Šiauliai
1975 rugsėjo 16 d. Šiaulių proftechninėje mokykloje tekintojų grupėje įvyko susirinkimas, kurio metu norėta visą mokinių grupę surašyti į komjaunimą. Mokinį išsikviesdavo prieš klasę ir klausdavo: „Ar pats nestoji į komjaunimą, ar tėvai neleidžia?" Nestojančius į komjaunimą varė iš klasės ir liepė atsivesti tėvus. Mokinys Urbutis paaiškino, kad jis verčiamas nestosiąs į komjaunimą.

— Aš prievartai nenusilenksiu. Nei aš, nei mano tėvai nenori, kad aš būčiau komjaunuolis.

Paklaustas, ar jo tėvai tiki ir lanko bažnyčią, mokinys atsakė:

— Mes visi esame tikintys ir lankome bažnyčią.

Iš Urbučio buvo tyčiojamasi. Meistrai Gylys ir Milius liepė nestojantįems į komjaunimą mokiniams stovėti pusę valandos pakeltomis rankomis.

— Visi vagys, chuliganai, fašistai yra nekomjaunuoliai, — šaukė Milius. —Jei užpildysite anketas, nereikės stovėti pakeltomis rankomis, o jei nepildysite, pašalinsime iš mokyklos.

Visą valandą terorizuojami mokiniai nepasidavė. Nestojantiems į komjaunimą buvo skiriami patys sunkiausi darbai. Pusė klasės liko nekomjaunuoliais.

***

Šiauliai

1975 lapkričio 27 Šiaulių J. Janonio vid. mokyklos direktoriaus pavaduotoja Žičkienė, išsikvietusi VlIIb klasės mokinės Vaitkutės Rimutės motiną, klausinėjo, ar dukra Rimutė namuose meldžiasi, ar eina išpažinties ir pan.

— Koks čia gali būti klausimas? Aš ir mano dukra esame katalikės, todėl ir atliekame savo katalikiškas pareigas, — atsakė Vaitkienė.

— Jūsų duktė dar ne komjaunuolė. Už bažnyčios lankymą ją pradės pašiepti mokykloje.

— Mano duktė to nebijo. Dėl savo įsitikinimų ji mokės pakentėti, nes žino, kad tai garbinga.

***

Šiauliai

1975 gruodžio 22 mirė Šiaulių 9-tos vid. mokyklos VII klasės mokinės tėvelis Juozas Vidugiris.
Auklėtoja Elena Baškienė atnešė su mokiniais vainiką ir pasiteiravo, kada bus laidojama, o svarbiausia — ar su bažnyčia? Jeigu su bažnyčia, tuomet vaikų neleisianti. Priešingu atveju, dalyvaus visa klasė. Laidotuvių išvakarėse auklėtoja Baškienė dar kartą atėjo pasiteirauti ir, sužinojusi, kad laidotuvės vyks su bažnyčia, vaikų iš mokyklos neišleido.

***

Plateliai

1975 pradžioje Platelių bažnyčios chore pradėjo giedoti vidurinės mokyklos VII klasės mok. Vida Mikalauskaitė. Sužinojęs apie tai Platelių vidurinės mokyklos direktorius Stripinis (jo iniciatyva Plateliuose nugriautos kryžiaus kelių koplytėlės) ir mokytojai, nutarė mergaitę nuo bažnyčios atitraukti. Klasės auklėtoja Valavičienė įsakė Mikalauskaitės motinai nebeleisti dukros į bažnyčią. Mikalauskienė paprašė, kad auklėtoja į šį reikalą nesikištų, nes konstitucija garantuoja tikėjimo laisvę.

— Na, tai veskis kada nors vakare, kad, niekas nematytų, — mokė Valavičienė.

Mergaitei auklėtoja priekaištavo, kad giedodama chore, ji žeminanti tarybinės mokyklos vardą.

***

Kretinga

1976 sausio 16 Kretingos vid. Mokyklos IX klasėje vyko tėvų susirinkimas. Klasės auklėtoja Pempienė barė tėvus, kodėl jų vaikai nestoja į komjaunimą.

— Mes stengsimės komjaunuolius išauklėti gerais, pavyzdingais žmonėmis, todėl ir jūs, tėvai, privalote savo vaikus paveikti, kad jie visi būtų komjaunuoliais.

— Taip jūs ir padarykite, — atsiliepė viena motina. — Išauklėkite komjaunuolius, kad jie būtų pavyzdingi, dori, gražiai elgtųsi, gal tada jų pavyzdys paveiks ir mūsų vaikus ir nereikės prievartauti — patys stos į komjaunimą.

— O jūs savo dukros ar neverčiate bažnyčioje prie altoriaus klūpėti? — replikavo aukl. Pempienė.

— Neverčiu. Mano dukra savo noru lanko bažnyčią ir net adoruoja. Todėl ji dora, gražiai elgiasi — to jūs, mokytoja, nepaneigsite, — ramiai atsakė motina.

***

Palanga

1971 į Palangos vid. mokyklos V klasę įstojo mokinys Petrutis Algirdas. Kadangi jis į pionierius buvo įrašytas prievarta, be tėvų sutikimo, mokinys pionieriško kaklaraiščio nenešiojo, nors mokytojai nuolat jam tai primindavo. Kartą klasės auklėtojas Vytautas Kusas, palikęs Petrutį po pamokų, liepė jam prirašyti 100 lapų frazę „Pionierius be kaklaraiščio", tuo norėdamas priversti Petrutį nešioti pionierišką kaklaraištį.

