Petras Plumpa jau daugiau kaip metai laikomas visiškoje izoliacijoje. Iš jo negaunami laiškai, jam negalima pasiųsti jokios banderolės, neduodami pasimatymai.

    P. Plumpos bičiuliai iš lagerio pranešė, kad jo sveikata yra labai nusilpusi, todėl jis nepajėgia įvykdyti didžiules darbo normas ir už tai yra nuolat kankinamas badu ir šalčiu karceryje.

*     *     *

    Po teismo (1979 m. lapkričio 19 d.) Romas Ragaišis 2,5 mėn. kalėjo Kapsuke, o dabar atlieka bausmę Tomske. Jis buvo nuteistas neva už spekuliaciją akiniais.

    Dabartinis jo adresas: 634020 Tomsk, p/ja 114/1 otriad 6. Bausmė baigiasi š.m. liepos 9 d.

    R. Ragaišis — eilinė KGB auka.

*     *     *

    1980 m. vasario 29 d. laiške Vladas Lapienis rašo: „Milicijos pareigūnai man pasakė, kad man leidžiama gyventi tik bendrabutyje. Jiems esą tokius nurodymus davę saugumiečiai". Paprastai tremtiniams nurodoma tik gyvenvietė. Dabartinis V. Lapienio adresas: 663293, Teja, Krasnojarskij kr., Severo-Jeniseiskij r.

*     *     *