1978 m. vasario pradžioje Lietuvos kunigai įteikė Kauno arkivyskupijos apaštališkajam administratoriui vysk. J. Labukui laišką.

Laiške rašoma, kad kunigai susirūpinę Kauno Kunigų seminarijoje susidariusia nepakenčiama padėtimi dėl nuolatinio valdžios pareigūnų kišimosi į Seminarijos reikalus. Ordinarai, bijodami daugumos keršto, nedrįsta pašalinti iš Seminarijos KGB užverbuotus klierikus. Laiško autoriai dėkoja Kunigų seminarijos rektoriui už klieriko Jakučio pašalinimą ir apgailestauja, kad paliktas pastovus Seminarijos drausmės ardytojas, visų klierikų laikomas KGB agentu klierikas Rudis. Trečio kurso klierikas Kazlauskas taip pat laikomas KGB agentu, kurį reikią tuojau šalinti iš Seminarijos. Panašių klierikų į aukščiau minėtus esą ir kituose Seminarijos kursuose.

Laiško autorių nuomone, ordinarai darą didelę klaidą šventindami kunigais abejotinos vertės klierikus.

Kunigai priekaištauja Kauno arkivyskupijos apaštališkajam administratoriui vysk. J. Labukui, kad jis, skirstydamas kunigus į parapijas, labiausiai atsižvelgiąs į valdžios pareigūnų pageidavimus. Nurodomas kun. Izidoriaus Butkaus pavyzdys. Šis kunigas, valdžios pareigūnų spaudimu, yra primestas Kauno arkivyskupijos kancleriu, o dabar paskirtas ir šv. Antano parapijos klebonu.

Kunigai susirūpinę, kad nebūtų nominuoti vyskupais tokie Lietuvos kunigai, kurie šioms pareigoms visiškai netinkami.

Laiške taip pat reiškiamas nepasitenkinimas, kad Lietuvos ordinarai neleidžia vykti Lietuvos kunigams į misijas Rusijoje.

***

Tarp Lietuvos kunigų plačiai kursuoja gandas, kad kandidatu į vyskupus minimas Kauno arkivyskupijos kancleris Izidorius Butkus. Jo paskyrimas vyskupu, rimtų kunigų nuomone, būtų nelaimė Lietuvos Katalikų Bažnyčiai. Kunigai ir tikintieji yra nurodę vysk. J. Labukui kanoniškas kliūtis, dėl kurių jis negali būti skiriamas į šj aukštą bažnytinį postą.

***

Vasario mėn. laikinai Seminariją apleido Vilniaus arkivyskupijos klierikas V. Rudis, kuris visų laikomas KGB agentu. 

Bijomas, kad tiek J. Jakutis, tiek V. Rudis gali būti į Seminariją sugrąžinti. Tai dar kartą patvirtintų, kad Seminarija nė kiek nepajėgia išsivaduoti iš KGB varžtų.

***

 „LKB Kroniką" pasiekia iš įvairių Lietuvos vietovių faktai, kaip KGB verbuoja savo agentais patarnaujančius Mišiose vaikus ir jaunuolius. Saugumiečiai patys atvažiuoja į mokyklas, verčia mokinius susitikinėti su jais ir t. t.

„LKB Kronika" prašo visus kunigus ir tikinčiuosius tėvus informuoti moksleivius apie šias KGB pastangas, kad nebūtų suluošintas tikinčiųjų vaikų gyvenimas. Be to, atrodo, kad KGB ypač stengiasi užverbuoti šnipais tuos, kurie ateityje gali stoti į Kunigų seminariją.

 

***

KGB skleidžia mintį, kad „LKB Kronika" todėl nelikviduojama, nors jos leidėjai žinomi, nes ji varanti ardomąjį darbą tarp kunigų, šią mintį, kaip KGB ruporai, kartoja net kai kurie aukšti dvasininkai.

***