Šitokį raštą gavo visi miestų ir apylinkių vykdomieji komitetai ir slapta surinkę žinias turėjo nusiųsti į savo rajono vykdomąjį komitetą:

. . . rajono Liaudies 
deputatų taryba

Vykdomasis komitetas 
1978.12.8 Nr.

Prašome iki 1979 m. sausio 2 d. pristatyti (asmeniškai) į rajono vykdomąjį komitetą informaciją apie padėtį visų konfesijų religines bendruomenes, religingumo būklę apylinkėje, gyvenvietėje, mieste, dvasininkų veiklą ir apylinkės, gyvenvietės, miesto vykdomojo komiteto atliktą darbą kontroliuojant įstatymų apie religinius kultus vykdymą 1978 metais.

Informacijoje būtina atsakyti į visus klausimus išvardintus atmintinėje. Be to, reikia tiksliai užpildyti pridedamas formas Nr. 1 ir 2.

Klausimai, kuriuos būtina nušviesti informacijoje.

A t m i n t i n ė

I. Padėtis visų konfesijų religinėse 
bendruomenėse ir religingumo būklė


1. Kiek maldos namų pagal atskiras konfesijas.

2. Dvasininkų skaičius religinėse bendruomenėse.

3. Maldos namų dabartinis stovis, jų priežiūra, remontas.

4. Kada padaryta maldos namuose esančio valstybinio turto inventorizacija. Valstybės turto stovis.

5. Religinių bendruomenių vykdomųjų organų veiklos charakteristika (teigiami ir neigiami pavyzdžiai).

6. Religingumo būklė ir pajamos bei išlaidos pagal pridedamas formas Nr. 1 ir 2.

II. Dvasininkijos veiklos charakteristika


1. Kas tvarko religinių bendruomenių ūkį ir finansus, renka aukas.

2. Kaip dvasininkai laikosi įstatymų, charakteringi įstatymų pažeidimai.

3. Ar nesikiša kunigai į šeimų, kolektyvų, mokyklų reikalus, jei tokių atvejų yra aprašyti konkrečius pavyzdžius.

4. Kas apmoko vaikus katekizmo, kaip organizuojama konfirmacija, šiuo klausimu pažeidžiančių įstatymus kulto tarnų pavardės su konkrečiais pavyzdžiais.

5. Kaip plačiai ir kokiose bažnyčiose vaikai patarnauja Mišioms bei bažnytinėms apeigoms (klapčiukų skaičius).

6. Dvasininkų priemonės aktyvinant religinį gyvenimą (darbas su jaunimu, tėvais, moterimis, inteligentija), pagrindinės jų darbo su minėtų kategorijų gyventojais kryptis ir tendencijos, kaip tai veikia tikinčiuosius ir kitus apylinkės, gyvenvietės, miesto gyventojus.

7. Kiek iš viso buvo pasakyta ir paklausyta pamokslų per metus.

Bendras pamokslų turinys ir pobūdis:

—ar buvo atvejų, kai pamoksluose iškraipoma tarybinio gyvenimo tikrovė, kai pamokslai panaudojami politiniams ir kitiems tikslams.

—pridėti per Kalėdas pasakyto pamokslo turinio atpasakojimą (ant atskiro lapo).

8. Aprašyti žymesnės religinės šventės—atlaidų, įvykusių apylinkėse, gyvenvietėje, mieste eigą; dalyvių skaičių, dvasininkų pastangas pritraukti į ją kuo daugiau žmonių, tikinčiųjų dalyvavimo šioje šventėje aktyvumas per eilę paskutinių metų—palyginimai.

9. Ar buvo atvejų, kai kunigai religinių švenčių metu organizuoja tikinčiųjų procesijas—eitynes, pažeidžiant religinių susivienijimų nuostatų 50 str.

10. Kunigų gyvenimo sąlygos: turi komunalinius butus, nuosavus gyvenamuosius namus, gyvena parapijos namuose, samdo privačius butus (butai su patogumais ir be jų), yra telefonas, turi nuosavas mašinas, motociklus asmeniniam naudojimui."

***

1978 m. pabaigoje visiems Lietuvos klebonams reikėjo atsakyti į anketų, atsiųstų iš vyskupijų kurijų ir vykdomųjų komitetų, klausimus. Anketoje „Forma Nr. 1" buvo net tokie klausimai: ar religinėje bendruomenėje yra „šventų vietų"? Kiek pakrikštyta vaikų mokyklinio amžiaus? Pilnamečių? Kiek leista prie Pirmos Komunijos? Kiek konfirmuota? Kiek buvo Velykinių išpažinčių? Kiek yra neregistruotų kulto tarnų?

