VILNIUS

LIETUVOS TSR KOMUNISTŲ PARTIJOS 
CK SEKRETORIUI P. GRIŠKEVIČIUI


 Antri metai bandau pasinaudoti visuotinai pripažinta ir Helsinkio susitarimo I-jame punkte dar kartą patvirtinta piliečių teise pakeisti gyvenamąją vietą ir išvykti pas savo brolį į Kanadą.

 Tačiau Lietuvos TSR VRR Vizų ir registracijos skyrius be jokios priežasties atmetinėja mano prašymus. Š.m. birželio 21 d. buvo atmestas mano brolio prašymas ir mano pakartotinas pareiškimas daugiau negu keistai motyvuojant: "...todėl, kad išpildyti prašymą nėra galimybių". Argi tai valstybinės įstaigos atsakymas?

 Jeigu kas nors tvirtintų, kad Lietuvos TSR dabar vyrauja vergovinė santvarka, būtų nubaustas už "tarybinės tikrovės šmeižimą". Bet kokia gi kita visuomeninė formacija neleisdavo savo piliečiams pakeisti gyvenamą vietą? Norėčiau žinoti pagal kokią teisę ir kokį įstatymą esu prirakintas prie šios šalies?
Kęstutis Jokubynas 
 Adresas: 232044 Vilnius, 

 Žvaigždžių 48-33

1976.VI.22

MINSKAS


 1976 vasario-kovo mėn. Minske vyko amerikiečių interjero paroda. Šią parodą stengėsi aplankyti ir Lietuvos gyventojai. Tačiau organizuotos ekskursijos į parodą buvo įvairiai trukdomos, įstaigų vadovai nedavė autobusų, o kai kurie buvo sulaikomi kelyje. Šios parodos atžvilgiu priešiškai buvo nusiteikę ir tos įstaigos vadovai, kurie ruošia inžinierinius kadrus, pvz. Kauno Politechnikos instituto prorektorius. Kai studentai, norėdami laisvos dienos, paprašė atkelti paskaitą iš šeštadienio (kovo 6), prorektorius išdrįso mesti tokią pastabą: "Nėra ko atkeldinėti paskaitos - dar važiuos į Minską".

 Žmonės gyvai domėjosi paroda, bet buvo aiškiai jaučiama, kad ji nepatiko tarybiniams pareigūnams. Neva iš publikos kai kurie tipai duodavo įžūlius, arogantiškus klausimus parodos darbuotojams. Vienam studentui, Alvydui Rakauskui (Vilniaus inžinierinis statybos fakultetas, III kursas) buvo neleista užbaigti pažiūrėti parodą. Jis buvo suimtas už per didelį domėjimąsi gyvenimu JAV. Suėmimą motyvavo "netarybišku" elgesiu.

***

VILNIUS

 1976 balandžio 16 po Vilniaus miestą buvo vežiojami Ekskursijų biuro gidai ir informuojami, kaip reikia kalbėti atvykusiems į Vilnių svečiams. Vienoje vietoje, kur jie lankėsi, buvo primėtyta antitarybinių atsišaukimų. Grįžtantį iš užsiėmimo autobusą su gidais Konarskio gatvėje sulaikė Vidaus reikalų ministerijos pareigūnai. Gidai buvo ištardyti. Paleidžiant jiems buvo įsakyta kalbėti, kad "jokių atsišaukimų nebuvo, jokių lapelių jie nematė ir milicija jų nebuvo sulaikiusi".

***

 "Aušros" redakciją yra pasiekęs straipsnis "Pastabos perskaičius J. Jakaičio knygą "Išdavystės keliu". Prašom autorių atsiųsti aiškų egzempliorių, kad būtų lengvai įskaitomi vardai ir datos ir pasirašyti bent slapyvardį.