1979 m. lapkričio 24 d. KGB pareigūnai padarė kratą pas Povilą Pečeliūną, gyv. Vilniuje, Skorinos g. 2. Krata pradėta 9 vai. 15 min. ir baigta 18,30 vai. Kratai vadovavo paplk. Liniauskas. Keturi KGB darbuotojai dokumentų neparodė. Kviestiniais dalyvavo Čiapas Vilius ir Andriejus Dropovas. Paimta asmeniniai užrašai, laiškai, kūryba, rankraščiai, „LKB Kronika", „Alma Mater", „Perspektyvos", „Lietuvių archyvas", išrašai iš skaitytų knygų, asmeninė užrašų knygutė, knygos, spausdintos rašomąja mašinėle, pvz., „Atlaidų rinkinys", „Stigmatizuotoji Teresė Neumanaitė" ir t.t.

    Saugumiečiai P. Pečeliūną kaltino leidinio „Alma Mater" redagavimu, taip pat bendradarbiavimu kituose pogrindžio leidiniuose, teiravosi, kaip pogrindžio leidiniai pasiekią užsienį, klausinėjo apie rašytoją R. Lankauską, docentą V. Skuodį, prašė „padėti" saugumui, priminė, kad „šia" byla yra susidomėjęs generolas Petkevičius ir VRM ministro pavaduotojas generolas Žemgalys. Po tardymo Pečeliūnas buvo paleistas „apsigalvoti".

    Povilas Pečeliūnas yra lietuvių kalbos mokytojas.

*     *     *

    1979 m. lapkričio 24 d. KGB vyr. ltn. J. Matulevičius su saugumiečiais V. Grakausku, B. Romanovu ir N. Basko, dalyvaujant kviestiniams Reginai Malinovskajai ir Birutei Petraitienei, padarė kratą pas Daną Keršiūtę. Krata pradėta 8 vai. 15 min. ir baigta 17 vai. 10 min. Paimta rašomoji mašinėlė, rašomas popierius ir kalkės. Asmeninę kratą padarė N. Basko, reikalaudama net išsirengti, bet Keršiūtė nepakluso.


    Po kratos tardoma Keršiūtė atsisakė duoti parodymus. Kultūros ministerijoje, kur dirba D. Keršiūtė, jai buvo liepta parašyti pareiškimą ir išeiti iš darbo, tačiau ji tai padaryti atsisakė. Keršiūtės viršininkas skundėsi, kad skyriuje dingsta dokumentai, o pati Keršiūtė esanti giliai tikinti ir t.t.

    Lapkričio 26 d. tardymo metu buvo gąsdinama Keršiūtė, kad ją galį padaryti amoralia, patalpinti į psichiatrinę ligoninę ir pan. Tardomoji apie kitus asmenis atsisakė duoti parodymus.

*     *     *

    1979 m. lapkričio 24 d. buvo krata pas Vilniaus Universiteto docentą Vytautą Skuodį, gyvenantį Vandentiekio g. Nr. 44-4. Krata pradėta 8 vai. ir baigta 19 vai. Kratai vadovavo KGB majoras Vilimas, kuriam talkininkavo penki saugumiečiai. Kviestiniais dalyvavo V. Tubelytė ir G. Martinkaitė. Kratos metu paimta daug rankraščių, užrašų, V. Skuodžio paruošta knyga apie ateistinę propagandą „Dvasinis genocidas Lietuvoje", A. Maceinos „Jobo drama", keletas pogrindžio leidinių „Aušra", „Perspektyvos", „Rūpintojėlis", „Pastogė" Nr. 1), dvi rašomosios mašinėlės, portatyvinis magnetofonas ir kt.

    Po kratos doc. Vytautas Skuodis buvo tris kartus tardomas apie tai, iš kur gavęs pogrindžio spaudos, kam ją davęs, kaip pats joje dalyvavęs ir kt. Doc. V. Skuodis patvirtino, kad esąs autorius knygos „Dvasinis genocidas Lietuvoje", o duoti kitus parodymus atsisakė.

ĮSTAIGA................... 234321 m. KULAUTUVA
VS-389/35..........................Akacijų g-vė, 23-2
9. 11. 79................................Pluirienė A.
Nr. P-15
Miest................................................
Į Jūsų 29.10.79 raštą pranešu, kad 31.09.79 pil. Plumpai P. s. V. atimta (teisė) gauti eilinį siuntinį. 
VS-389/35
Įstaigos viršininkas — (parašas N. Osin)......N. Osin
Isp. t. Volkov B. I.
Įstaiga...................Lietuvos TSR, m. Kulautuva
VS-389/35..........................Akacijų g-vė 23-2
15. 08. 1979.......................Pil-tei Pluirienė A.
Nr. P-ll


Miest. Centrinis

    Pranešu, kad Jūsų vyras Plumpa, ryšį su laikymo sąlygų pakeitimu, turi teisę rašyti vieną laišką į du mėnesius.
VS-389 Įstaigos viršininkas (parašas N. Osin)Osin N. M.