Kaunas. 1986 m. lapkričio 18 d. buvo padaryta kruopšti krata suimtojo Algirdo Patacko uošvės Miliūnienės bute, esančiame Kaune, Aluntos g-vė Nr. 47. Kratai vadovavo Vilniaus KGB darbuotojas majoras Vidzėnas. Kratos metu paimta portatyvinė rašomoji mašinėlė, keli egzemplioriai straipsnio "Esminis baltų religijos struktūrinis ženklas". Po kratos Miliūnienė buvo nuvežta į saugumą ir ten tardyta.

***

Kaunas. 1986 m. spalio 10 d. iškviestam į Kauno KGB būstine, buvusiam politkaliniui Liudui Simučiui saugumo darbuotojai rodė Algirdui Patackui inkriminuojamo leidinio "Lietuvos ateitis" Nr. 6 rankraščius, tame tarpe jo, L. Simučio, rašytą "Laišką Lietuvos klierikams", reikalavo pasakyti, kaip laiškas pateko į "Lietuvos ateitį". Tardomasis paaiškino, jog laiškas buvo adresuotas ir saugumo komiteto darbuotojui Vidzėnui ir jis nežinąs, kaip iš šios įstaigos laiškas galėjo patekti į nelegalų leidinį.


***

Kaunas. 1986 m. lapkričio 4 d. buvo tardoma Algirdo Patacko žmona Nijolė Patackienė. Ją tardė saugumietis Stepučinskas. Čekistas teiravosi, ar N. Patackienė pažįsta Jūratę Banevičiūtę, Arūną Rekašių, Liudą Simutį, Povilą Butkevičių, kaip ji juos apibūdintų. Tardomoji atsakė, jog išvardintų asmenų nepažįstanti. Tardytojas Stepučinskas teiravosi, ar nemačiusi leidinių "Ethos", "Lietuvos ateities"; atsakiusi, kad ne, saugumietis rodė tardomajai "Lietuvos ateities" rankraščius, teiravosi, ar neatpažįstami vyro ranka rašytų straipsnių. Tardytojas įkyriai teiravosi apie A. Patacko politines pažiūras, stengėsi įtikinti Nijolę, kad jos vyras antitarybinių pažiūrų. Tardomoji įrodinėjo, kad jos vyras A. Patackas jokiais politiniais klausimais neužsiiminėjo. Tardytojas Stepučinskas taip pat reikalavo apibūdinti A. Patacko religines pažiūras, kaip dažnai jis lankydavo bažnyčią ir pan. N. Patackienė atsakinėti į panašius klausimus griežtai atsisakė.
 

***

Kaunas. 1986 m. lapkričio mėnesį net keturis kartus į Vilniaus saugumą tardymui buvo iškviestas Algirdo Patacko tėvas Antanas Patackas. Paskutinis tardymas vyko lapkričio 25 d. Antaną Patacką tardė majoras Vidzėnas, kuriam, kaip atrodo, nuo lapkričio mėnesio perduotas tolimesnis Algirdo Patacko bylos vedimas. Tardytojas rodė A. Patackui "Lietuvos ateities" rankraščius, reikalavo atpažinti sūnaus ranka rašytus straipsnius. Saugumietis kaltino Antaną Patacką straipsnių į pogrindžio leidinį "Aušra" rašymu, knygų "Atskirtoji Lietuva", "Lietuvių kalbos istorija", "Kun. A. Jakavonis" ir kt. parašymu. Tardomasis tai paneigė.
 

***


Kaunas. 1987 m. sausio 12 d. tardytojas Stepučinskas, išsikvietęs suimtojo A. Patacko žmoną Nijolę Patackienę pranešė jai, kad byla, pagal kurią jos vyras Algirdas Patackas kaltinamas BK 199 str., užbaigta ir perduota teismui. Tardymo organai esą įrodė, kad A. Patackas redagavo "Lietuvos ateitis" Nr. 6. Tardytojas, užbėgdamas teismui už akių, liepė Nijolei Patackienei savo vyrui paruošti drabužius bei daiktus, nes jis bus nuteistas trejiems metams kalėti.
 

***


Ruošiant Algirdui Patackui baudžiamąją bylą, buvo atlikta apie 100 tardymų, sugaišta daug darbo dienų. Už atsisakymą duoti "reikiamus" parodymus nuo 1986 m. lapkričio 1 d. iš mokslinio bendradarbio pareigų buvo pašalintas Čiurlionio dailės muziejaus darbuotojas Petras Kimbrys kaip "neatitinkantis kvalifikacijos" (šiame darbe P. Kimbrys išdirbo 10 metų). Dar 1987 m. vasario mėnesį jis nebuvo gavęs darbo.

A. Patacko bylos baigtis pasisuko netikėta kryptimi. Likus savaitei iki teismo, 1987 m. vasario 4 d. A. Patackas buvo paleistas iš Vilniaus Saugumo tardymo izoliatoriaus. Prokuroro Bakučionio nutarimu, buvo nurodyta tokia priežastis: "Ryšium su pasikeitusiomis politinėms sąlygomis Tarybų Sąjungoje Algirdas Patackas nėra kenksmingas visuomenei..."
 