Anketoje „Forma Nr. 2", atsakant į klausimą, kiek išleista „maldos namų remontui", reikia pripliusuoti prie remonto išlaidų ir visus mokesčius: žemės rentos, už bažnyčią, už draudimą, už elektrą (25 kap. už 1 kw), už kurą ir kt. komunalines paslaugas. Atrodo, ateistinė valdžia šiuos dirbtinai išpūstus duomenis panaudos propagandai—štai kaip remontuojamos bažnyčios tarybinėje Lietuvoje! O mokesčių—jokių!

Dalis Lietuvos kunigų į šias anketas pradėjo neatsakinėti. Tokiais atvejais dekanai arba kurijos darbuotojai „persistengia" ir iš savo galvos užpildo šias anketas, kad tik patys įtiktų Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui.

Jau atėjo laikas kurijoms neužsiiminėti šiuo gėdingu darbu ir daugiau kunigams nesiuntinėti bedieviškų anketų, o tuo pačiu neteikti respublikinei ateistų tarybai ir KGB rūpimos informacijos.

***

Kauno Arkivyskupijos Kurijai

Ir šiemet, kaip ir kasmet, gavome iš kurijos anketą (forma 2). Pasirodo,kad anketos, gautos iš rajono vykdomųjų komitetų, raidiškai sutampa. Taigi, jas gamina ateistai ir per Religijų reikalų tarybos įgaliotinį išsiuntinėja dviem keliais. Kyla klausimas—kam gaišinti laiką ir gadinti popierių, kurio kasdieniniame gyvenime taip trūksta.

Kasmet šiose anketose atsiranda vis naujų klausimų, šįmet ateistų akiplėšiškumas peržengė bet kokias ribas— jie pradėjo brautis net į sąžinės sritį, reikalaudami nurodyti, kiek tikinčiųjų buvo velykinės išpažinties. Be to, anketoje įžeidinėja kunigus, vadindami juos kulto tarnais. Aš esu kunigas, o ne kulto tarnas. Todėl neįpraeigotas klausytis įžeidinėjimų, būti diskriminuojamas ir tuo pačiu laiku teikti ateistams žinias apie Bažnyčios dvasinę padėtį, šios žinios tarnauja ateistų propagandai ir Bažnyčios griovimui.

Pernai metais Raseinių bedieviai man norėjo sudaryti bylą už vaikučių egzaminavimą Pirmajai šv. Komunijai. Šįmet (VI.29) per Pirmąją Komuniją fotografuojantis su vaikučiais prie didžiųjų bažnyčios durų, nebuvo apsieita be „rūpestingo" Saugumo komiteto Raseinių poskyrio viršininko V. Gardausko žvilgsnio. Argi po šių ir panašių atvejų reikia ateistams nurodyti, kiek vaikučių pirmą kartą priėmė šv. Komuniją.

Per šiuos du mano pastoracinio darbo metus Viduklėje rajono aukštieji pareigūnai nuolat mane šmeižė gyvu žodžiu ir spaudoje, neleido Šiluvoje sakyti pamokslų, kunigams draudžiama mane kviesti į atlaidus. Kai kuriems vadovams Viduklės klebonas tapo idee fixe.

Bedieviai puola ir tikinčiuosius vaikus bei jų tėvus. Mokytojai Vaicekauskas, Mockus ir kiti terorizuoja vaikus, kad jie netarnautų šv. Mišioms, nedalyvautų procesijose. Viduklės apylinkės pirmininkas A. Zigmantas grasino Česlovui Marcinkevičiui (pastarojo žmona neseniaimirė ir paliko porą nepilnamečių vaikučių): „Jei nesiliausi giedojęs bažnyčios chore, tai profsąjungos komitetas neskirs paramos". Viduklės tarybinio ūkio direktorius E. Zaikauskas žada atleisti gaisrininką iš tarnybos vien už tai, kad jo vaikutis patarnauja šv. Mišioms.

Be to, ir šįmetinė 50 rublių bauda man vien už tai, kad vadovavau tikinčiųjų procesijai į kapines Vėlinių išvakarėse, akivaizdžiai rodo tikruosius ateistų užmojus, o taip pat jų kovos būdus.

Todėl šįmet ir ateityje neatsakinėsiu į ateistų anketas, gaunamas iš kurijos ar vykdomojo komiteto. Bažnyčios komitetas duos žinias rajonams apie ekonominę bažnyčios veiklą. Į mūsų bažnyčią bedieviai kiekvieną sekmadienį atsiunčia savo korespondentus, tegul jie ir pasirenka sau reikiamos medžiagos.

Iš viso tenka stebėtis, kodėl kurija neprotestuoja prieš tokias anketas ir jas išsiuntinėja kunigams. Galų gale reikia nustatyti ribą, kurios nevalia niekam peržengti.

Kun. Alfonsas Svarinskas, 
Viduklės klebonas

Viduklė, 1978.XII.26. 
Šv. Stepono šventė