1. „Alma Mater", Nr. 1. Tai naujas leidinys, pasirodęs 1979 m. pradžioje. „Alma Mater" leidėjai pasiruošę stovėti Tiesos Sargyboje! Leidinys gerai paruoštas, aktualus ir skirtas studijuojančiam jaunimui. Seniai Lietuvai reikėjo panašaus leidinio. „LKB Kronika" linki „Alma Mater" leidėjams Dievo palaimos, įnešant turiningą indėlį į Tautos ir Bažnyčios ateitį.

2. „Aušra", Nr. 15/55/. Išleidimo data — 1979 m. vasaris. „LKB Kronika" rekomenduoja kunigams ir inteligentams gerai susipažinti su L. Regelsono kreipimusi „TSRS vyriausybei". L. Regelsonas — mokslininkas, konvertitas, didelės šeimos tėvas gali būti daugeliui pavyzdžiu, kaip reikia mylėti tiesą ir drąsiai už ją kovoti. Numeryje labai daug vertingos medžiagos.

3. „Dievas ir Tėvynė", Nr. 11. Numeryje spausdinama pataisyta Bičiulio poema „Nakties svetys" ir apsakymas „Naktis", kuriame aprašoma vieno kunigo tardymas KGB rūmuose.

4. „Tiesos Kelias", Nr. 12. Leidinys informuoja apie TTG Katalikų Komiteto veiklą, apie šv. Tėvo Jono Pauliaus II asmenį ir veiklą. Įdėta keletas straipsnių apie kunigų pastoraciją ir apie Katalikų Bažnyčios gyvenimą moderniame pasaulyje: Popiežiaus Jono Pauliaus II programinės enciklikos metmenys „Jaunieji revoliucionieriai" ir kt.

5. „Rūpintojėlis", Nr. 8, 9. Abu numeriai pasirodė balandžio mėnesį. 8-jame numeryje plačiai supažindinama su Lietuvoje populiariu „Eucharistijos bičiulių" judėjimu. Sąmoningam ir tikinčiam Lietuvos jaunimui reikėtų kuo plačiau prie šio judėjimo jungtis, o kunigams — visomis išgalėmis remti.
9-jame numeryje randame straipsnį apie a+a kun. Karolį Garucką, S.J., buvusį „Rūpintojėlio" bendradarbį Vaidevučio slapyvarde.


6. „Perspektyvos" Nr. 7, 8, 9. Visi numeriai pasirodė vienu metu. Kaip ir ankstesniuose numeriuose, taip ir toliau „Perspektyvos" diskusine tvarka deda daug vertingų straipsnių. Reportaže „Spaudos konferencija Vilniuje" kaltinama „LKB Kronika" ir jos platintojai Vakaruose, kad jie pilnai neatskleidžia Tautos ir Bažnyčios problemų. „LKB Kronika" linki tikintiems ir netikintiems broliams Tėvynėje savo veikla papildyti tai, ko ji pati nepajėgė padaryti.

7. „Lietuvių archyvas" I/VI/ tomas. Leidžia „Lietuvos istorijos fondas". Šiame tome talpinami Alfonso Andriukaičio memuarai „Bausmė be nusikaltimo". Tai Golgotos kelias, kuriuo ėjo Andriukaičiai ir ne tik jie, — tūkstančiai doriausių lietuvių. „Lietuvių archyvo" VI-j į tomą turėtų perskaityti visa Lietuvos inteligentija ir į gyvenimą besiruošiantis jaunimas. Ačiū autoriui už tokius vertingus memuarus.

Atitaisymas


  „LKB Kronikos" 36 numeryje „Žiniose iš vyskupijų" buvo rašyta, kad buvo tardoma Didvyžių bažnyčios valytoja Z. Dvytaitė. Teisinga senutės pavardė yra Z. Dvylaitytė. Ji valo ne Didvyžių, o Slabadų koplyčią.

„LKB Kronika" prašo

nevėluoti siunčiant informaciją. Gavus Kronikai medžiagos, tuojau ją ir pasiųsti. Dėl atidėliojimo dalis medžiagos labai pavėluotai pasiekia skaitytojus ir iš dalies praranda savo aktualumą.

Lietuvi, nepamiršk!

P. Plumpa, N. Sadūnaitė, P. Paulaitis, S. Kovaliovas, V. Lapienis, B. Gajauskas, V. Petkus ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!

***