Varputėnai. 1977 m. balandžio mėn. šilkalnių kaime mirė Kuršėnų vidurinės mokyklos 11 klasės mokinys Petras Vozbutas. Tėvai nutarė sūnų palaidoti su bažnytinėmis apeigomis. Sujudo, sukruto mirusiojo motinos-mo-kytojos Vandos Vozbutienės bendradarbiai:

— Ką tu darai? Varputėnų mokyklai darai gėdą . . .

Pyko direktorius Juozas Daraška, dar daugiau nervinosi mokslo dalies vedėja Vanda Grybauskienė. Jie kalbėjo:

— Mes už tai tau nedovanosime!

Tikrai mokytoja Vozbutienė įvairiais būdais buvo terorizuojama, gąsdinama ir, nepakeldama savo bendradarbių agresyvaus elgesio, mokyklą apleido.

Reikia pastebėti, kad panašiais atvejais nedraugiškumą parodo ne tik fanatiškai nusiteikę mokytojai, bet ir kiti, kurie bijo užsitraukti švietimo skyriaus ir partijos komiteto nemalonę.

***

Šaukėnai (Kelmės raj.). Mokytoja Dana Oškelienė dėsto istoriją Šaukėnų vidurinėje mokykloje. Vienos pamokos metu, mokytojai aiškinant, kad pasaulis atsirado iš materijos, tarp jos ir mokinio Lino Miliaus įvyko toks pokalbis:

—Tamsta mokytoja, jei pasaulis atsirado iš materijos, tai iš kur ta materija? —Ne tavo reikalas. —Tai kas gali paaiškinti? —Sėsk, durniau!

—Jei aš durnius, tai prašau išleisti mane pas gydytoją. —Išeik laukan!

Mokinys buvo išvytas iš klasės.

Antašava (Kupiškio raj.). 1977 m. vasarą Antašavos parapijos bažnyčioje pasigirdo vaikų giedojimas. Su džiaugsmu vaikai rinkdavosi giedoti ir prašė vargonininkę P. Bieliauskaitę pamokyti juos naujų giesmių.

Prasidėjus mokslo metams, mokytojai pradėjo reikalauti, kad vaikai bažnyčioje negiedotų. Vaikai neklausė. Tada mokytojai pradėjo klausinėti, kurie vaikai einą giedoti, reikalavo raštu parašyti, ar gieda chore, ar ne.

1978 m. kovo 19 d., susirinkus vaikams pasimokyti velykinių giesmių pas Joną Šimonį, staiga į kambarį įėjo Kupiškio raj. vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas Astikas, Antašavos apylinkės pirmininkas J. Nakas ir Antašavos mokyklos direktorė Valda Sanvaitienė. Atvykėliai pradėjo klausinėti vargonininkę, ką ji čia veikianti.

— Mokomės giedoti, —atsakė vargonininkė.

— Ar jūs nežinote, kad laužote įstatymus? Vaikus turi teisę mokyti tik tėvai, o jūs tos teisės neturite, —kalbėjo rajono pavaduotojas Astikas.

— Aš žinau, kad pagal naują konstituciją sąžinės laisvė nevaržoma ir tikinčiuosius persekioti yra uždrausta.

Komisija tardė vargonininkę, kur ji gyvenanti, ką dirbanti, surašė visų vaikų pavardes ir aktą apie padarytą nusikaltimą. Išeidami pagrasino, sakydami, kad dar reikėsią susitikti.

Praėjus kelioms savaitėms į vidurinę mokyilą atvažiavo Astikas ir įkalbinėjo vaikus neiti giedoti į bažnyčią. Vėl buvo reikalaujama parašyti, kurie iš vaikų eina giedoti, ir grasinama, kas eisiąs giedoti, tam bus išduota tokia bloga charakteristika, kad negalėsiąs įstoti į aukštąją mokyklą.

Mokytojos Irena Dluckienė ir Valė Martinkienė vaikščiojo pas mokinių tėvus ir maldavo, kad neleistų vaikų į bažnytinį chorą.

Kiek vėliau tėvų susirinkime direktorė Sanvaitienė aiškino, kad Jonas Šimonis, leisdamas savo kambaryje vaikams mokytis giedoti, padaręs didelį nusikaltimą, o vargonininkė taip pat labai nusikaltusi ir, jeigu nesiliausianti vaikus mokyti, smarkiai nukentėsianti.

Tauragė. 1976 m. balandžio 13 d. Tauragės II vidurinės mokyklos XI a klasės auklėtojas K. Pušinskas suorganizavo auklėtinius pagerbti mokinio Kisieliaus mirusį senelį, tačiau direktorius Jurgis Jankauskas uždraudė mokiniams eiti į bažnyčią, pagrasindamas neklusniems sumažinti elgesį iki nepatenkinamo. Nežiūrint direktoriaus draudimo 14 vienuoliktokų laidotuvėse dalyvavo.

Balandžio 19 d. pedagogų tarybos posėdyje laidotuvėse dalyvavę mokiniai buvo įspėti daugiau taip nepasielgti.

***

Pikeliai (Mažeikių raj.); Pionierių vadovė Roma Jasmentaitė panoro prievarta įrašyti į pionierius Laimą Bružokaitę. Ji patarė nepasakoti tėvams, kas mokykloje daroma. Laimos motina sužinojusi, kad dukrelė įrašyta į pionierius, liepė jai nueiti ir atsisakyti, ką mergaitė ir padarė.

Po Velykų mokyt. Jasmentaitienė, sužinojusi, kad Laima buvusi bažnyčioje, ją visaip kamantinėjo, privesdama mergaitę iki ašarų.

Kas primins mokyt. Jasmentaitienei nebūti mokykloje raudonu inkvizitoriumi ir nesikišti į mokinių sąžinės reikalus?

***

Šiauliai. 1978 m. vasario 24 d. Šiaulių IX vidurinės mokyklos direktorius Snieškus IX m klasėje paklausė: „Kodėl klasėje dar yra 10 nekomjaunuolių?" Paaiškėjo, kad dalis mokinių—Virginija Vidugirytė, Alma šileikaitė, Gitana Tamošiūnaitė ir Dalia Judikavičiūtė—nestojančios į komjaunimą dėl savo religinių įsitikinimų. Direktorius šias mergaites išvadino pilkomis asmenybėmis ir pagrasino, jei nestosiančios į komjaunimą, tai būsiančios išmestos iš matematinės klasės.

Direktorius Snieškus, norėdamas perauklėti tikinčias mokines, kviečiasi sau pagalbon net pedagoginio instituto dėstytojus. Vasario 13 d. vienas toks „auklėtojas" bandė įtikinti Dalia Judikavičiūtę stoti į komjaunimą ir nepraktikuoti tikėjimo.

***