Susirūpinimas dėl naujų vyskupų

Du Lietuvos vyskupai, Julijonas Steponavičius ir Vincentas Sladkevičius, jau daugiau kaip dvidešimt metų sovietinės valdžios yra sukliudyti eiti ganytojų pareigas. Neteisėta vyskupų tremtis yra didelis krislas sovietinio prestižo akyse. Todėl Maskva, atrodo, nori leisti abiems vyskupams eiti ganytojų pareigas, tačiau ta pačia proga tikisi pravesti į naujus vyskupus savo kandidatus, šitos sovietinės valdžios pastangos ir kelia Lietuvos kunigams ir tikintiesiems didžiausią susirūpinimą. „LKB Kronika" gavo laišką su prašymu perduoti jį šv. Tėvui, štai laiško turinys:

JO ŠVENTENYBEI POPIEŽIUI JONUI-PAULIUI II 
S.O.S.

Šventasis Tėve, Jūsų šventenybės kalba, pasakyta „Solidarumo" pirmųjų metinių proga, pasiekė daugelio širdis ir protus, o ypač tų, kurie daug kentėjo ir tebekenčia.

Iš tikrųjų baisu, kad Lenkų tauta neteko 6 milijonų savo vaikų — žuvo kas penktas pilietis. Mūsų maža tauta neteko 600.000 — kas ketvirtas žmogus paaukojo savo gyvybę už Dievą, Bažnyčią ir Tėvynę. Todėl Lietuvos katalikai yra užsitarnavę teisę klausti: ar ilgai Maskva rinks kandidatus į vyskupus? Mes norime vyskupų, kurie turėtų gyvą tikėjimą ir didelę meilę, kurie sugebėtų vadovauti dvasiniam tikinčiųjų atgimimui. Mums nereikia valdiškų vyskupų.

Šventasis Tėve, nuraminkite Lietuvą ir paskirkite tik didžios dvasios vyskupus.

Lietuvos kunigai ir tikintieji


Reakcija prieš aktyvius kunigus


Pastaruoju metu labai suaktyvėjo reakcija prieš aktyvius kunigus, siekiant juos sukompromituoti kunigų ir tikinčios liaudies akyse, šioje akcijoje aktyviausiai reiškiasi kunigai — KGB kolaborantai. Jie aktyviai skleidžia paskalas, kad aktyvūs kunigai griauną kunigų vienybę, kad savo veikla galį užtraukti Bažnyčiai grėsmę, kad jie kiršiną bedievius (diplomatijos keliu iš sovietinės valdžios pavyktų kur kas daugiau išsiderėti), kad aktyviųjų kunigų veiklos motyvas — noras pasirodyti, kad jie esą išsišokėliai ir t.t. Lygiai taip argumentuoja ir kadriniai KGB pareigūnai. Jie aiškina, kad jei ne „Kronika", jei ne vadinamieji kunigai — ekstremistai, Lietuvos Katalikų Bažnyčia turėtų labai daug privilegijų. Jie, čekistai, Bažnyčiai norį gero, tik ekstremistai kliudą šitai padaryti.

Aktyviųjų kunigų diskreditavimu galbūt ruošiamas kelias būsimoms represijoms.