Lietuvos katalikai mokiniai yra labai dėkingi Vatikano radijui, pasakojančiam apie moksleivių pasipriešinimą prievartiniam bedievinimui.

Labai būtų gera, jei Vatikano radijas šeštadienio laidose paruoštų 10 minučių programėlę, skirtą moksleiviams. Reikia daug pagalbos, kad mūsų moksleiviai išaugtų pilnaverčiais žmonėmis. Šiuo metu jie apie tikėjimą ir tėvynę . . . girdi tik melą.

Viena Aukštaitijos mokytoja rašo: „Mūsų mokykloje yra nuostabių vaikų. Viena aštuntokė taip užbaigė savo rašinį: „Tad rinkimės drąsą, ugdykime savo valią, o, reikalui esant, stosime ginti mūsų Lietuvą!"

***

Telšiai. Jau daug metų Telšių V-je vid. mokykloje dėl tikėjimo yra terorizuojama mokinė Fabijonavičiūtė (V kl. mok.). Štai kai kurie faktai:

1977 m. spalio mėn. mokyklos direktoriaus pavaduotoja perspėjo mokinę, kad ji nelankytų bažnyčios. Tais pačiais metais pavaduotoja dar kelis kartus baugino mergaitę, klausinėdama, kada gi ji pasitaisys ir nustos vaikščiojusi į bažnyčią.

1979 m. sausio 18 d. klasės susirinkime auklėtoja Butkevičienė teigė, kad tik pionierius yra visiems pavyzdys, o tikintysis niekada nebus pavyzdžiu kitiems.

Mokyt. Gudienė per matematikos pamoką prieš visą klasę tyčiojosi iš Fabionavičiūtės: „Vienuolynų dabar nėra ir nebus, —tai kur tu, būdama tikinti, prisiglausi?"

Pagaliau 1979 m. sausio pabaigoje darbavietėse buvo perspėti Fabionavičiūtės tėvai. Buvo grasinama, jei nesutvarkysią savo dukros, tai juos sudoros saugumas.

Reikia stebėtis lietuvių vaikų tvirtumu—jie atlaiko ištisos mokytojų armijos puolimą ir net saugumo tardymus.

***

Originale iškirpta po pusę puslapio 51-o ir 52-o.

Šiauliai. 1978 m. spalio mėn. Šiaulių 12-os vid. mokyklos direktorė A. Gužaitytė ir auklėtoja I. Savickienė kamantinėjo Xd kl. mokinį Zigmą Lemkį, kodėl jis lanko bažnyčią ir patarnauja šv. Mišioms.

—Ką galvoji ateityje daryti? Juk žinai, kad mokiniams negalima lankyti bažnyčios! Tavęs laukia tamsi ateitis, — plyšojosi direktorė.

Lemkys tvirtino savo:

—Ėjau į bažnyčią ir eisiu.

Tuomet direktorė išsikvietė mokinio motiną Birutę Lemkienę ir jai postringavo, kad Zigmo siela sužalota, kad jam gresia pašalinimas iš mokyklos ir laukia kiti įvairūs nemalonumai. Motina iš direktoriaus kabineto išėjo apsiverkusi.

Maža to, Šiaulių miesto KGB pareigūnai lankosi 12-os vid. mokyklos direktoriaus kabinete, kur „auklėjimui" kviečiamas ir Zigmas Lemkys.

KGB visoje Lietuvoje deda ypatingas pastangas užverbuoti šnipais šv. Mišioms patarnaujančius moksleivius.

Saugumiečiai tokiu būdu tikisi pravesti į Kunigų seminariją daugiau savo agentų.

***

Pagiriai (Kėdainių raj.). 1978 m. gruodžio 5 d. Pagirių vid. mokykloje buvo apsvarstytas I-jo trimestro mokinių pažangumas ir perskaityti griežti papeikimai VI kl. mok. Romui Šapnagiui, VII kl. Juliui Širkai, o Vidmantui Zupkai net įrašytas papeikimas į pažymių knygelę už . . . patarnavimą Mišioms. Mokiniai aiškinosi, kad tikėjimas yra laisvas. VII kl. vadovė Laima Duliauskienė tvirtino, kad tik kitose šalyse yra laisvas tikėjimas, o Sovietų Sąjungoje tos laisvės nėra.

