Gervėčiai (Baltarusija). Praeitais metais Gervėčių parapijoje, kurios didelėje dalyje gyvena etniniai lietuviai, liko nepaminėtas Lietuvos Krikšto 600 metų Jubiliejus. Tikintieji dėjo pastangas Jubiliejų paminėti bent šiais metais. Jie kreipėsi į vyskupą Julijoną Steponavičių, prašydami pagalbos (Vyskupas J. Steponavičius yra gimąs Gervėčių parapijoje, Miciūnų kaime). Vyskupas prisidėjo prie tikinčiųjų pastangų, pats raštiškai prašė Gervėčių parapijos kleboną kun. Gvozdovičių tikinčiųjų prašymu pravesti Jubiliejaus pamaldas. Savo rašte klebonui tikintieji prašė:

— minėjimą pravesti 1988 m. gegužės 29 d. (per švč. Trejybės atlaidus), apie tai iš anksto informuoti tikinčiuosius, Jubiliejaus minėjimo pamaldas pradėti ne 11 val., kaip įprasta, bet 12 val., kad į iškilmes spėtų atvykti svečiai iš Lietuvos;

— Gervėčių bažnyčioje pakabinti palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paveikslą.

Parapijiečiai patys įsigijo palaimintojo paveikslą, pasikvietė iš Lietuvos svečią kunigą, kad šis iškilmių proga pamaldas galėtų pravesti ir pamokslą pasakyti jų tėvų ir protėvių kalba.

Gervėčių parapijos klebonas kun. Gvozdovičius leidimui iškilmėms gauti kreipėsi į vietos rajono valdžią. Kaip ir buvo galima tikėtis, valdžia leidimo nedavė. Negavęs leidimo, kun. Gvozdovičius Jubiliejaus minėjimo nerengė; palaimintojo arkivyskupo J. Matulaičio paveikslą pakabinti Gervėčių bažnyčioje taip pat atsisakė.


Gegužės 29 d. kun. Gvozdovičius liepė atvykusiam iš Lietuvos kunigui paskelbti, kad po pamaldų lenkų kalba, apie 15 val. 30 min., lietuviai galės Lietuvos Krikšto Jubiliejų paminėti šventoriuje.

1387 m. buvo pakrikštyta visa tuometinė etninė Lietuva, reiškia ir į rytus iki Naručio ežero ir dar toliau už jo, taip pat ir Gervėčiai. Tad Gervėčių parapijos tikintiesiems teisėtai kyla klausimas, kodėl jie tokie beteisiai ir savo protėvių Krikšto Jubiliejų gali paminėti tik šventoriuje; beje, ir tai tik prieš kelias valandas buvo pranešta.
 

*  *  *


Vydžiai (Baltarusija, Breslaujos raj.). 1988 m. Vydžių parapijos katalikai jau kelis kartus pareiškimu kreipėsi į Maskvos TSKP Centro Komitetą, reikalaudami, kad jiems būtų grąžinta pokario metais atimta bažnyčia.
 

*  *  *


Atitaisymas. "Kronikos" Nr. 77 straipsnyje "Pagarba Bažnyčios ir Tautos Didvyriams" psl. 1 padaryta klaida — 1988 m. vasario 5 d. Rudaminos bažnyčioje, minint a.a. kun. J. Zdebskio antrąsias mirties metines J. E. vyskupas Julijonas Steponavičius nedalyvavo.

 

L i e t u v i,  a t m i n k,  k a d:


Kun. Sigitas Tamkevičius 
Viktoras Petkus 
Balys Gajauskas 
Petras Gražulis
Gintautas Iešmantas ir kiti, neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!