Šventasis Tėve, šiandien sunku rasti tinkamų žodžių, kuriais tikinti Lietuva nori Jums išreikši nuoširdžiausią dėkingumą ir meile, už tiek daug mūsų mažytei tautai parodyto dėmesio.

Mus pasiekė nauja džiugi žinia — vyskupas Vincentas Sladkevičius paskiriamas vyskupų konferencijos pirmininku ir Lietuvos kardinolu. Kardinolo paskyrimas — tai brangi dovana, tai žymus ir reikšmingas įvykis visai Lietuvos Katalikų Bažnyčiai ir tautai; mes ryžtamės būti jos verti.

Daug neteisybių, pažeminimų ir persekiojimų patyrusio vyskupo V. Sladkevičiaus paskyrimas kardinolu mums lyg švyturys audringoje jūroje, kai neretai didelis pavojus pasiklysti, kai sunku atskiri, kur melas, o kur tiesa; tai paskata mums, nebėgant nuo sunkumų ir pavojų, ištikimai stovėti po Kristaus vėliava per dažnai sunkias mūsų Tėvynėje Bažnyčios gyvenimo dienas.

Šventasis Tėve, kaip padėka už Jūsų parodytą meilę ir rūpestį mūsų tautai ir jos Bažnyčiai tebus mūsų visų iškilmingas pasiryžimas likti ištikimais Romos Katalikų Bažnyčiai, nuolat remti Jus savo auka ir malda.

Su pagarba ir meile
Lietuvos katalikai