Spaudos agentūros „Novosti" kvietimu Tarybų Lietuvoje Viešėjo Italijos katalikų savaitinio žurnalo redaktorius Rudžeras Orfėjas. Svečias iš Romos aplankė Vilniaus namų statybos kombinatą, apžiūrėjo Lazdynus, Karoliniškes, senamiesčio architektūrinius paminklus, pabuvojo bažnyčiose pamaldų metu. Viešnagės pabaigoje R. Orfėjas pareiškė: „Mane labai domino katalikų padėtis socializmo sąlygomis. Buvau Petro ir Povilo, o taip pat Onos bažnyčiose pamaldų metu. Savo akimis pamatęs religines apeigas, įsitikinau, kad katalikai nepersekiojami, laisvai atlieka savo pareigas. Šį mano įspūdį patvirtino ilgas ir atviras pokalbis su Vilniaus arkivyskupijos valdytoju monsinjoru Č. Krivaičiu. Aukštas dvasininkas man objektyviai papasakojo apie Romos Katalikų Bažnyčios veiklą Lietuvoje, apie dvasininkų ir tikinčiųjų padėtį. Pateikti konkretūs faktai mane įtikino, kad Katalikų Bažnyčia Tarybų Lietuvoje funkcionuoja normaliai. Italijoje, deja, daug kas teikia klaidingą informaciją, kurios tikslas — iškraipyti ir apjuodinti socializmo šalies tikrovę. Grįžęs į tėvynę, aš plačiai papasakosiu apie savo įspūdžius iš gražių laimėjimų pasiekusios Lietuvos. — („Gimtasis kraštas", 1973.XI.8.).

 Kad susidarytų pilnesnis vaizdas apie Katalikų Bažnyčios padėtį Lietuvoje, pateiksime keletą pastabų:

 1. Redakcija kažkodėl nutylėjo katalikiško žurnalo pavadinimą, todėl peršasi mintis, kad minėtasis redaktorius yra „L'Unita" bendradarbis. Nuo kada a-gentūra „Novosti" susirūpino perduoti pasauliui „objektyvią" informaciją per katalikų žurnalistus?

2. Ar minėtasis svečias pats savo išmone ieškojo tiesos, o gal ją „padėjo" surasti Religijų reikalų tarybos įgaliotinis K. Tumėnas. Lietuvoje nėra kataliko, kuris tikėtų K. Tumėno gera valia Bažnyčios atžvilgiu. 

 3. Ar nesukėlė R. Orfėjui įtarimo, kad tie patys keli kunigai jau kiek metų pardavinėja pasauliui „objektyvią" informaciją apie Bažnyčios padėtį Lietuvoje?

 4. Svečią iš Italijos prašome (žinoma, jei jis turi sąžinę) susipažinti su visais LKB Kronikos numeriais.

 5. R. Orfėjas, aplankęs tik dvi bažnyčias Vilniuje, sugebėjo susidaryti „objektyvų" vaizdą apie Katalikų Bažnyčios padėtį Lietuvoje. Kaip gaila, kad jis nepastebėjo, kad Stuokos Gucevičiaus kūrybos šedevras — Vilniaus Katedra — paversta paveikslų galerija, meniškos Šv. Kotrynos, Trinitorių, Visų Šventųjų ir kitos bažnyčios paverstos koncertų salėmis, sandėliais, o Šv. Kazimiero — ateistiniu muziejumi.

 6. Pageidautina, kad ta negausi Lietuvos kunigų grupė, ilgus metus duodanti interviu įvairiems užsienio žurnalistams, patikslintų savo „objektyvias" žinias naujais Lietuvos katalikų gyvenimo faktais. Jiems skiriamas šis Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos numeris.