Pašilė (Telšių vyskupija). 1980.X.11. Pašilėje pradėjo Mišioms patarnauti mok. Algirdas Stonys. Po kelių dienų mokyt. Aranauskienė Algirduką pasistatė prieš visą klasę ir pradėjo iš jo visaip tyčiotis: „Ką tu ten gauni? Ar sotus pareini iš bažnyčios?" ir pan.

1981.III.8 prasidėjo gavėnios laikotarpis. Pašilio jaunimas susirinko pas bažnyčios sargą Antaną Saunorių giedoti Kristaus kančios apmąstymus — „Žemaičių Kalvarijos kalnus". Kitą dieną mokyt. Aranauskienė baugino ir barė mokinius, kurie buvo susirinkę giedoti, o mokinę Laimą Jurgelevičiūtę visokiais būdais išjuokė: „Kaip tau negėda! Taip gerai mokeisi ir išdrįsti eiti giedoti! Tu — begėde!" — šaukė mokytoja.


Ariogala (Raseinių raj.). 1981 m. vasario mėn. auklėtoja Kadienė prievartavo mok. Arvydą Liepą (IX kl.) stoti į komjaunimą. Tas vis spyriavosi. Tuomet mokyt, pareikalavo parašyti rašinį ateistine tema ir davė pasiskaityti ateistinės literatūros. Berniukas palaikė įbruktas knygas, bet temos neparašė. Mokyt. Kadienė, netekusi kantrybės, atėjo pas mokinio motiną, kad toji paveiktų savo sūnų, gąsdindama, kad jos sūnus kitaip neįstosiąs į aukštąją mokyklą. Liepienė pasiteiravo auklėtoją: „Ar tarybinė pedagogika moko vaikus veidmainiauti? Sūnus yra tikintis, o įsirašęs į komjaunimą turėtų veidmainiauti, nes į bažnyčią jis vis vien norės vaikščioti. Aš tikiu, kad sūnus, lankydamas bažnyčią, išaugs geresniu, negu būdamas komjaunime".

Nepasisekus mokytojai susikalbėti su motina, buvo griebtasi paskutinės priemonės, — IX kl. mok. Liepai buvo sumažintas elgesio pažymys iki nepatenkinamo, motyvuojant, kad mokinys buvęs nemandagus. Kyla klausimas, ar mandagi auklėtoja Kadienė, kai nuolat pašiepiančiai mokinį klausia: „Ko ten žiūri, gal savo Dievą pamatei?"

 

* * *


Seda (Mažeikių raj.). Sedos Vidurinės mokyklos mok. Violeta ir Daiva Bernotaitės yra nuolat persekiojamos ir pašiepiamos mokykloje už bažnyčios lankymą.

Illb klasės auklėtoja Emibja Jonuškevičienė norėjo prievarta įrašyti Violetą Bernotaitę į pionierių organizaciją. Kai žodžiai nieko nepadėjo, mokytoja pradėjo mergaitę tampyti už ausų. Mokinės sesuo Daiva įspėjo mokytoją, kad taip daryti negalima. Mokyt. Jonuškevičienė išbarė Daivą, sakydama, jog ji esanti per jauna rūpintis tokiais dalykais.

1981 m. gegužės 15 d. mokyklos direktoriaus pavad. Plekaitienė ir mokytoja Liaubienė pasikvietė Daivą Bernotaitę į mokytojų kambarį pokalbiui. Mokytojos ją visaip išjuokė, vadino tamsia, kaltino už vaikų organizavimą pamaldoms, o mokyt. Plekaitienė pagrasino, kad jei mokinė nesiliaus lankiusi bažnyčią, tai jos motina bus atleista iš brigadininkės pareigų S. Nėries kolūkyje. Tuomet Danutė Bernotienė nuvyko pas Vila kl. auklėtoją Ireną Liaubienę išsiaiškinti dėl mergaičių persekiojimo. Mokytoja Liaubienė pareiškė: „Tegul mergaitės mažiau lanko bažnyčią, tada viskas bus tvarkoje".
 

* *


Kaunas. 1981.V.31. šventosios upėje paskendo Kauno VI vid. mokyklos VI kl. mok. Vytukas Mačiulaitis. Kadangi tėvų namuose labai ankšta, o Vytukas patarnaudavo Mišioms, tai Šančių parapijos klebonas leido mirusįjį pašarvoti bažnyčios pagelbinėje patalpoje. Vytuko auklėtoja ir mokyklos vadovybės įprašyti žmonės pradėjo įkalbėti tėvus, kad sūnelį šarvotų visuomeninėje salėje, nes, priešingu atveju, nei mokytojai, nei mokiniai laidotuvėse dalyvauti negalėsią. Tėvai nesutiko ir tikrai laidotuvėse nedalyvavo nei auklėtoja, nei mokytojai. Tokia jų moralė!

* * *

 

Josvainiai (Kėdainių raj.). 1981 m. antrą Velykų Dieną Josvainių vid. m-klos ateistų vadovė Kaminskienė (VIa kl. auklėtoja) atėjo į klasę įsiaudrinusi ir liepė pakelti rankas visiems, kas per Velykas buvę bažnyčioje. Daugiau kaip pusė klasės pakėlė rankas. Tuomet mokytoja pradėjo tardyti mokinius, kas pranešinėja apie ją Vatikano radijui. Be to, įsakė sudaryti sąrašą mokinių, dalyvavusių 'procesijoje ir patarnavusių šv. Mišiose. Mokinės Regina Augaitė ir Daiva VasibOtė griežtai atsisakė sudaryti tokius sąrašus.

* * *