Pašušvys (Radviliškio r.). 1982 m. liepos 12 d. Pašušvio apylinkės pirmininkė Bronė Stulgienė, mokytojos — Ona Liubinienė ir Roma Siurnienė — autobusų stotelėje sulaikė ir ėmė surašinėti iš bažnyčios išėjusius vaikus: Bronių ir Česlovą Matulaičius, Liną Bitytę, Valdį Rolį ir kitus.

Rytojaus dieną Pašušvio bažnyčią aptarnaujantis kun. Juozas Vaicekauskas teiravosi apylinkėje, kodėl bauginami ir persekiojami besiruošiantys pirmajai išpažinčiai vaikai. Apylinkės pirmininkė Bronė Stulgienė pareiškė, kad grupinis vaikų mokymas tikėjimo tiesų draudžiamas, o vaikus surašinėjusi Radviliškio Vykdomojo Komiteto pirmininko pavaduotojo Alfredo Krikštano nurodymu.

* * *

Telšiai. 1982 m. rugpiūčio 18 d. į Telšių saugumą tardymui buvo iškviesta Telšių IV vid. m-klos vienuoliktoke Danutė Adomaitytė. Čekistui labiausiai rūpėjo, ar iškviestoji nesiruošia stoti į vienuolyną ir ar jos nuomojamo buto šeimininkės nėra vienuolės. Čekistas patarė vietoj tikėjimo ir bažnyčios lankymo geriau naudotis gyvenimo teikiamais džiaugsmais.
— Jei nepakeisi savo gyvenimo, susitiksime mokslo metais, — pagrasino saugumietis.

* * *


Telšiai. 1982 m. rugsėjo 2 d. į Telšių VI vid. m-klos direktoriaus pav. kabinetą buvo iškviesta dešimtokė Saulė Gaižauskaitė. Kabinete mergaitė rado jos belaukiantį čekistą. Jis bandė ją atkalbėti nuo bažnyčios lankymo, adoravimo pamaldų metu. Saugumietis labiausiai pyko už dalyvavimą Ž. Kalvarijos atlaiduose.

— Esi nepilnametė. Nepilnamečiams tarybiniai įstatymai draudžia dalyvauti procesijose. Kadangi pažeidinėji įstatymus, esi nusikaltėlė. Jei nesiliausi, atimsime iš tėvų ir auklėsime kolonijoje, — baugino čekistas.

Vienu iš didžiausių Saulės Gaižauskaitės daromų nusikaltimų čekistas laiko jos dalyvavimą bažnytiniame chore.

* * *


Rokiškis. 1982 m. rugsėjo 20 d. Rokiškio Edvardo Tičkaus vid. m-klos mokyt. Milda Dilienė necenzūriniais žodžiais barė ir išjuokė 6c klasės tikinčius mokinius: Gediminą Mainelį, Aidą Čerpute, Elvyrą Gagiškytę, Gitą Tervydytę ir Rasą Kačiušytę. Mokytoja teiravosi, kam mokiniai pranešė anksčiau vykusius panašius pokalbius, kad apie juos jau žino net Vatikano radijas. Mokyt. Milda Dilienė pažadėjo minėtų mokinių tėvus perduoti KGB. Mok. Jolantai Šmatavičiūtei mokyt. Milda Dilienė griežtai įsakė sekmadieniais lankyti bažnyčią ir surašinėti bei perduoti jai visų, dalyvavusių pamaldose, vaikų pavardes. Mokytojos nuomone, ateizmui būtini šnipai: ateistai privalo žinoti visus tuos, kurie lanko bažnyčią.

— Aš negaliu išduoti savo draugų ir niekada nebūsiu išdavike! — atsikirto mokyt. Mildai Dilienei Jolanta Šmatavičiūtė.

* * *


Pakiršinys (Radviliškio r.). 1982 m. rugsėjo 23 d. Pakiršinio pradinės m-klos mokyt. Ona Adomaitienė pamokos metu klausinėjo III-ios klasės mokinius, kuo užteršiama bei užkrečiama oda. Mokytoja aiškino, kad didžiausias odos užkrėtimo šaltinis ir židinys yra švęstas vanduo bažnyčiose. Mokyt. Onai Adomaitienei pareikalavus atsistoti lankantiems bažnyčią mokiniams, pakilo visa klasė. Į savo užrašų knygutę užsirašiusi keletą mokinių, kurie prisipažino šiais metais priėję išpažinties, Komunijos ar priėmę Sutvirtinimo sakramentą, mokyt. Ona Adomaitienė grasinančiu tonu pareiškė:

— Sužinosiu ar pamatysiu einant į bažnyčią, pati nežinau, ką jums padarysiu!

* * *