Aktyvi Kronikos talkininkė, 1977 m. baigė tuometinę Kauno J. Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą, kur įgijo muzikos mokytojos kvalifikaciją. 1977 – 1979 m. studijavo Vilniaus valstybinės konservatorijos Klaipėdos filiale muzikos pedagogiką. 1980 m. persikėlė į Kybartus. Rotaprintu daugino „Kroniką“, pogrindžio leidinius „Aušrą“ ir „Lietuvos ateitį“, kurį ir redagavo, katekizuodavo Lietuvos ir Kybartų parapijos jaunimą. 1983 m. po kun. S. Tamkevičiaus SJ arešto ėmė aktyviau talkinti leidžiant “Kroniką” ir vėliau visiškai atsidėjo jos leidybai – redagavimui, dauginimui ir mikrofilmų rengimui. Daug kartų tardyta KGB. 1994 m. įgijo Katalikų tikybos ir etikos mokytojos kvalifikaciją, 1998 m. – religinio švietimo ir katechezės magistro diplomą Anglijos katalikiškajame Maryvale institute. 1993 – 1998 m. dirbo Lietuvos katechetikos centro (LKC) vedėja bei direktoriaus pavaduotoja. Keturių tikybos vadovėlių vidurinėms mokykloms autorė, daugelio tikybos mokymo priemonių autorė ir bendraautorė. Iki 1999 m. buvo LKC leidžiamo žurnalo „Sėjėjas“ vyriaus. redaktorė. Šiuo metu besidarbuojanti Maryvale institute.

Iš B.Birutės prisiminimų:


    Su KGB persekiojimu susidūriau dar ankstyvoje vaikystėje, kai 1969 metais iš matematikos mokytojos pareigų už tikėjimo išpažinimą buvo atleista mano mama, tėčiui sutrukdyta gauti mokslinį laipsnį inžinerijos srityje.


    Per neilgą savo gyvenimą teko dalyvauti keturiose kratose ir daugelyje tardymų - Vilkaviškyje, Marijampolėje, Vilniuje.

    Kun. Sigitas Tamkevičius, kuris buvo ilgametis mūsų šeimos draugas ir vienuolijos, kuriai priklausiau, dvasios vadovas, ragindavo seseris aprašyti grubesnius KGB teroro atvejus ir pateikti juos pogrindžio spaudai - "LKB Kronikai".

    Kartą po aprašytos Marijampolėje (tada Kapsuko mieste) kratos kun. Sigitas Tamkevičius nusistebėjo, kad sklandžiai reiškiu mintis. Paragino leisti jaunimo leidinį, kuriam pats ir pavadinimą sugalvojo - "Lietuvos ateitis".

    Tuo metu jau buvau baigusi aukštesniąją muzikos mokyklą, studijavau muzikos pedagogiką Konservatorijoje neakivaizdiniu būdu ir dirbau mokytoja mokykloje. Didelę laiko dalį nuo pat studijų pradžios skyriau evangelizacijai -katekizacijai parapijose. Dirbau su jaunimu ir vaikais įvairiose parapijose, o vėliau su ses. Aldona Raižyte ir Sauliumi Kelpša bandėme suburti ir visą Lietuvos katalikiškąjį jaunimą. Šiam darbui leidinys "Lietuvos ateitis" galėjo ypač patarnauti.

    Situacija labai pasikeitė, kai 1980 metais vienuolyno pavedimu persikėliau gyventi į Kybartus. Teko dauginti spiritiniu rotaprintu "Kroniką", "Aušrą", "Lietuvos ateitį"; redaguoti "Lietuvos ateitį", ją fotografuoti, aktyviai dirbti su katalikiškuoju Lietuvos ir Kybartų parapijos jaunimu.

 
    1983 metais po kun. Sigito Tamkevičiaus arešto ėmiau aktyviau talkinti "Kronikos" leidybai: parengiau visus "Kronikos" ir daugumą "Aušros" fotojuostų perdavimui į Vakarus; dauginau, talkinau redagavimo darbe.


    Vėliau, Bažnyčios pavedimu, nutraukiau jaunimo leidinio "Lietuvos ateitis" redagavimą ir atsidėjau "Kronikos" leidybai - redagavimui, dauginimui ir mikrofilmų parengimui.

    KGB nepasitenkino tik kun. S. Tamkevičiaus areštu. Greitai po to areštavo kun. J. K. Matulionį. Labai nukentėjo ir Kybartų parapijos jaunimas. Buvo po vieną ar keletą kartų tardomi moksleiviai. Tardymų metu jie laikėsi tikrai pavyzdingai. Ką tik vidurinę mokyklą baigęs Romas Žemaitis buvo kartu su kun. J. K. Matulioniu areštuotas ir nuteistas 2 metams. Jis nepalūžo nei teismo metu, nei kalėjime, nei grįžęs po to. Tai buvo ypatingos dvasios vaikinas.

    Dešimtos klasės moksleivę Aušrą Karaliūtę už aktyvų savo tikėjimo propagavimą ir mokyklos vadovybei nepatikusį rašinį apie SSSR pastūmėjo palikti vidurinę mokyklą. Nei ji, nei jos artimieji, kuriuos "auklėjo" saugumietis V. Kanonenka, nepalūžo.

    Rengiant 73-iąjį "LKB Kronikos" numerį, saugumiečiai kratos metu rado spaudai tvarkomas žinias su mano ranka padarytais redakciniais teksto pataisymais. Tai buvo rimtas įkaltis. Saugumas sekė be atvangos.

    Siekdamos situaciją palengvinti, paprašėme, kad šį "Kronikos" numerį suredaguotų Vilniuje ses. Elena Šuliauskaitė. Ji ir ses. N. Sadūnaitė bandė tai padaryti - deja, ir jų ranka perrašytą 73-iąjį "Kronikos" numerį konfiskavo KGB.

    Kad KGB suklaidintume, teko bet kokia kaina šį numerį parašyti ir perduoti į Vakarus. Nors ir sekama, ryžausi tai padaryti. Šiam žingsniui pritarė ir vienuolyno vyresnioji ses. Julija Kuodytė. Pavyko parengti ne tik mašinraštinį tekstą, bet ir fotojuostą padaryti.

    Atgimimo pavasaris mano gyvenime buvo ypač lemtingas - apsaugojo nuo ilgų ir sunkių metų kalėjime už "LKB Kronikos" redagavimą, dauginimą ir platinimą. Tas pavasaris man ypač aiškiai parodė, kad Dievą mylintiems, juo pasitikintiems viskas išeina į gera.