Šiame numeryje:
1 Katalikiška Lietuva dėkoja šv. Tėvui Jonui-Pauliui II
2 Lietuvos Katalikų Bažnyčios kova darosi vis sunkesnė, o priešas — klastingesnis
3 Vilniaus arkivyskupijos kunigai sveikina savo vyskupą — tremtinį Julijoną Steponavičių
4 Dėkojame!
5 Šv. Kazimiero jubiliejaus atgarsiai
6 Kunigų — Alfonso Svarinsko ir Sigito Tamkevičiaus — pamokslai, įtraukti į kaltinamąją medžiagą
7 Žinios iš vyskupijų
8 Kratos ir tardymai
9 Mūsų kaliniai
10 Sovietinėje mokykloje
11 Bažnyčia Sovietinėse respublikose

1984 m. spalio 7 d.

LKB KRONIKA NR. 64

Eina nuo 1972 metų. 
Jei gali, padaugink! 
Perskaitęs duok kitam!

Numeris skiriamas, reiškiant solidarumą tremtyje 
terorizuojamam Vilniaus Arkivyskupijos Apaštaliniam 
Administratoriui J. E. Tremtiniui Vyskupui Julijonui Steponavičiui