Josvainiai (Kėdainių raj.). 1983 m. birželio mėn. 20-24 d. į Kėdainių saugumo komitetą tardymui buvo iškviestas Josvainių vidurinės mokyklos aštuonias klases baigusios mokinės: Genutė Brigytė ir Regina Augaitė, iš Kėdainių iškviesta Onutės Tunaitytės motina. Mergaitės: Regina ir Genutė į saugumą nuvyko su savo motinomis.

Vilniaus tardytoją Vidzėną domino, kaip mergaitės prieš dvejus metus patekusios į pogrindžio leidinį „Kroniką", klausinėjo, ar kun. Leonas Kalinauskas neduoda joms skaityti minėto leidinio, ką jis kalba per pamokslus, ar kartais nevaišina saldainais ir t.t. Mergaitės paaiškino, kad į bažnyčią eina melstis, o kaip pateko žinios į „LKBK" — nežino. Kun. L. Kalinauskas pamokslų metu aiškina Kristaus Evangeliją.

 

* * *


Josvainiai (Kėdainių raj.). šiais metais, kaip ir kasmet, Josvainių tikinčiųjų tėvų vaikai ruošėsi pirmajai šv. Komunijai, kuri įvyko birželio mėn. 19 d. Ta proga, kad nesusidarytų spūstis sekmadienį, jau iš anksto, 17-18 dienos vakarais, buvo klausoma išpažinčių. Abu šias dienas per vakarines pamaldas bažnyčioje ir šventoriuje siautėjo Josvainių vidurinės mokyklos mokytojai — Vitas LaunikonisLaunikonienėBakienėKaminskienė, Josvainių partinės organizacijos sekretorius Leistrumas ir Josvainių apylinkės buhalterė Ona Ribačiauskienė. Pamaldų metu jie klausinėjo tikinčių vaikų pavardžių, varė vaikus į namus, o kurie neklausė, grasino perduosią milicijai ar išvešią į koloniją. Po šio ateistų siautėjimo ant bažnyčios durų, vargonų, koridoriuje atsirado įvairūs negražūs žodžiai ir net nacių ženklai. Už tai mokytojai kaltino tikinčius vaikus.
 

* * *


Prienai. 1983 m. birželio 8 d. Prienų I vid. m-klos VIII kl. mokinė Jolanta Urbšaitė laikė lietuvių kalbos egzaminą žodžiu. Mokinei ištraukus 6 bilietą, lietuvių kalbos mokytoja Baranauskienė užprotestavo: „Šis tau per lengvas. Trauk kitą". Jolantai Urbšaitei labai gerai atsakius į 21 bilieto duotus klausimus, mokytoja pašiepiančiai užklausė: „Kas tave, Urbšaite, taip išmokė — Narvydas (kl. auklėtojas) ar A. Gražulis (Prienų bažnyčios vikaras)?" Žinios buvo įvertintos ketvertu, nors visuose trimestruose iš lietuvių kalbos J. Urbšaitė turėjo penketus. Visus kitus egzaminus mergaitė išlaikė penketais. Jolantai pasiteiravus, kodėl jos elgesys įvertintas tik patenkinamai, k. auklėtojas Narvydas atsakė: „Man rodos, kad tau aiškinti nereikia." Jolanta Urbšaitė yra giliai tikinti ir viešai praktikuojanti savo tikėjimą.
 

* * *

Lietuvi, atsimink!

Kun. Alfonsas Svarinskas 
Kun. Sigitas Tamkevičius 
Jadvyga Bieliauskienė 
Viktoras Petkus 
Balys Gajauskas 
Vytautas Skuodis 
Gintautas Iešmantas 
Mečislovas Jurevičius 
Vytautas Vaičiūnas 
Povilas Pečeliūnas 
Sergiejus Kovaliovas 
Antanas Terleckas 
Julius Sasnauskas

ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti! 

* * *