***


Vilnius. 1986 m. gruodžio mėn. 9 d. Valstybinio Saugumo komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tardymo skyriaus vyr. tardytojas kapitonas A. Vidzėnas kviestinių: Edvardo Šimonio, gyv. Vilniuje, Saulėtekio al. 35-69, Edmundo Mikučiausko, gyv. Saulėtekio al. 29-57, akivaizdoje padarė kratą Vincentos Vertelkaitės, gyv. Baltarusių 10 name, tikslu paimti nelegaliai gaminamą literatūrą ir dokumentus, galinčius turėti reikšmės bylai. Krata pradėta 11,45 val. baigta 20,50 val. Kratos metu V. Vertelkaitė sirgo. Kratą padarė 5-kiuose kambariuose ir pagalbinėse patalpose. Kratos metu rasta ir paimta: "Aušros" Nr. 31 (71), 37 (77), "Alma Mater" I — 1979 m., "LKB Kronikos" Nr. 56, 60, 61, 62, "Lietuvos krikšto veikėjai", 9 brošiūros, "Zizn Jezusa" (rusų kalba), padauginta elektrografiniu būdu; 24 egz. brošiūros "Dievo Motinos stebuklas Girkalnyje", ir brošiūra A. Sabaliauskas "Kelionė po šventąją žemę" 4 egz.; 6 egz. St. Ylos "Žvėrys ir žmonės dievų miške"; 15 egz. St. Ylos "12 pasikalbėjimų su mažaisiais"; J. Marcinkus "Religija be ateistinių prietarų", (483 psl); A. Maceinos "Niekšybės paslaptis" 1964 m. išleista Brukline; St. Ylos knyga "M. K. Čiurlionis kūrėjas ir žmogus", padauginta elektrografine kopija (469 psl.); padauginta elektrografine kopija Č. Gedgaudo knygos "Mūsų praeities beieškant", J. Girniaus knygos "Idealas ir laikas", padauginta elektrografine kopija, 71 lapas; taip pat "Žmogus be Dievo"; "Ethos", "Baltų kultūra ir lietuviška savimonė", padauginta elektrografine kopija; J. Gliaudos "Simas", padauginta elektrografine kopija; 5 egz. "12 pasikalbėjimų su mažaisiais apie Jėzų", padauginta elektrografine kopija; kun. Prospero Bubnio kalba; B. Brazdžionio "Poezijos pilnatis", padauginta elektrografine kopija; Prunskio "Rinktinės; mintys", padauginta elektrografine kopija; šilbajorio "Žodžiai ir prasmė", padauginta elektrografine kopija; "Dievas ir žmogus", padauginta elektrografine kopija; O. Urbono "1410 metų karas su kryžiuočiais ir Žalgirio mūšis", padauginta elektrografine kopija; 4 egz. Maceinos "Niekšybės paslaptis", mašinraštinė brošiūra "Kas ta ateistinė tiesa?" 1982 m. 61 lapas, "Perspektyvos" Nr. 21; 12 lapų mašinraštis "Prelato ar teismo ir filmo nuo-polis?" 7 lapų mašinraštis "Birštono — Olšausko byla"; 14 lapų mašinraštis "Didž. Gerb. Tarybinės moters redakcijai", mašinraštis kun. Juozapo Zdebskio kalba 1971 m. lapkričio 11 d., 5 lapai; "Simo Kudirkos teismo procesas", kun. Sigito Tamkevičiaus pareiškimas 1970 m. vasario 7 d. ir Lt.

Kratos metu užėjusioms į butą Vandai Kudukytei, gyv. Žirmūnų 81-3, ir Onai Česnulevičiūtei, gyv. Kaune, Signalo 3, buvo paimtos jų užrašų knygutės su adresais ir telefonų numeriais bei kalėdiniai atvirukai.

Vincentą Vertelkaite. pirmą kartą po kratos tardė KGB kapitonas Vidzėnas, po to antrą kartą saugumietis Valaitis, trečią kartą taip pat Valaitis. Kai kurias knygas, dvi rašomąsias mašinėles grąžino, taip pat grąžino magnetofono juosteles.
 

***


1986 metų gruodžio mėn. 9 d. buvo padaryta krata pas Joaną Vertelkaite, gyv. Vilniuje, Taikos 110-19, (Vincentos Vertelkaitės seserį) ieškant Vilkaviškyje pagamintų leidinių. Saugumiečiai paėmė ir negrąžino apie 750 katekizmų, Lietuvos Enciklopedcijos 15-to tomo 3 egz. (išleista JAV), "Pasikalbėjimai su mažaisiais apie Jėzų" apie 15 egz., B. Brazdžionio "Poezijos pilnatis", A. Maceinos "Niekšybės paslaptis" ir kt.
 

