Žarėnai-Latveliai (Šaulių raj.). 1988 m. sausio 9 d. pas Žarėnų-Latvelių gyventoją Barystienę atvyko Šakynos apylinkės pirmininkas Voldemaras Meiliulis ir saugumo darbuotojas, saugumietis pavardės nepasisakė. Barystienė buvo gąsdinama, kad jos dukra Rasa Barystaitė bendrauja su bažnyčios skalbėja Regina Teresiūte, o ši, pareigūnų žodžiais kalbant, "užsienio šnipė". Bandė įbauginti moterį, kaltindami ir parapijos kleboną A. Pakamanį, kad šis lankantiems bažnyčią vaikams dalina užnuodytus saldainius. Po trumpos apklausos Barystienei buvo liepta pasirašyti po neaiškiu pareigūnų surašytu aktu. Sausio 13 d. panaši valdžios delegacija vėl pasirodė Barystų namuose. Aiškindami, kad jie iš redakcijos ir atvyko rinkti medžiagos apie kun. A. Pakamanį ir R. Teresiūte., primygtinai įsakinėjo tėvams neleisti su jais bendrauti savo vaikų. R. Teresiūte. pakartotinai vadino "šnipe".


*  *  *

Žarėnai-Latveliai. 1988 m. vasario 2 d. į mokytojų kambarį pas direktorę Pustienę buvo iškviestas mokinys Algirdas Gricius. Jam buvo aiškinama, kad nebendrautų su R. Teresiūte, kuri jį gali įtraukti į nusikalstamą priešvalstybinę veiklą. Vasario 3 d. ta pačia tema A. Gricių pakartotinai "auklėjo" klasės vadovas mokytojas Narutavičius.

Tomis dienomis pas mokyklos direktorę Pustienę buvo iškviesti šie Žarėnų-Latvelių mokyklos mokiniai: Diana ir Roma Samoškaitės, Dalė Striaupaitė, Raimunda Griciūtė. Direktorę domino, kas iš mokinių sausio 3 d. dalyvavo klebonijoje surengtoje kalėdinėje programėlėje, kokius vaidmenis jie atliko, kas juos pakvietė ir organizavo.

*  *  *

Žarėnai-Latveliai. 1988 m. sausio 11 d. Žarėnų-Latvelių devynmetės mokyklos mokytoja Gritienė, atėjusi į savo auklėtinio Roberto Gedaminsko namus įspėjo motiną, kad uždraustų sūnui patarnauti šv. Mišioms. Mokytojai išėjus, į Gedaminskų namus prisistatė du vyrai ir dvi moterys, kurie, nenurodę savo pavardžių, netgi neprisistatę iš kur avyko, pradėjo barti Gedamins-kienę, kam ji leidžianti sūnui bendrauti su parapijos klebonu kun. A. Pakamaniu. Nepatiko nepažįstamiesiems ir tatai, kad sūnus lanko kitas parapijas, dalyvauja religiniuose renginiuose. Nekviesti svečiai elgėsi gan įžūliai: nesiklausę apžiūrinėjo daiktus, kilnojo kryžių, Marijos statulėlę. Į šeimininkės perspėjimą atrėžė: "Kas jiems atsitiks, juk čia tik gipso gabalas." Gedaminskie-nė, pasipiktinusi tokiu savivaliavimu, parašė skundą Šiaulių partijos komitetui.

*  *  *

Kruopiai (Šiaulių raj.). 1988 m. sausio 11d. Kruopių vidurinėje mokykloje pas mokyklos direktorę buvo iškviestas mokinys Arūnas Gedaminskas. Mokinys buvo klausinėjamas, kodėl lanko bažnyčią, gąsdinamas, kad motina dėl jo turės sumokėti baudą. Tą pačią dieną pas direktorę buvo iškviestas ir X kl. mokinys A. Raustys. Arūnas turėjo pasiaiškinti, kodėl per Kalėdas nebuvo mokykloje.

*  *  *

Saldutiškis (Utenos raj.). Žurnalistas Arnoldas Čaikovskis savo straipsnyje "Šmeižtais 'Kronika' minta" ("Valstiečių laikraštis", 1988.II.6. Nr. 16.) kaip šmeižto pavyzdį pateikia Saldutiškio mokyklos atvejį, paminėtą "Kronikoje", jog laidojant vietos kleboną kun. J. Masalskį, mokytojai užrakino duris, kad pertraukos metu mokiniai nenubėgtų į bažnyčią, kuri yra prie pat mokyklos, ir nepamatytų vyskupo. Tada mokiniai šokinėjo per langus.

Pasak A. Čaikovskio, šis faktas buvo tiriamas ir jį paneigė užklasinio darbo organizatorė O. Žukaitė, direktoriaus pavaduotoja V. Laurinavičienė, mokytoja V. Lipskienė ir mokiniai. š.m. vasario mėnesio pradžioje į Saldutiškį atvyko Utenos rajono vykdomojo komieto pirmininko pavaduotojas Simanavičius. "Kas šoko per langus?" — paklausė Simanavičius. "Aš", — atsiliepė 11 klasės mokinys Vytautas Štaras. "Kaip šokai?" — nenorėjo patikėti pavaduotojas. "Atidariau langą ir šokau", — paaiškino V. Štaras.

*  *  *

Alytus. 1988 m. vasario mėnesio pradžioje 57-tos proftechninės mokyklos direktorius, pasišaukęs į savo kabinetą moksleivį Gintą Baciušką kamantinėjo, kur dirba jo brolis Algis Baciuš-ka ir brolienė Monika Baciuškienė-Gražulytė. Teiravosi, kur žada važiuoti vasario 16 d. Direktorius paskambino saugumo darbuotojui Algiui Gyliui, kuris atvykęs tardė mokinį, ar Gražuliai neragina jo vasario 16 d. vykti į Vilnių. Kalbino būti saugumo informatoriumi — tereikės dažniau užeiti pas kun. A. Gražulį, ir ką ten išgirs, turės pranešti Gyliui. Tuo tikslu saugumietis jam davė savo telefono numerius — darbo ir namų: 51-530 ir 52-083. Kai reikės, per mokyklą pasikvies išsamesniam pokalbiui, — aiškino A. Gylys.

Kai Gintas Baciuška vasario 16 d. atėjo į bažnyčią, prie jo prisistatė gamybinio mokymo meistras Berlickas ir įsakė eiti kartu su pareigūnais budėti prie Nepriklausomos Lietuvos karininko Juozapavičiaus kapo.

Lietuvi, atmink kad:


Kun. Alfonsas Svarinskas 
Kun. Sigitas Tamkevičius 
Gintautas Iešmantas 
Balys Gajauskas 
Viktoras Petkus
Petras Gražulis 

ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!