• Kardinolo V. Sladkevičiaus žodis kunigų simpoziume

 • Dėkojame už auką!

 • Kun. Alfonsas Svarinskas atsisveikina...

 • Laisves nėra be sąžines laisvės (Kreipimasis į Persitvarkymo Sąjūdį)

 • Pareiškimai ir protestai 

 • Mūsų kaliniai 

 • Žinios iš vyskupijų 

 • Sovietinėse respublikose

1988 m. rugsėjo 8 d.

 

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA Nr. 79

Numeris skiriamas TTGKK nariui kun. Alfonsui 
Svarinskui, 21,5 metų už Dievą ir Tėvyną kalintam 
sovietiniuose lageriuose, o š.m. rugpjūčio 22 d. ne savo 
noru turėjusiam palikti Tėvynę.

Eina nuo 1972 metų! 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink!