Vilnius. XVII Lietuvos Komunistų partijos suvažiavime oficialioji kalba - rusų kalba.

Po suvažiavimo viename seminare kalbėjo Aukštojo ir spec. vidurinio mokslo ministras H. Zabulis taip pat rusų kalba, nors auditoriją sudarė daugiausia lietuviai.

Laukiame Švietimo ministerijos įsakymo dėl rusų kalbos įvedimo vaikų darželiuose ir pirmosiose vidurinės mokyklos klasėse. Kalbai vidurinėse mokyklose įrengti rusų kalbos kabinetai. Tokių kabinetų lietuvių kalbai nepraktikuojama!

***


Vilnius. Respublikinės bibliotekos vadovybė CK buvo gerokai išbarta už tai, kad bibliotekos darbuotojai organizuotai dalyvavo Mindaugo Tamonio laidotuvėse ir nešė vainikus.

***


Vilnius. Politinio švietimo namuose Lenino rajono partinių organizacijų sekretorių pavaduotojams politiniams reikalams buvo suruoštas seminaras. Skaitė Česlovas Panovas (CK agitacijos ir propagandos reikalams pavaduotojas). Jis prisipažino, kad po Helsinkio pasitarimų pasidarė sunkiau organizuoti propagandinį darbą. Tarybiniai žmonės vis daugiau ėmę prašyti leidimų ekskursijoms vykti į užsienį. Pranešėjas ragino apriboti išduodamų charakteristikų skaičių, bet tuo pat metu raštu susilaukė tokio klausimo: "Kodėl aukštieji partiniai darbuotojai gyvena kaip karaliukai?"

Pranešėjas, savo ruožtu, siūlė tarybinę agitaciją darbovietėse vykdyti net darbo pertraukos metu.

***


Vilnius. R. Plečkaičio knyga "Feodalizmo laikotarpio filosofija Lietuvoje" išleista 2.000 egzempliorių tiražu, ir todėl tapo spekuliacijos objektu. Tuo tarpu Brežnevo kalbų tomai lietuvių kalba leidžiami 7.000 egz., tiražu, o iš Maskvos, be to, atsiųsta rusų kalba dar 9.000.

Kai į Utenos partinį komitetą knygyno darbuotoja nunešė keletą egzempliorių Brežnevo raštų, ten neatsirado norinčių juos pirkti. Eiliniai piliečiai juo labiau jų neperka.


Kaunas. Lenino raštais lietuvių kalba užkrautos Lietuvos bibliotekos ir knygynai. Tų raštų rezervas laikomas Kauno bazėje. Tačiau sugedus kolenkoriniams viršeliams, knygos buvo slapta nurašytos (Lenino raštus nurašinėti griežtai draudžiama). Nurašyta 80.000 rb. sumai. (Įsidėmėtina - tuo tarpu, kai per 30 metų visos knygos pabrango nemažiau 100 nuoš., Lenino raštai parduodami žemiau savikainos). Nežiūrint, kad raštai pūva sandėliuose, vėl yra užplanuota naujai išleisti pilnus Lenino raštų leidinius lietuvių kalba.

***Alytus. Į Alytaus medvilnės kombinatą dirbti atvežta apie 500 merginų iš Sibiro vaikų namų.
Venerinės ligos netrukus paplito net iki Prienų.

***Biržai. Nepriklausomos Lietuvos metais Biržuose buvo turtingas kraštotyros muziejus. Po karo Biržų vykdomasis komitetas liaudies skulptūros statulėlėmis kūreno krosnis. Šiandien šiame muziejuje tautodailės eksponatų maža.

***