1978 m. lapkričio 1 d. Kybartų bažnyčioje viešai aukojo šv. Mišių auką kun. Virgilijus Jaugelis. Daug metų jis bandė įstoti į Kauno Kunigų seminariją, bet KGB kasmet jo pavardę išbraukdavo. 1974 m. kun. Virgilijus Jaugelis buvo teisiamas už „LKB Kronikos" dauginimą, o sekančiais metais vos gyvas buvo prieš laiką iš lagerio paleistas—tenumiršta namuose! Tačiau jis nenumirė, o atkakliai ruošėsi kunigystei.

Kun. V. Jaugelio viešas pasirodymas prie altoriaus neabejotinai sukėlė didelį KGB susirūpinimą. Vadinas, jau pasibaigė laikas, kada jaunuolį, nenorintį būti KGB bendradarbiu, o tik geru kunigu, buvo galima visokeriopai terorizuoti; vadinas, jau ir gerus seminaristus perdaug nepabauginsi, —pasirodo, ir be KGB malonės galima tapti kunigu

„Ką daryti?" —klausė visi tie, kuriems rūpi greičiau palaidoti Katalikų Bažnyčią Lietuvoje. Kažkieno galvoje buvo sukurtas planas—sukompromituoti Katalikų Bažnyčios Lietuvoje pogrindinę veiklą ir tuos vyskupus, kurie be KGB leidimo įšventina naujus kunigus.

1978 m. pabaigoje Lietuvą apskriejo netikėta žinia— 1977 m. iš Kauno Kunigų seminarijos už amoralų elgesį pašalintas klierikas Ričardas Jakutis Nemenčinės bažnyčioje eina diakono pareigas! Koks vyskupas galėjo suteikti šventimus tokiam klierikui? Sovietinės valdžios kolaborantai-kunigai pradėjo skleisti gandus, kad tai padarė vienas iš vyskupų tremtinių—arba vysk. Julijonas Steponavičius, arba vysk. Vincentas Sladkevičius, o gal koks nors slaptas ukrainiečių katalikų vyskupas.

1979 m. vasario 7 d. dešimt Vilniaus arkivyskupijos kunigų apsilankė pas naujai išrinktąjį valdytoją kun. Algį Gutauską išsiaiškinti, kas įšventino klieriką Jakutį diakonu. Valdytojas kun. A. Gutauskas pasakė, kad tai padarė vysk. J. Labukas mons. Česlovo Krivaičio viloje. Mons. Č. Krivaitis klierikui Jakučiui teikė materialinę paramą ir jį rekomendavo vysk. J. Labukui.

Klieriko R. Jakučio pašventinimas diakonu—tai ir yra pirmoji KGB pastanga sukompromituoti katakombinę Bažnyčios veiklą—žiūrėkite, ką pogrindyje šventina kunigais! Visi—mons. Č. Krivaitis, Nemenčinės klebonas Kazimieras Pukėnas, vysk. J. Labukas ir kt., prisidėjusieji prie R. Jakučio įšventinimo diakonu, sąmoningai ar nesąmoningai prisidėjo prie KGB aferos, nukreiptos prieš katakombinę Bažnyčios veiklą ir pasitarnavo KGB taip trokštamos Lietuvos kunigų vienybės skaldymui. Ši afera tai neabejotina pastanga suklaidinti ir Apaštalų Sostą, kad nebūtų leidžiama Lietuvoje Katalikų Bažnyčiai veikti katakombiniu būdu, o visa būtų daroma viešai, griežtoje KGB kontrolėje.

„LKB Kronika" prašo lietuvius kunigus Vakaruose informuoti apie šj įvykį Apaštalų Sostą ir paprašyti, kad Lietuvos Katalikų Bažnyčios pogrindinei veiklai būtų sudarytos dar palankesnės sąlygos, nes be katakombinės veiklos Katalikų Bažnyčia Lietuvoje susilauks Pravoslavų Bažnyčios likimo Tarybų Sąjungoje.

***