• Vengrijos kardinolo viešnagė

• LKB nelaimė — okupacija

• Vietoje vilties — baimė

• Ar bus naujų vyskupų?

• LTSR Prokuratūros rūpesčiai

• Ignoruojami sovietiniai įstatymai

• Angelės Ramanauskaitės teismas

• TTG Katalikų Komitetas

• Kova už tikėjimo laisvę

• Žygis į Šiluvą

• Lietuvos Komunistų partijos Centro Komitetui

• Kratos Lietuvoje

• Žinios iš vyskupijų

• Sovietinėje mokykloje

• Bažnyčia sovietinėse respublikose

• Nauji pogrindžio leidiniai


1979 m. spalio 19

LKB KRONIKA Nr. 40

Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 m.

Numeris skiriamas Vladui Lapieniui 

už meilę Bažnyčiai ir Tėvynei