1951 m. rugpiūčio 16 d. 
Marijampolės raj. DŽDT 
Vykdomasis komitetas

Liudvinavo Katalikų parapijos
Vykdomajam komitetui

Į Jūsų pareiškimą dėl leidimo laikyti pamaldas 1951 m. rugpiūčio 26 d. ir eiti procesiją apie bažnyčią, rajono vykdomojo komiteto pirmininkui pavedus, pranešu, kad svetimiems kunigams atvykti neleidžiama.

Taipogi procesija šventoriuje neleidžiama, nes šventorius nėra aklinai užtvertas.
Bendrojo skyriaus vedėjas Andriušaitis

***

1963 m. rugpiūčio 1 d. 
Liudvinavo apylinkės DŽDT

Liudvinavo bažnyčios Klebonui

Liudvinavo apylinkės DŽDT Vykdomasis komitetas, remdamasis Kapsuko rajono vykdomojo komiteto telefonograma, praneša Jums, kad š.m. rugpiūčio mėnesį neleista pravesti jokių atlaidų, ryšium su plintančiomis gyvulių ligomis.

Liudvinavo apylinkės pirmininkas
Vaida

***

Lietuvi, neužmiršk!

Petrą Plumpa, Nijolė Sadūnaitė, Sergiejus Kovaliovas, Vladas Lapienis, Balys Gajauskas, Viktoras Petkus, Petras Paulaitis ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti.

***

Liudas Simutis, atkalėjęs už Tautos ir Bažnyčios laisvę 22 metus sovietiniuose lageriuose, vejamas iš Lietuvos!