"Aušra" Nr. 56 (96). 1986 m. gruodžio mėnesį pasirodė naujas pogrindžio leidinys "Aušra" Nr. 56.

Leidinyje minima 100 metu sukaktis nuo įžymiojo Lietuvos mokslo ir katalikiškosios visuomenės veikėjo prof. Prano Dovydaičio gimimo.

Straipsniui "Ruošiamės Krikšto Jubiliejui" panaudota 1986 m. spalio mėn. 13 d. pamokslo Šiluvoje medžiaga. Daug dėmesio leidinyje skiriama mokslinei-istorinei Seinų-Suvalkų krašto studijai, kuri buvo pradėta 55-ame "Aušros" numeryje. Seinų-Suvalkų krašto istorinė studija bus tęsiama ir sekančiuose "Aušros" numeriuose.

Lietuvi,  atmink, kad:

kun. Alfonsas Svarinskas
kun. Sigitas Tamkevičius
kun. Jonas-Kąstytis Matulionis
Viktoras Petkus
Balys Gajauskas  
Gintautas Iešmantas
Povilas Pečeliūnas ir kiti

neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyvenu ir tikėti.