***


1986 m. gruodžio mėn. 9 d. saugumiečiai padarė kratą pas Aldoną Matusevičiūtę, gyv. Vilniuje, Taikos 8-19; kratos metu paimta: A. Maceinos "Niekšybės paslaptis" 200 egz., padauginta elektrografiniu būdu, knygos "Dovydaitis", "M. K. Čiurlionis kūrėjas ir žmogus"; B. Brazdžionis "Poezijos pilnatis"; Girnius "Tauta ir tautinė ištikimybė" apie 500-600 egz., padauginta elektrografiniu būdu ir kt.
 

***


Vilnius. 1986 m. gruodžio 9 d. buvo padaryta krata pas Alfonsą Vinclovą ir jo tėvus. Pas Alfonsą Vinclovą namuose paėmė knygos "įstoki religiji" originalą.
 

***


Vilnius. 1986 m. gruodžio 16 d. Vilniaus KGB tardytojas V. M. Sokolovskis tardė Inetą Tamošiūniene.. Klausinėjo, ar pažįsta Gediminą Jakubčionį, nuo kada pažįsta, kaip gali G. Jakubčionį apibūdinti. į šiuos klausimus tardomoji atsakė: "Jis labai gabus specialistas, baigė Maskvos Baumano aukštąją Technikos mokyklą, kur net įstot nepaprastai sunku. O baigė, dar raudonu diplomu. Enimse jis buvo padaręs kelis išradimus".
Toliau čekistas domėjosi G. Jakubčionio veikla "Blaivybės draugijoje". Tvirtino, kad G. Jakubčionis draugijos narių tarpe platino pogrindinę literatūrą. Tardomoji visa tai kategoriškai paneigė. Į tai čekistas Sokolovskis atsakė: "Mes tiksliai žinome, kad Jakubčionis jums netgi į namus atnešdavo pogrindinę literatūrą tiesiai iš dauginimo bazės". "Na, žinote, gerbiamasis, šito tai jau per daug! Pamanykit, jie tiksliai žino! Kas darosi mano bute težino buto sienos! Jeigu žmogus ateina pas mane su dideliu krepšiu, tai anaiptol nereiškia, kad aš žinau kas jame yra, o aš nesu įpratusi kraustyti savo svečių krepšius! Taigi, jūsų įrodymai muilo burbulas!", — atsakė tardomoji. Tamošiūnienei atsisakius kalbėti apie G. Jakubčionio veiklą, čekistas ėmė grasinti: "Negadinkit su mumis santykių! Jūs turite pagrindo mūsų nemėgti! Mes žinome kieno Jūs duktė, bet mes tikrai nenorime Jums nieko blogo. Jūs gera inžinierė, darbe apie Jus puikiai atsiliepia ir nesinorėtų, kad dėl Jūsų užsispyrimo, po 20 metų inžinierinio darbo, Jūs turėtumėte nemalonumų — juk visur dabar mažinami etatai — o Jūs turite du vaikus, neišmokėtas kooperatinio buto mokestis, vyras invalidas — be to mes žinome, kur jis dabar ir jį galim ten užlaikyti... Turbūt iš tėvelio nemažai girdėjote apie Mordovijos grožį — gal ten norėtumėt ir pabuvoti? O kaip vaikai? "Manau, gerbiamasis, šaliai reikalinga darbo jėga ir vaikus ji užaugins. O geri inžinieriai, net lageriuose reikalingi. Beje, mano tėvas net lageryje inžinieriumi dirbo. Po to, kai nemokšų suprojektuotas geležinkelis subyrėjo, atsiminė, kad sėdi specialistas. Galit manęs nešantažuoti!", — atkirto Tamošiūnienė ir paprašė negaišinti jai laiko tuščiais klausimais. 12 val. tardymas buvo baigtas.
 

***


Vilnius. 1986 m. gruodžio mėn. 16 d. KGB būstinėje buvo tardoma Jovita Niūniavaitė. Ją tardė čekistas Kalakauskas. Jis klausinėjo, ar pažįsta Gediminą Jakubčionį, tvirtino, kad pokalbis nebus panaudotas teisme, kad nebus rašomas protokolas. Klausinėjo, kada ir kur su juo susipažino, ar neduodavo jai kokios nors literatūros, o gal ji jam ką duodavo padauginti? Atsakė, kad nei jis, nei ji jam jokios literatūros neduodavo. Nepatenkintas pokalbio rezultatais čekistas Kalakauskas grasino, jog prisidengę etatų mažinimu, čekistai gali J. Niūniavaitę išmesd iš darbo.
 

***


Kapčiamiestis (Lazdijų raj.). 1987 m. vasario mėn. 19 d. Gintautas Sakavičius, gyvenands Kapčiamiestyje, buvo iškviestas į VSK būstinę Vilniuje pas tardytoją Buzinską. Prokuroro pavaduotojas Bakučionis ir tardytojas Buzinskas teiravosi, ką G. Sakavičius žinąs apie "LKB Kroniką". Jaunuoliui atsakius neigiamai, pareigūnai jam pateikė kažkokią literatūrą ir vertė prisipažinti, kad tai jo. G. Sakavičius tai neigė. Jaunuolis buvo tardomas daugiau kaip 6 valandas. G. Sakavičius po apklausos protokolu nepasirašė.
 

***