį — Paberžę, kur kun. A. Mackevičius uždegė žmonių širdyse pasiryžimą priešintis priespaudai, neteisybei ir išnaudojimui.

Argi nebeturime T. Karolio?

Jo Kilnybei Telšių Vyskupijos 
Valdytojui

Telšių vyskupijos kunigų

Kreipimasis


Šiuo metu dažnai skaitome laikraščių skiltyse, matome televizijos laidose, girdime radijo pranešimus apie potvynius, uraganus, žemės drebėjimus ir kitas nelaimes, kurios padaro milžiniškus medžiaginius nuostolius ir nusineša tūkstančius gyvybių.

Mūsų krašte didelių nelaimių, ačiū Dievui, nebūna. Tačiau mūsų kraštas skęsta kitoje blogybėje — girtavimo tvane, kuris pareikalauja anaiptol ne mažiau aukų. Girtauja vyrai ir moterys, jaunimas ir paaugliai, net bažnyčios tarnų ir mūsų konfratrų tarpe, deja, tokių esama.

Geriama ,,į sveikatą", o iš tikrųjų ardoma sveikata, linkima laimės, o iš tikrųjų tiek atskirus asmenis, tiek ir visą tautą skandinama nelaimėse. Dar daugiau — žudoma siela! Juk Kristus yra pasakęs, kad girtuokliai neįeis į dangaus karalystę.

Matydami tas visas kūno ir sielos nelaimes bei mūsų kraštui gresiančius pavojus, mes, šį raštą pasirašę Telšių vyskupijos kunigai, ryžtamės patys nevartoti alkoholinių gėrimų ir kitus paveikti, kad jų nevartotų.

Tikinčiųjų teisėrns ginti
Katalikų Komitetas 
1979 m. balandžio 18 d. 
Nr. 12

JUNESKO ORGANIZACIJAI PRIE SNO

Tarptautinei konferencijai 
„Už visų vaikų taiką 
ir laimingą ateitį"

Vaiko teisių pažeidimai Lietuvos TSR

Lietuvos tikinčiųjų ir kunigų vardu dėkojame JUNESKO organizacijai, paskelbusiai 1979 metus Tarptautiniais Vaiko metais. Viso pasaulio geros valios žmonės atsiliepė į raginimą užtikrinti vaikams visas teises ir sudaryti geras sąlygas, kad jie galėtų augti ir vystytis pilnaverčiais ateities kūrėjais.

Mums geriausiai pažįstamos Lietuvos TSR vaikų gyvenimo sąlygos, todėl šiuo raštu ir norime su tuo supažindinti JUNESKO organizaciją.

Mūsuose yra įprasta cituoti Lenino žodžius: „Visa, kas geriausia — vaikams!" Didelio rūpesčio vaikais pavyzdžiu nurodoma, kad Tarybų Sąjungoje veikia 120 tūkstančių nuolatinių vaikų darželių ir lopšelių, kuriuose auklėjama daugiau kaip 13 milijonų vaikų. Iš tikrųjų Lietuvos TSR vaikai nemiršta iš bado ir turi sąlygas mokytis, tačiau pas mus, kaip reta kur pasaulyje, iš vaikų yra atimta daug pagrindinių jų teisių.

ATVIRAS LAIŠKAS JO EKSCELENCIJAI 
VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS APAŠTALIŠKAJAM 
ADMINISTRATORIUI

VYSKUPUI JULIJONUI STEPONAVIČIUI

Nuorašai: Lietuvos Vyskupams ir vyskupijų Valdytojams, Kauno Kunigų Seminarijai, Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetui

1977 metų pabaigoje iš Kauno Kunigų Seminarijos buvo pašalintas IV kurso klierikas Ričardas Jakutis. Jo bylai tirti buvo sudaryta komisija, kuriai vadovavo seminarijos rektorius. 1977 m. gruodžio 20 d. jis visiems klierikams paskelbė tyrimo rezultatus, tiksliau sakant, klieriko Jakučio amoralaus elgesio faktus. Juos patvirtino savo laišku seminarijos rektoriui Šorienė ir pareiškimu Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams R. Činskytė. Klierikas R. Jakutis kaltinimų nepaneigė, — prisipažino kaltu.

Staiga nelaukta žinia — R. Jakutis slapta pašventintas diakonu ir eina diakono pareigas Nemenčinės bažnyčioje.

