Šiame numeryje:
1. Šv. Kazimiero 500 metų mirties jubiliejaus iškilmių atgarsiai

2. Katalikiška Lietuva dėkoja šv. Tėvui Jonui-Pauliui II

3. Protestai dėl suimtų kunigų — Alfonso Svarinsko ir Sigito Tamkevičiaus — nesiliauja

4. Kun. Jono Danylos atviras laiškas ateistui Broniui Jauniškiui

5. Žinios iš vyskupijų

6. Kratos ir tardymai

7. Mūsų kaliniai

8. Nauji pogrindžio leidiniai

1984 m. balandžio 4 d.

LKB KRONIKA Nr. 62

Eina nuo 1972 metų! 
Perskaitęs duok kitam!

Numeris skiriamas šv. Kazimiero 500 metų mirties 
jubiliejui, prašant globos Lietuvos Bažnyčiai ir visiems, 
kenčiantiems už tikėjimą ir tiesą.