• Dr. V. Butkaus interviu

• „Tiesa" apie Katalikų Bažnyčią Lietuvoje užsieniečiams

• Kun. Z. Neciunsko mirtis ir laidotuvės

• Kun. Z. Neciunsko skundas

• Iš Nijolės Sadūnaitės kelionės į lagerį

 Žinios iš vyskupijų

• Tarybinėje mokykloje

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA

LKB KRONIKA Nr. 24

Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 m.

1976.X.1.