KAUNO ARKIVYSKUPIJA

Kaunas

 1973 m. į Tarpdiocezinę Kauno kunigų seminariją valdžia leido Seminarijos vadovybei priimti 12 kandidatų. Du kandidatai Religijų reikalų tarybos įgaliotino K. Tumėno buvo išbraukti. Patį svarbiausią vaidmenį, priimant kandidatus į seminariją, vaidina saugumas. Jei kandidatas jiems kuo nors netinka — jam neleidžiama mokytis.

 Baigiantis 1973 metams, Kauno kunigų seminarijoje mokėsi 48 klierikai.

 Tarybinė valdžia laukia, kada Lietuvoje nebus kandidatų į Seminariją, tada panaikinsianti limitą — galės stoti į ją, kas norės.

Seminarijos vadovybei buvo pasiūlyta perimti savo žinion Švč. Trejybės bažnyčią. Eilę metų Seminarija šia bažnyčia naudojosi, ji buvo gražiai suremontuota, tačiau valdžia ją atėmė ir pavertė sandėliu. Tikriausiai valdžia nori, kad Seminarija šią bažnyčią vėl suremontuotų, kad paskui vėl galėtų atsiimti. Vyskupas atsisakė remontuoti bažnyčią — kas sunaikino, tas teremontuoja!

* * *

 1973 spalio 3 Aleksote Medžio apdirbimo kombinate streikavo darbininkai. Rytinėje pamainoje nedirbo 320 darbininkų, o vakarinėje — apie 340. Streiko priežastis — atlyginimų sumažinimas.

 Streiko dieną į kombinatą atvyko milicijos, saugumo darbuotojai ir Kauno miesto Vykdomojo komiteto pareigūnai. Darbininkus bandė gražiuoju įkalbėti, kad dirbtų. Nepavyko darbininkus įkalbėti net ir iš ministerijos atvykusiems pareigūnams. Kitą dieną atlyginimai buvo pakelti.

 Norėta kaltę dėl streiko suversti jaunimui, tačiau beveik visi streikavusieji buvo suaugę ir net žilo plauko žmonės.