Berniukas namuose pasiskundė. Mokinio globėjas Astrauskas, nuėjęs pas mokyklos direktorių Kazlauską, pareikalavo išbraukti berniuką iš pionierių, nes jis pats nenorįs ir globėjai tam nepritaria. Vaikas kaklaiščio nenešioja ir nenešiosiąs. Jei vaiką ir toliau taip varginsią, tai jo neleisią į mokyklą. Direktorius paaiškino Astrauskui, kad mokinio iš pionierių išbraukti negalįs, nes mokyklos tikslas visus mokinius įtraukti į šią organizaciją. Kurį laiką Petručio niekas nevertė užsirišti kaklaištį.

1973 pabaigoje klasės auklėtojas Vytautas Kusas liepė nupiešti mokiniams piešinį ateistine tema. Mokinys Petrutis pasiskundė savo globėjams, kad jam auklėtojas liepė nupiešti kunigą, renkantį bažnyčioje pinigus ir už juos perkantį sau „Volgą". Globėjai vaikui paaiškino, kad tokia tematika tikinčiam vaikui piešti negalima. Mokykloje vaikas piešti atsisakė. Supykęs mokytojas liepė Petručiui pasiimti knygas ir daugiau į mokyklą nebeateiti. Berniukas verkdamas parėjo namo. Astrauskienė, nuėjusi į mokyklą, paklausė auklėtoją, už ką Petrutį išvarė iš mokyklos.

— Mes jam liepėme nupiešti šią atvirutę, — ir ištraukęs iš stalčiaus parodė Astrauskienei paprastą atvirutę.

— Aš dabar noriu žinoti, kuris iš jūsų meluojate, — paklausė Astrauskienė, — mokinys ar mokytojas? Man Petrutis sakė, kad jūs liepėte piešti ateistine tema. Pasikviesiu vaiką ir išsiaiškinsime.

Klasės auklėtojas paraudo ir neleido kviesti mokinio. Ten pat buvusi mokytoja Ditkevičienė išvadino Astrauskienę davatka ir fanatike.

— Aš jus labai prašau, — kreipėsi Astrauskienė į mokytojus, — negadinkite vaikų savo ateistinėmis temomis, o mokykite juos. Jeigu dar vaiką išvarysite iš mokyklos dėl ateistinių užmačių, parašysiu skundą į Švietimo ministeriją.

***

Gargždai

Gargždų 2-sios vidurinės mokyklos VIIc klasės auklėtoja Kuneikienė 1975 pavasarį klasės susirinkime rinko mokinius į ateistinį būrelį. Lankančius bažnyčią paprašė atsistoti. Pradžioje atsistojo pusė klasės. Auklėtoja, piktai nužvelgusi mokinius, viešai lankančius bažnyčią, kreipėsi į neatsistojusius. Kai tik auklėtoja paminėdavo kurio nors mokinio pavardę ir norėdavo įrašyti į ateistinį būrelį, mokinys, atsistojęs pasakydavo: „Aš einu į bažnyčią, į ateistus netinku". Pagaliau visa klasė, kurioje buvo 32 mokiniai, vieningai pareiškė, kad visi einą į bažnyčią ir į ateistų būrelį nesirašysią. Mokytoja labai supyko ir pradėjo visus barti. Galiausiai auklėtoja Kuneikienė pasirinko keturis mokinius ir prievartą įrašė į ateistų būrelį.

***

Gargždų 2-sios vid. mokyklos direktorius Liudvikas Jurgulis pasiryžęs visus mokinius padaryti ateistais. Mokiniai skundžiasi, kad dažnai duodamos užpildyti anketos, liečiančios mokinių sąžinę; susišaukęs moksleivius į salę, kalba 2-3 valandas ateistinėmis temomis. Lankančius bažnyčią mokinius išjuokia viešai, skiria ateistus komjaunuolius juos „globoti". Grupės ateistų komjaunuolių eina į tikinčiųjų mokinių namus, išaiškina tėvams religijos „žalą".

Sužinojęs, kad VIIc klasės mokinys Ivaškevičius lanko bažnyčią, direktorius Jurgulis, mokytojos — Ridžiauskienė ir Imbrazienė, atėję į klasę liepė mokiniui Ivaškevičiui pasisakyti, kodėl jis tikįs, kas verčias lankyti bažnyčią, vertė mokinį pasižadėti niekados nelankyti bažnyčios.

Tikinčius mokinius direktorius kviečia į savo kabinetą ir bara už bažnyčios lankymą.

Nors ir labai terorizuojami vaikai, bet atsiranda drąsuolių, lankančių kiekvieną sekmadienį bažnyčią.

***

Rūdiškės

(Trakų raj.) Vidurinės mokyklos direktorius 1975 m. pabaigoje, pasikvietęs į savo kabinetą Rūdiškio bažnyčios ministrantą, IX klasės moksleivį Petrą Stašauską, davė pasirašyti pareiškimą, kad vienas kunigas prašęs jį ateiti į bažnyčią patarnauti Mišioms. Mokinys pasirašyti atsisakė. Jis prisipažino savo noru einąs į bažnyčią ir tarnaująs Šv. Mišioms. Direktorius grasino teismu. Vėliau dar kelis kartus įkalbinėjo P. Stašauską nevaikščioti į bažnyčią ir sumažino elgesio pažymį.

Tos pačios mokyklos XI klasės mokinei Jadvygai Poplovskajai už bažnyčios lankymą taip pat sumažintas elgesio pažymys ir pagrasinta, jog jai bus išduota tokia charakteristika, kad ji neįstosianti į jokią aukštąją mokyklą.