Aušra Nr. 60 (100). 1987 m. rugsėjo mėnesį pasirodė pogrindžio leidinys Aušra Nr. 60 (100). Leidinio įvadiniame straipsnyje — grupės lietuvių kreipimesi į visų pasaulio šalių geros valios žmones, norima atkreipti pasaulio visuomenės dėmesį į 1939 m. rugpjūčio 23 d. Molotovo-Ribentropo paktą. Kreipimesi prašoma: "Nebūkite abejingi neteisybei ir kitų skausmui! Jums prieinamomis informacijos priemonėmis nušvieskite Pabaltijo tautų padėtį ir prašykite savo valstybių vadovus, kad artimiausioje SNO Generalinės Asamblėjos Sesijoje būtų iškeltas ir svarstomas Pabaltijo valstybių prievartinio įjungimo į Sovietų Sąjungą klausimas". Straipsnyje "Remkime juos visokeriopu rūpesčiu" keliamas Gintauto Iešmanto, Povilo Pečeliūno ir kitų kalinių klausimas: Reikalaujama politinių ir sąžinės kalinių besąlyginės reabilitacijos, aptariama žmogaus teisių padėtis Sovietų Sąjungoje. Nemažai vietos leidinyje skiriama rugpjūčio 23 d. demonstracijai Vilniuje. Spausdinamas Vytauto Bogušio atviras laiškas Jaunimo Teatro vyriausiajai režisierei D. Tamulevičiūtei bei Jaunimo teatro darbuotojų visuotinis profsąjungos susirinkimas, pasmerkęs V. Bogušį už dalyvavimą rugpjūčio 23 d. demonstracijoje.


LIETUVI, ATMINK, KAD:
Kun. Alfonsas Svarinskas  
Kun. Sigitas Tamkevičius
Balys Gajauskas  
Viktoras Petkus 
Gintautas Iešmantas

ir kiti neša nelaisvės pančius, kad  tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!

Lietuva, 1988 m.