Mes dėkingi Lietuvos respublikos atstovui prie Apaštalų Sosto p. Stasiui Lozoraičiui — jaunesniajam ir Amerikos Balso bendradarbiui Romui Sakadolskiui už 1982X9-10 d. interviu.

Prašytume dažniau ruošti panašius pokalbius įvairiais klausimais, liečiančiais Bažnyčią ir Tėvynę.

* * *

Lietuvi, neužmiršk!

Sergiejus Kovaliovas  Antanas Terleckas 
Anastazas Janulis   Vytautas Skuodis 
Petras Paulaitis   Mečislovas Jurevičius 
Gintautas Iešmantas   Julius Sasnauskas 
Balys Gajauskas   Viktoras Petkus 
Vytautas Vaičiūnas   Povilas Pečeliūnas 
Algirdas Statkevičius 

ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!