Priedas: Simučio Liudviko pareiškimas

Šiauliai, Kleinerio 32, bt. 37, 1979.VII.22.

***

LIETUVOS TSR VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJAI

Simučio Liudviko, Adomo, gim. 1935 m. 
gyv. Kaune, Verkių 6-57.

P a r e i š k i m a s

1955 m. buvau areštuotas, o 1956 m. Pabaltijo karinio tribunolo nuteistas už antitarybinę veiklą.

Iš kalinimo vietų paleistas 1977 m. vasario 3 d. TSRS AT Prezidiumo 1977 m. sausio 21 d. įsaku — pasigailėtas.

Grįžau į Lietuvą, apsigyvenau Klaipėdoje, kur gavau pasą, buvau be kliūčių priregistruotas ir įsidarbinęs. Vėliau, 1977 m. spalio 21 d. iš Klaipėdos išsiregistravau ir spalio 25 d. — irgi be kliūčių prisiregistravau Varduvoje, Plungės raj., kur savo noru persikėliau gyventi ir dirbti.


1979 m. sausio 27 d. vedžiau. Žmona gyvena, dirba ir studijuoja Kaune ir išvykti gyventi pas mane į Varduvą negalėjo. Todėl aš persikėliau gyventi į Kauną, pas žmoną, kur jau gyvenu nuo pat vestuvių. Kovo 7 d. Varduvoje išsiregistravau, o kovo 14 d. padaviau dokumentus prisiregistravimui Kaune. Bet čia susidūriau su nelauktomis ir netikėtomis kliūtimis.

Iš namų valdybos mane pasiuntė į Kauno m. Panemunės raj. milicijos pasų skyrių, kur po ilgo vilkinimo gegužės 29 d. man pranešė, kad manęs neregistruos, nes aš neturįs teisės gyventi Lietuvoje.

Tada kreipiausi į TSRS AT Prezidiumą, kuris mane paliuosavo, neuždėjęs jokių gyvenamosios vietos apribojimų. Ryšium su tuo, liepos 25 d. buvau iškviestas į Kauno m. vidaus reikalų valdybos pasų skyrių, kur man paaiškino, kad pagal dabar veikiančius įstatymus, manęs Kaune negali registruoti be VRM specialaus leidimo. Todėl aš turįs prašyti Lietuvos TSR VR Ministeriją.

Prašau duoti Kauno m. milicijai leidimą mane priregistruoti Kaune pas žmoną.
L. Simutis.
1979.VII.26.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS: Paskutinėmis žiniomis, Kauno m. vidaus reikalų skyrius leido Simučiui prisiregistruoti Kaune.

***