OVACIJOS STALINUI . . .

    Š.m. vasario 19 d. „Tiesa" atspausdino platų reportažą apie teismo procesą, kurio metu buvo teisiamas buvęs zonderkomandos eilinis (1941 m.) Vincas Sausaitis. „Teisams nutarė pripažinti Vincą Sausaitį kaltu pagal Lietuvos TSR BK 62 straipsnio I dalį. Už Tėvynės išdavimą jam paskirta aukščiausia bausmė — sušaudymas.

    Apie tą patį laiką viename iš rajonų buvo teisiamas Jonas Žilinskas, kaip politinis kalinys jau du kartus kalėjęs (viso apie 15—20 metų). Teismo metu prokuroras reikalavo teisiamajam aukščiausios bausmės — sušaudymo.

    Š.m. vasario 22 d. TSRS gynybos ministras D. Ustinovas ilgoje savo kalboje pagarbiai paminėjo Stalino vardą. Į tai visa Maskvos Kremliaus auditorija atsiliepė net 10 sekundžių trukusiais plojimais.

    Lietuviai mano, kad naujos žudynės Lietuvoje ir ovacijos Stalinui Maskvoje turi tiesioginį ryšį.

*    *    *

 

„LITUANISTINĖS BIBLIOTEKOS" SPRAGOS

    Kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje „Tėviškės" draugijos laikraštyje 1978 m. kovo 23 d. Nr. 12/580/ pasirodė interviu: „Lietuva — skaitanti respublika". Neringa Jonušaitė vedė pokalbį su LTSR Ministrų Tarybos Valstybinio leidyklų, poligrafijos ir knygų prekybos reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju Mykolu Požarskiu. Kiek čia buvo daug prikalbėta knygų skaitymo laisvės klausimu, paneigtas knygų badas ir pan. N. Jonušaitė net išdrįso paklausti, kaip leidžiama lietuvių literatūros klasika. M. Požarskas pasigyrė, kad turime specialią „Lituanistinę biblioteką", kurios knygos yra populiarios. Tai — tiesa. Bet kodėl tokie maži „Lituanistinės bibliotekos" leidinių tiražai? „Knyga paštu" duoda vienintelį atsakymą — neturime. Knygynuose ir su žiburiu nerasi tų knygų, kurios buvo išleistos mažais tiražais. Nebent užsienio lietuviai, gaudami iš mūsų šias knygas, galėtų mums atsiųsti.....Lituanistinės bibliotekos" knygų badas Lietuvoje
didelis. Trūksta M. Valančiaus. A. Baranausko ir daugelio kitų lietuvių klasikų veikalų. Vien J. Šliūpo Rinktinius Raštus (už jų antiklerikalizmą) galima visur įsigyti, net ūkinių prekių parduotuvėse.

    Lituanistinės literatūros skaitytojai nori. kad neliktų spragų jų knygų lentynose, kad būtų papildomai išleista nors 10.000 tiražu nuskriaustų klasikų ir kitų lietuvių rašytojų knygos.

*     *    *