Amžių Tėvo meilė globia 
Šalį Nemuno-Neries 
Po lietuviška pastoge 
Jau nauja ugnis žėrės.

Ten, kur ošė girios žalios, 
Degė ugnys aukurų, 
Kristaus kryžių bokštai kelia, 
Neįveikiami audrų.

Naujoji "Gorbačiovinė era" visomis priemonėmis brukte bruka savo liaudžiai "didžiojo persitvarkymo" idėją, pagrįstą naujovišku mąstymu ir veikimu. Pats šio naujojo persitvarkymo įkvėpėjas ir kūrėjas sako, kad dabarties laikas "iškėlė negirdėto naujumo ir negirdėto masto uždavinius, kurie turi būti išspręsti per kuo trumpesnį istorinį laiką".

Ar nepanašus šis "didysis persitvarkymas" į jau istorijos užmarštin nuėjusius "didžiuosius šuolius", "kultūrines revoliucijas" su Mao citatomis, kurie taip pat turėjo būd įvykdyti per trumpą laiką.

Nuoširdžiai dėkojame Dieviškai Apvaizdai už nuolatine, globą, lydėjusią "LKB Kroniką" per 15 metų! Dėkojame už džiaugsmus ir už kentėjimus, už viską, ką Viešpaties Valia skyrė.

"LKB Kronikos" redakcija dėkoja visiems, kurie dėl "Kronikos" kentėjo lageriuose, kalėjimuose, pergyveno kratų ir tardymų košmarus.

Dėkojame broliams išeivijoje už pasiaukojimą, ginant Bažnyčios ir tautos reikalus, verčiant ir platinant "LKB Kroniką". 
Dėkojame visiems, kas "Kroniką" lydi darbu, malda ir auka. 
Gerasis Dievas teatlygina visiems!

1987 m. sausio 6 d. iš Mordovijos lagerio buvo paleistas vilnietis Vladas Lapienis. V. Lapienis atsisakė rašyti bet kokį pasižadėjimą sovietinei valdžiai ateityje būti lojaliu. Čekistus patenkino V. Lapienio žmonos raštiškas prašymas paleisti dėl blogos sveikatos būklės ir seno amžiaus globos reikalingą jos vyrą.

 

 

 

Kaunas. 1986 m. lapkričio 18 d. buvo padaryta kruopšti krata suimtojo Algirdo Patacko uošvės Miliūnienės bute, esančiame Kaune, Aluntos g-vė Nr. 47. Kratai vadovavo Vilniaus KGB darbuotojas majoras Vidzėnas. Kratos metu paimta portatyvinė rašomoji mašinėlė, keli egzemplioriai straipsnio "Esminis baltų religijos struktūrinis ženklas". Po kratos Miliūnienė buvo nuvežta į saugumą ir ten tardyta.

***

Kaunas. 1986 m. spalio 10 d. iškviestam į Kauno KGB būstine, buvusiam politkaliniui Liudui Simučiui saugumo darbuotojai rodė Algirdui Patackui inkriminuojamo leidinio "Lietuvos ateitis" Nr. 6 rankraščius, tame tarpe jo, L. Simučio, rašytą "Laišką Lietuvos klierikams", reikalavo pasakyti, kaip laiškas pateko į "Lietuvos ateitį". Tardomasis paaiškino, jog laiškas buvo adresuotas ir saugumo komiteto darbuotojui Vidzėnui ir jis nežinąs, kaip iš šios įstaigos laiškas galėjo patekti į nelegalų leidinį.

Rašo kun. Jonas Matulionis:
"Šiandien mūsų šventė — šv. Kazimieras. Meldžiu visiems Jo globos ir užtarimo. (...) Kiekviena vieta, kiekvienas mūsų gyvenimo kampas — Dievo dovana. Dažnos kratos, nenupelnytos pretenzijos, samdyti sekliai ir terorizuotojai, jų neišmoningas pažeminimas gali tiek, kiek jiems leidžiama, o Viešpats visada su mumis. Gaunu laikraščius ir žurnalus. Vieno viršininko atviras nepasitenkinimas netrikdo dvasinės ramybės. Jiems nepatinka daugiau žinantys, išsilavinę — dvasia stipresni, skaitantys ir mąstantys. Vasario 24-tą išsikvietė operatyvinės dalies leitenantas ir pasakė, kad sunaikinę laišką, kuriame buvo 4 perfotografuotos fotografijos ar litografijos. Jų antroje pusėje — lietuviškas tekstas. Kalbėjomės gerą pusvalandį, galiausiai vis tiek pripažino, kad galėjo parodyti nuotraukas ir siuntėjo adresą.

Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos
Generaliniam Sekretoriui Drg. Michailui Gorbačiovui

Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatūros kunigų,

P a r e i š k i m a s

Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Konstitucija garantuoja sąžinės ir tikėjimo praktikos laisvę: "TSRS piliečiams garantuojama sąžinės laisvė, tai yra teisė, bet kurią religiją išpažinti arba neišpažinti jokios, praktikuoti religinius kultus arba vesti antireliginę propagandą" (52 str.). Tas pats pasakyta ir Lietuvos TSR Konstitucijoje (50 str.). Be to, TSRS Vyriausybė yra pasirašiusi Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją, kurios 18-me skyriuje yra pabrėžiama teisė kiekvienam piliečiui išpažinti savo įsitikinimus ir juos skelbti.

TSKP CK Generaliniam Sekretoriui M. Gorbačiovui

Marytės Gudaitytės, gyv. Prienų raj., Skersbalio km.,

P a r e i š k i m a s

Dar kartą kreipiuosi į Jus su viltimi, jog mano prašymas bus išgirstas.

1985 m. kovo 27 d. Kauno Prano Mažylio med. mokyklos direktorė pasiuntė mane į Kauno miesto saugumo rūmus pas saugumietį Jocą. Saugumietis pokalbio metu pasakė, jog mokytis toliau negalėsiu, kadangi esu parašiusi kunigams kaliniams S. Tamkevičiui ir A. Svarinskui kalėdinius sveikinimus. Mums kalbantis, įėjo dar vienas saugumietis, ir jis aiškino, jog mokytis negalėsiu, kadangi manimi, kaip med. seserimi, bus negalima pasitikėti, nes savo priešams, taip jie kalbėjo, galėsiu suleisti ne vaistus, bet nuodus.

"Aušra" Nr. 56 (96). 1986 m. gruodžio mėnesį pasirodė naujas pogrindžio leidinys "Aušra" Nr. 56.

Leidinyje minima 100 metu sukaktis nuo įžymiojo Lietuvos mokslo ir katalikiškosios visuomenės veikėjo prof. Prano Dovydaičio gimimo.

Straipsniui "Ruošiamės Krikšto Jubiliejui" panaudota 1986 m. spalio mėn. 13 d. pamokslo Šiluvoje medžiaga. Daug dėmesio leidinyje skiriama mokslinei-istorinei Seinų-Suvalkų krašto studijai, kuri buvo pradėta 55-ame "Aušros" numeryje. Seinų-Suvalkų krašto istorinė studija bus tęsiama ir sekančiuose "Aušros" numeriuose.