1988 m. vasario mėnesio pradžioje, respublikos prokuroro nurodymu, vietinėse prokuratūrose buvo įspėti šie asmenys: 
Kun. Antanas Šeškevičius (Gargždų parapijos vikaras) 
Kun. Vincas Vėlavičius (Telšių Katedros altarista) 
Genovaitė Krisiūnaitė (Alytaus II parapijos vargonininkė) 
Veronika Beišytė (Kaspsukas) 
Kryževičiai(Kaunas) 
Monika Gavėnaitė (Šiluva) 
Sigitas Gudaitis (Prienai)

Jiems buvo akcentuota, kad jeigu ateityje pasirašys po pareiškimais, analogiškais Kreipimuisi į pasaulio geros valios žmones, bus baudžiami pagal BK 68 str.

 

*  *  *

Kapsukas. 1988 m vasario 2 d., pasibaigus Petro Gražulio teismui, saugumiečių buvo neteisėtai, grubiai sulaikyti: Vincas Danielius (Šiauliai), Gintas Sakavičius (Kapčiamiestis), Rimantas Matulaitis (Kapsukas) ir Bronė Valaitytė (Sasnava). Kriminalinio poskyrio inspektorius Stripinaitis prieš sulaikytuosius naudojo fizine, jėgą, kartu su kitais milicijos karininkais plūdo juos necenzūriniais žodžiais. Teisėjas Rudženskas, apkaltinęs administracinių teisės pažeidimo kodekse 187 str. (teisėto pareigūno potvarkių nevykdymu — chuliganizmu), nuteisė juos 15 parų arešto; prižiūrėtojai buvo griežti, bet teisingi, tuo tarpu aukštesni milicijos pareigūnai pastoviai tyčiojosi, komendantas majoras Avietynas dažnai ateidavo neblaivus. Vasario 3 d. R. Matulaitį iškvietė ir tardė pavardės nepasisakęs saugumietis. Čekistą domino, apie ką su R. Matulaičiu ir G. Sakavičium kalbasi V. Danielius.

Vasario 10 d. buvo tardomas V. Danielius. Čekistas pavardės nepasisakė, žadėjo prisistatyti ateityje, mat, jo žodžiais tai dar nepaskutinis V. Danielio tardymas. Saugumietį domino, kokia V. Danielio nuomonė apie P. Gražulio atsisakymą eiti į karinius apmokymus, ar žada stoti į Kunigų seminariją, tvirtino, kad ryšium su paromis V. Danieliui būtų nemažai kliūčių įstoti į Seminariją, klausė, kaip V. Danielius ruošiasi atžymėti vasario 16-ąją. Pabaigai patarė apsvarstyti savo elgesį, padaryti išvadas ir, kol nevėlu, pasukti kitu keliu. Vasario 17 d. sulaikytieji buvo paleisti. Prie Kapsuko VRS su gėlėmis jų laukė būrelis (apie 20 asmenų) bendraminčių. Pasimeldę Kapsuko bažnyčioje, aplankė kapines, kur padėjo gėles ant žuvusių už Lietuvos laisvę karių kapų.

*  *  *

Šiauliai. 1988 m. vasario mėnesio viduryje tardymui į Šiaulių Dramos teatro direktoriaus kabinetą buvo iškviesti vyr. scenos mašinistas Stanislovas Kazokaitis ir apšvietimo technikas Domas Kančiauskas. Tardymo klausimai lietė Vincą Danielių, gyvenantį Šiauliuose, Kauno 34-1. Čekistą Kanapę domino, kaip V. Danielius dirbo (Šiaulių teatre V. Danielius dirbo dailininko pareigose), ar neturėjo drausmės pažeidimų, kokios jo politinės pažiūros, ar dalyvavo rugpjūčio mėn. 23 d. demonstracijoje Vilniuje, ar nepastebėjo jo namuose antitarybinės ar religinio turinio literatūros.

Čekistas prašė perspėti V. Danielių, kad šis pakeistų savo pažiūras, nes, priešingu atveju, gali turėti daug nemalonumų ir net pakliūti į teisiamųjų suolą.

Balandžio 14 d. į Lietuvos ryšių ministerijos autobazės Šiaulių kolonos Nr. 4 viršininko kabinetą buvo iškviestas autobazės vairuotojas Arūnas Zembleckis. Tardęs saugumietis pavardės nepasisakė. Čekistas bandė užverbuoti A. Zembleckį tapti saugumo agentu, pranešinėti, su kuo ir apie ką V. Danielius kalbasi, kuo domisi, reikalavo, kad šis pokalbis liktų paslaptyje. A. Zembleckis nepažadėjo, bendradarbiauti su KGB kategoriškai atsisakė.