1979 m. vasario 6 dieną kun. A. Svarinskas, tikinčiųjų paragintas, nuvyko pas vyskupą J. Labuką pasiteirauti, kas pašventino R. Jakutį diakonu. Vyskupas fakto nepaneigė, bet kas pašventino, sakėsi nežinąs: gal Baltarusijos gal Ukrainos vyskupai . . . 1979 m. vasario 7 d. Vilniaus arkivyskupijos valdytojas kun. A. Gutauskas nemažai Vilniaus arkivyskupijos kunigų grupei, atvykusiai R. Jakučio, A. Kazlausko ir jo paties staigaus išrinkimo į valdytojo postą, pasakė: „Jakutį pašventino vysk. J. Labukas".

Kuo paaiškinti Vilniaus arkivyskupijos valdytojo kun. Č. Krivaičio elgesį, kokios jėgos inspiravo jį šiam žygiui, kad jis iš Seminarijos pavarytą amoralų jaunuolį ir toliau laikė geru klieriku? 1978 m. sausio 11 d. Seminarijoje posėdžio metu jis reikalavo net grąžinti R. Jakutį atgal į Seminariją, kaip nekaltai apšmeižtą; pašalintą globojo, apgyvendino Nemenčinėje pas kun. K. Pukėną, teikė jam materialinį išlaikymą ir net pristatė šventinusiam vyskupui kaip tinkamą ir rimtą kandidatą. Be to, visus stebina keista paties R. Jakučio laikysena. Jis jautėsi ne kaip pavarytas iš Seminarijos, o kaip geras klierikas pasiųstas Vilniaus arkivyskupijos valdytojo kun. Č. Krivaičio į Nemenčinę pas kun. K. Pukėną „atlikti liturginę praktiką".

Vilnius. Lietuvos tikintieji su džiaugsmu išklausė per radiją šv. Tėvo sveikinimą, skirtą lietuviams — „Broliams lietuviams linkiu Velykų vilties Kristuje!" Lietuvos kunigai ir tikintieji už šj Popiežiaus dėmesį yra labai dėkingi.

***

Vilnius. Po 1979 m. Velykų Religijų reikalų tarybos įgaliotinis Petras Anilionis visose vyskupijose agitavo dekanus, sukviestus į miestų vykdomuosius komitetus, laikytis Religinių susivienijimų nuostatų. Tikslesnę informaciją pateiksime sekančiame Kronikos numeryje.

***

Panevėžys. Vyskupas R. Krikščiūnas pasakoja, kad sovietinė valdžia neleis Lietuvos vyskupams nuvykti į Lenkiją, kai ten lankysis Šventasis Tėvas. Valdžia argumentuoja, kad Popiežiaus apsilankymas Lenkijoje nėra bažnytinis reikalas, o tik Vatikano valstybės vadovo revizitas Lenkijos vyriausybei.

***


Klaipėda.

TSKP Centro Komiteto 
Generaliniam Sekretoriui

Klaipėdos m. ir visos respublikos
katalikų

Pareiškimas


Mes, Lietuvos TSR Klaipėdos m. ir visos respublikos katalikai, kreipiamės į Jus, Generalini Sekretoriau, prašydami padėti mums, kad būtų grąžinta bažnyčia, pastatyta 1961 m. Klaipėdoje visos Lietuvos katalikų lėšomis bei rūpesčiu. Netrukus ši bažnyčia iš tikinčiųjų buvo paimta ir paversta filharmonijos sale.

Telšiai. 1979 m. vasario 6 d. į Telšių V-tą vid. mokyklą prisistatė saugumo darbuotojas ir tardė Xb klasės mokinius: Auksę Juodviršytę, Almantą Fabijoną, Rolandą Jankauską. Kiek vėliau buvo tardomas Arūnas Razminas. Saugumietis norėjo užverbuoti mokinius dirbti saugumo agentais. Jis įsakė mokiniams šnipinėti savo draugų tarpe.

Tuo pačiu tikslu jau keli mėnesiai (1978.XII—1979.11.) sistemingai persekiojamas Telšių IV-os vid. mokyklos X kl. mokinys Romas Perminąs. Saugumiečiai jį pasitinka prie namų einantį į mokyklą ar grįžtantį iš jos, be to, įsako atvykti į sutartas pasimatymo vietas, kurias moksleiviu įsako slėpti. R. Perminas saugumiečiams pareiškė, jog paslapčių jis nelaikysiąs ir, norėdamas atsikratyti saugumiečių, kuo plačiausiai visa išpasakojo. 1979 m. sausio-vasario mėn. jaunuolis bandė vengti susitikimų su čekistais: slėpėsi nuo jų, nenuvykdavo nurodytu laiku arba tiesiai jiems pasakydavo, kad neateisiąs. Tokiais atvejais saugumiečiai jį visaip bandydavo įbauginti. Pavyzdžiui, vienas saugumietis net gąsdino moksleivį, jog pagavę jį iškastruosią. Saugumiečiai ypatingai nori turėti savo agentą Telšių IV-os vid. mokyklos X klasėje, nes nė vienas šios klasės berniukas nestoja į komjaunimą, o du auklėtiniai patarnauja šv. Mišioms. Direktoriaus pavaduotojas Andrijauskas grasino, kad dėl šių „nusikaltimų" klasę svarstys kompartijos biuras.