***

Siesikai (Ukmergės raj.). 1978 m. lapkričio 28 d. Siesikų vid. mokyklos direktorius Latvys terorizavo Mišioms patarnaujančius moksleivius: Raimondą Tiškų, Antaną Maželį ir Egidijų Tarnauską. Mokytojų kambaryje vaikai buvo tardomi, barami ir bauginami. Jiems buvo uždrausta ateityje patarnauti šv. Mišioms.

***

Kapsukas. 1978 m. lapkričio mėn. pradžioje Kapsuko VI vid. mokyklos pionierių vadovė Razvanavičienė prievartavo mok. Viliją Žitkutę ir Jūratę Petruškevičiūtę stoti į pionierius. Mergaitės atsisakė. Tuomet pionierių vadovė paklausė, gal jos tikinčios Dievą? Mokinės prisipažino tikį.

—O į bažnyčią einate?

—Einam.

—Maldaknyges turite, —tardė toliau vadovė.

—Turime, —drąsiai atsakinėjo moksleivės.

Tada Razvanavičienė pastatė mergaites prieš klasę ir pradėjo auklėti mokinius: „Jei ne Leninas, —dūsavo mokytoja, —jos būtų nesimokę, o ganę žąsis; o dabar jos bijo nešioti ženkliuką! Štai kur auga tautos priešai!" — sviedė mokytoja pilnus paniekos žodžius tikinčioms moksleivėms.

Auklėtoja Razvanavičienė—pavyzdys, kaip pataikavimas okupantui išauga iki grubaus fanatizmo. Tautos priešas ne tas, kuris nesisega okupanto atnešto ženkliuko, bet tas, kuris prievarta nori jį įsegti.

***

Aukštadvaris (Trakų raj.). 1978 metų spalio 15 d. Aukštadvario bažnyčioje vyko atlaidai. Pamaldose kartu su suaugusiais dalyvavo ir mokiniai: VIII kl. Juozas Kaliukevičius, VIII kl. Lilijana Špiliauskaitė, VII kl. Talvydas Špiliauskas ir kiti. Sekančią dieną mokyklos part. sekretorius direktoriaus pavaduotojas Antanas Verseckas pamokos metu barė J. Kalinkevičių, grasindamas, jei jis dar eisiąs į bažnyčią, sumažinti elgesio pažymį. Praėjusiais mokslo metais šiems mokiniams jau buvo sumažintas elgesio pažymys už bažnyčios lankymą. Mokytoja Brunzienė, išsikvietusi Lilijanos Špiliauskaitės motiną, jai grasino, kad už tikėjimą sumažinsią jos dukrai elgesio pažymį. Be to, griežtai įspėjo motiną, kad Lilijana daugiau niekados neitų į Aukštadvario bažnyčią.

Mokytojai L. Špiliauskaitę be tėvų žinios ir prievarta įrašė į ateistinį klubą. Tiktai tėvams griežtai pasipriešinus, mokinė iš to klubo buvo išbraukta. Ateistinio klubo nariai įpareigojami eiti į bažnyčią ir šnipinėti, kas iš mokinių lanko bažnyčią, ir užrašinėti kunigų pamokslus.

Mokyt. Astrauskienė per ateistinę valandėlę kalbėjo, kad visi kunigai ir tikintieji yra atsilikę nuo gyvenimo ir yra kvaili. Mokytoja visaip tyčiojosi iš maldų. Tai daryti ji vertė ir tikinčius mokinius.

Aukštadvario mokyklos valytoja Dandienė kartą mokyklos direktoriaus pavaduotojui mokyt. Verseckui pareiškė, kad šitaip persekioti tikinčius mokinius draudžia Konstitucija. Mokyt. Verseckas nusišaipė: „Tik duok mokiniams laisvę, tai jie visi eis į bažnyčią".

***