Kišiniovas. Kišiniovo koplytėlė mažutė ir vienintelė katalikų priebėga Moldavijoje. Sekmadieniais ir šventadieniais ji pilnutėlė žmonių, kurie alpsta nuo tvankos ir ankštumo. Dažnai tenka kviesti greitąją pagalbą tačiau ši, kelis kartus atvykusi, atsisako suteikti pagalbą. Kartą paskambinus taip atsakė:

—Dievui meldžiatės, tegul Dievas ir gydo!

Žmonės renkasi melstis iš visos Moldavijos. Važiuoja autobusais su persėdimais po 100-200 km ir atvykę negali atlikti išpažinties, nes vienas kunigas nepajėgia aptarnauti visos Moldavijos katalikų. Tikintieji ne kartą kreipėsi į Religijų reikalų tarybos įgaliotinį Vikonskį, prašydami leidimo, kad Moldavijoje galėtų dirbti dar bent vienas katalikų kunigas. Įgaliotinis apie tai nenorėjo ir girdėti, atseit, ir su tuo vieninteliu kunigu tarybų valdžia turinti daug vargo, o kas būsią, jei Moldavijoje bus du kunigai.

Moldavijoje yra apie 40.000 katalikų. Dauguma jų, dėl kunigų trūkumo, jau apmiršę religinę praktiką, nors su pasididžiavimu laiko save katalikais.

1978 m. tikinčiųjų prašomas, kun. V. Zavalniuk kreipėsi į Rygos vyskupą, prašydamas jį suteikti Sutvirtinimo sakramentą Moldavijos katalikams. Moldavijos įgaliotinis Vikonskis sutiko leisti vyskupui teikti Sutvirtinimo sakramentą, jei tik neprieštarausianti Maskva. Buvo nutarti ši iškilmė būsianti birželio 4 d. Visi katalikai su džiaugsmu ruošėsi sutikti savo ganytoją. Kun. Zavalniuk išskirdo į Rygą palydėt vyskupą į Kišiniovą, bet paaiškėjo, kad Rygos religijų reikalų tarybos įgaliotinis apie tai „nieko nežinąs". Paskambinus į Maskvą, Religijų reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas Tarasovas atsakė, jog Maskva šitų reikalų nesprendžianti.

Kai Kišiniovo bažnytinio komiteto pirmininkas Faiglevičius vėl nuėjo pas Vikonskį išsiaiškinti, šis pareiškė, kad jokio vyskupo jis nenorįs matyti ir jokio leidimo jam atvykti neduosiąs. Tą patį Vikonskis pakartojo ir tikintiesiems, kurie būriais atakavo įgaliotinio būstinę. Pasirodo, kad tarybų valdžios atstovai tik viena darbą sugeba gerai atlikti—meluoti ir apgaudinėti.

***

1978 m. birželio 27 d. (šv. Vladislovo diena) pasveikinti kunigą atvyko keli kunigai ir daug tikinčiųjų, kurie tikėjosi, esant daugiau kunigų, atsilikti ir išpažintį. Deja. Valdžios atstovai uždraudė svečiams kunigams viešai koplyčioje laikyti Mišias ir klausyti išpažinčių. Lenino rajono komiteto sekretorė Trofanova stebėjo pamaldas ir po to išbarė bažnytinio komiteto atstovus, kodėl pamaldose buvę daug vaikų ir jauni vaikinai patarnavę Mišiose.

Amoralų filmą žiūrėti Tarybų Sąjungoje leidžiama nuo 16 m., o Mišiose patarnauti—tik nuo 18 metų!?

***

Slaboda-Raškovoj. Raškovo katalikai be pertraukos siunčia telegramą po telegramos į Kišiniovą, prašydami kunigo, o valdžia griežtai atsisako išduoti leidimą. To negana. Raškovo ateistai įvairiausiais būdais persekioja tikinčiuosius, norėdami juos atpratinti nuo tikėjimo praktikos. Labiausiai kenčia vaikai. Išvyti iš vieno kambario, kur jie meldėsi, vaikai pradėjo rinktis į kapines. KGB agentai ir iš čia juos išvijo. Radę miške sunaikintos bažnytėlės sienos nuolaužą, vaikai toje vietoje įsirengė savo kuklų altorėlį ir kas vakarą čia susirinkę melsdavosi. Ateistai ir čia vaikus surado ir altorėlį sunaikino. Tada vaikai pradėjo kartu su suaugusiais rinktis į mažą kambarėlį, buvusios bažnytėlės šventoriuje. Kaimo tarybos pirmininkas Bugorašas atėjo gegužės 29 d. vakare ir koliodamasis ištempė vaikus tiesiog už apikaklių iš maldos kambarėlio. Toks vaikų užpuolimas yra dažnas įvykis Roškove.

Vaikai kovoja už tikėjimą ne tik malda, bet ir aukomis. Jie atsisako vaikiškų pramogų, saldumynų, kad už sutaupytus pinigus užprašytų šv. Mišias, maldaudami Dievą tikėjimo laisvės ir ištvermės gerame.

Raškovo katalikai beveik kas antra savaitė važiuoja į Maskvą, reikalaudami kunigo. Maskva, norėdama atsikratyti jai nemalonių katalikų vizitų, griebėsi šantažo. Tikintiesiems paaiškino, kad kunigui leidžiama vykti į Roškovą, tik jis pats nenorįs. C. Kamenkos rajono sekretorius Kožukar taip pareiškė: „Kol aš čia, jūs kunigą matysite, kaip savo ausis be veidrodžio".

Roškovo katalikai nepavargdami prašo valdžios užregistruoti bažnytinį komitetą, tačiau ši visokiais būdais išsisukinėja ir komiteto neužregistruoja.

***