PASKUTINĖS ŽINIOS APIE 
ALGIRDĄ ŽIPRĘ

(Ištraukos iš A. Žiprės laiško)

 Mėginu rašyti, bet netikras, gausi ar ne. Nuo IV.7 randuosi Kazanėje. Čia neskubėdami metodiškai spaudžia mane iš visų pusių. Visiškai neduoda su niekuo susirašinėti, išskyrus seserį. Bet ir ji iš paskutinių mano penkių laiškų gavo tik tris. Laiškuose uždraudė rašyti apie sveikatos stovį, kokius medikamentus taiko, apie sąlygas, maistą ir bendrai apie durdomą (rusiškai — kvailių namą). Be žalojimo medikamentais čia neapsieinama. Apie tris mėnesius davė atsikvėpti, o nuo VI.3 prirašė tizireino po 150 mlg. į dieną, nuo ko greit sušlubavo širdis. Dvi savaites davė injekcijas kardiamino, fiztirceną pakeitė aminazinu po 200 mlg. į dieną. Žinoma, palyginti tai gana silpnas preparatas, bet man nuo visų jų blogai su širdimi (čia naudoja ir daug blogesnius preparatus). Nuimti aminaziną nesiruošia, sako, kad be gydymo kurso ir kalbos negali būti.

 Be pasityčiojimo irgi neapsieinama: laikė vienoje kameroje su sunkiai sergančiais, guldė ant šlapio (apšlapinto) matraco, sako „mums visi ligoniai vienodi". Randuosi 7-me režiminiame, uždarame skyriuje (yra dar blogesnis 2-ras skyrius). Publika čia nepavydėtina. Iš politinių čia esu vienas. Buitiniams susirašinėjimo neriboja (buitiniai — kriminaliniai nusikaltėliai — mūsų paaiškinimas).


 Man gana sunkoka su Jadvyga. Iš jos šiais metais gavau tik tris laiškus. Laiko ji mane visiškoje izoliacijoje ir nežinojime. Aš niekad nežinau, gavo ji mano laišką ar ne. Užsakė ji man siuntinių iš giminių, bet man parašė tik dabar, kad siuntiniai išsiųsti prieš tris mėnesius, o giminėms, kad paieškotų, kur dingo siuntiniai. į mano laiškus ji neatsako, o gydytojai nepatinkamus laiškus sulaiko. Galų gale ir gydytojas ir ji man nesako, kurių laiškų ji negavo. Paskutiniu metu kaip čia šioje aplinkoje, taip ir visumoje randuosi vienišas. (Manau, kad pasiųstus siuntinius pūdo čia).


 Čia visiškas trūkumas medikamentų. Pvz., man prirašytas acidopipsidin. Bet pipsidino nėra ir nebus (analizai rūgštingumo 18 vienetų).

 Čia yra 10 skyrių. Kiekvienas skyrius turi savo paskirtį ir specifiką. Antra, kiekvienas skyrius priklauso nuo vedėjo charakterio. Trečia, kas liečia politinius, gydytojai ne savistovūs. Pvz., Ribinske kapitonas Andrėj Konstantinovič išsireiškė: „Man lengviau laikyti 10 buitinių, negu tave vieną. Dėl tavęs ant mano sprando sėdi ir saugumas, ir prokuratūra".

 Gydytojai dar priklauso ir nuo padugnių — šizofrenikų, kurie čia tarnauja gydytojų, medseserų ir prižiūrėtojų pagalbininkais. Nors agentūra labai nerimta, bet jų išmonės ir briedas dažnai tarnauja vadovaujančiu principu. Šie dirigentai, priverstinio gydymo taisyklės, režimas ir yra pagrindiniai veiksniai, kurie sukuria durdomo gyvenimą . . .
 Adresas: 
420082 Tatarskaja ASSR, gorod 
Kazan 82 UE-148 st. 6 Žiprė A.P. 
(skyrius 7).

* * *