"Aušra" Nr. 47 (87). 1985 m. vasario mėn. pasirodė pogrindžio leidinys "Aušra" Nr. 47 (87). Leidinyje pateikiama biografinė medžiaga, liečianti tragišką, paaukojusios savo gyvenimą ant tarnavimo Dievui ir Tėvynei aukuro, Angelės Račaitės-Paškauskienės mirtį. Atkreipiamas dėmesys į naujus KGB išpuolius prieš kitaminčius — tai kun. J. K. Matulionio ir Romo Žemaičio teismas bei bandymas nakties metu užpulti gatve einantį buvusį docentą Antaną Patacką. Daug dėmesio skiriama Vasario 16-sios minėjimui. Šalia kitų šia tema parašytų straipsnių, spausdinama 1985 m. vasario 17 d. "Amerikos balso" laida, skirta Vasario 16-jai paminėti. Leidinyje neužmirštami žymūs tautos veikėjai bei vadai, savo jėgomis ir darbu prisidėję prie Lietuvos atgimimo — Nepriklausomybės akto signataras A. Stulginskis, M. Pečiulionis, P. Klimas ir kt. Straipsnyje "Neteisybės žaizda tebekraujuoja" primenamas kun. Sigito Tamkevičiaus teismas, argumentuotai įrodomas teisiamojo nekaltumas.

* * *

LIETUVI, ATSIMINK

kun. Alfonsas Svarinskas 
kun. Sigitas Tamkevičius
kun. Jonas-Kastytis Matulionis 
doc. Vytautas Skuodis
Viktoras Petkus 
Vladas Lapienis
Romas Žemaitis
Jadvyga Bieliauskienė
Povilas Pečeliūnas 
Gintautas Iešmantas
Julius Sasnauskas 
Liudas Dambrauskas
Antanas Terleckas ir kiti 
neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai tikėti ir gyventi!