***

Telšiai. V-os vid. mokyklos V kl. auklėtoja Urbšienė š.m. vasario mėn. vienos pamokos metu pastatė prieš visą klasę mok. Arūną Bladžių ir ėmė tyčiotis: „štai, pažiūrėkite, mokiniai, — prieš jus stovi davatka!" Po to ji paliko po pamokų Xb klasės mokinį Arūną Remėzą, kaltindama šį jaunuolį, jog šis agituojąs jos auklėtinį Arūną Bladžių eiti į bažnyčią.

1. „Alma Mater", Nr. 1. Tai naujas leidinys, pasirodęs 1979 m. pradžioje. „Alma Mater" leidėjai pasiruošę stovėti Tiesos Sargyboje! Leidinys gerai paruoštas, aktualus ir skirtas studijuojančiam jaunimui. Seniai Lietuvai reikėjo panašaus leidinio. „LKB Kronika" linki „Alma Mater" leidėjams Dievo palaimos, įnešant turiningą indėlį į Tautos ir Bažnyčios ateitį.

2. „Aušra", Nr. 15/55/. Išleidimo data — 1979 m. vasaris. „LKB Kronika" rekomenduoja kunigams ir inteligentams gerai susipažinti su L. Regelsono kreipimusi „TSRS vyriausybei". L. Regelsonas — mokslininkas, konvertitas, didelės šeimos tėvas gali būti daugeliui pavyzdžiu, kaip reikia mylėti tiesą ir drąsiai už ją kovoti. Numeryje labai daug vertingos medžiagos.

3. „Dievas ir Tėvynė", Nr. 11. Numeryje spausdinama pataisyta Bičiulio poema „Nakties svetys" ir apsakymas „Naktis", kuriame aprašoma vieno kunigo tardymas KGB rūmuose.

4. „Tiesos Kelias", Nr. 12. Leidinys informuoja apie TTG Katalikų Komiteto veiklą, apie šv. Tėvo Jono Pauliaus II asmenį ir veiklą. Įdėta keletas straipsnių apie kunigų pastoraciją ir apie Katalikų Bažnyčios gyvenimą moderniame pasaulyje: Popiežiaus Jono Pauliaus II programinės enciklikos metmenys „Jaunieji revoliucionieriai" ir kt.

5. „Rūpintojėlis", Nr. 8, 9. Abu numeriai pasirodė balandžio mėnesį. 8-jame numeryje plačiai supažindinama su Lietuvoje populiariu „Eucharistijos bičiulių" judėjimu. Sąmoningam ir tikinčiam Lietuvos jaunimui reikėtų kuo plačiau prie šio judėjimo jungtis, o kunigams — visomis išgalėmis remti.
9-jame numeryje randame straipsnį apie a+a kun. Karolį Garucką, S.J., buvusį „Rūpintojėlio" bendradarbį Vaidevučio slapyvarde.

 • Kunigo Prano Masilionio pareiškimas
• Argumentai už brolių nekaltumą
• Brolių istorijos
• Štai faktai
• Kaltina sumaišyti laikotarpiai
• Liudija sekliai
• Liudija saugumas
• Burbulų pūtimas
• Liudija pati Jūsų ministerija
• Melą demaskuoja . . . baimė
• Kaip pasakėčioje


Lietuvos TSR Vidaus Reikalų Ministrui

Kun. Prano Masilionio, Jono 
Radviliškio r., Sidabravo paštas,

Pareiškimas

Vėl kreipiuosi į Jus kelionės į USA reikalu.

Šiemet, rugpiūčio mėnesį, iš brolio Juozo, iš USA, gavau ketvirta abiejų seserų ir abiejų brolių kolektyvų kvietimą apsilankyti.

Kvietimą pasirašė ir USA valstybės sekretorius Sairus Vance ir Rusijos pasiuntinybės atstovas.

Rūpindamasis dokumentais, kreipiausi į Radviliškio Pasų stalą blankų anketai. Tarnautoja nedavė, nes pirmininkė esanti atostogose.

Ar klystu prileisdamas, kad ji nedavė dėl to, jog norėjo iš jūsų gauti informacijų, kas daryti?