1978 m. rugpiūčio 6 d. vakare radijo bangos atnešė į mūsų Tėvynę liūdną žinią—mirė popiežius Paulius VI.

Mes, Lietuvos katalikai, nors gyvename už geležinės uždangos, bet gerai pažįstame šį didį krikščioniškos dvasios milžiną, uolų ir drąsų Dievo reikalų gynėją šiame audringame, proto ir dvasios krizės amžiuje. Velykinis velionio popiežiaus lietuviškas sveikinimas „Su šventomis Velykomis" dar ir dabar aidi mūsų širdyse. Be galo esame dėkingi Pauliui VI už leidimą įkurti Kankinių koplyčią po šv. Petro bazilika ir Dievo Motinos paveikslo pašventinimą. Popiežiaus Pauliaus VI mums padovanoti mišiolai ir brevioriai nuolat primena mums jo tėvišką rūpestį.

Lietuvos katalikai meldžiasi už mirusį Kristaus Vietininką ir tiki, kad danguje jis bus uolus Bažnyčios užtarėjas.

Mūsų žodis pavėluotai pasiekia laisvąjį pasaulį, bet malda mes visada esame su Bažnyčios vargais ir džiaugsmais.

Mes prašome Aukščiausiąjį, kad nauju bažnyčios Ganytoju būtų išrinktas drąsus, ryžtingas bei šventas popiežius, kurio širdyje rastų atgarsio mūsų kančios ir kova prieš prievartinį mūsų tautos bedievinimą.

Šia ypatinga proga mes reiškiame lietuvių tautos visišką ištikimybę ir sūnišką meilę Apaštalų Sostui.

„LKB Kronika" prašo užsienio lietuvius perduoti šį laišką adresatui.

***