"Erškėčiams žydint" — 12 dainų ir eilėraščių rinkinėlis. Paskutinieji trys eilėraščiai sukurti Antano Čingos. Jis buvo išvežtas į Badaibo aukso kasyklas. Daugiau nieko apie jį nežino tas, kuris padiktavo šį rinkinėlį. Kūrinėliai rodo, kad A. Čingos būta gabaus poeto.

Kas sukūrė kitus eilėraščius ir dainas — žinių nėra. Jie buvo sukurti ir dainuojami bei deklamuojami miškuose, lageriuose, taigose. Užrašyti iš lagerininko. Jis sakė: "Ir po daug metų atsimenu tas dainas. Jas kartojau dažnai, ypač sunkiose valandose... Jos mus guodė, gaivino, stiprino, drąsino kaip Sibiro lietuvaičių maldaknygė..."
1977.1.29.

ĮSIKLAUSYK

Įsiklausyk, kai žiemos naktį švilpia pūgos, 
Skrajodamos baltai pražydusiais laukais, — 
O sudrebės tavo jauna širdis pabūgus, 
Kai pamatysi, koks bedalis palikai!

Įsiklausyk, ar negirdi: kažkas vaitoja, 
Kažkas dejuoja vėjo aimanoj liūdnoj — 
Lyg rauda pušys žaliam gojy, 
Lyg vėlės partizanų, kritusių kovoj...

Įsiklausyk: ar negirdi tu tėviškėlės skundo 
Apie liepsnojančias pirkias tarp topolių senų? 
Ir prakeikimo šauksmo tų, kuriuos sušaudė, 
Ir ilgesio nebesugrįžtančių dienų?

Išeik laukan, kada žiauri pūga nerimsta, 
Daužydama mažos pirkelės langines, 
Tu vėjo švilpime užgirsi laimę mirštant 
Ir žvangančias vergijos grandines...

Įsiklausyk, kai žiemos naktį švilpia pūgos
Krauju ir ašarom aplaistytais laukais, —
Tu pajusi, iš miego neramaus atbudęs,
Ir pamatysi, koks bedalis palikai!


DAUG DAINŲ...

Daug dainų sudėčiau tau, Tėvyne, šiandien, 
Žvelgdamas į liepos kvepiančias naktis!.. 
Gal jau ryt vosilkas bus šalna pakandus, 
Gal baltų lelijų nebeteks matyt...

Kai užmigę liepos dainų aidą šnara, 
Ašara blakstienom rieda pamažu. — 
Dieve, kiek lietuvių Sibiran išvaro! 
Kiek šaltojoj taigoj jų šiandieną žus!..

Daug dainų sudėčiau šiandien tau. Tėvyne, 
Kol už lango šypsos jazminai balti, 
Bet rytų štai vėjas atneša jau žinią, 
Kad ir man vergijos pančiai nukalti...


Sibire komendantas paskelbė išvežtiesiems, kad jie į tėvynę niekad nebegrįš. Už pabėgimą — 20 metų katorgos. Tuomet sukurtas eilėraštis:

JIE NEBEGRĮŠ

Gal gyvenimo buvo taip lemta, 
Gal jau tokie likimo keliai — 
Niekad, niekad lietuviui tremtiniui 
Į Tėvynę sugrįžti neleis!..

Žvelgia kryžiai į mėlyną tolį 
Nuo Šventosios pakrančių aukštų... 
Nesugrįš, nesugrįš mūsų broliai 
Iš snieguotų Sajamų šlaitų!

Ak veltui lietuvaitė daržely 
Žalias rūtas kas vakarą lies — 
Nesugrįš jie į tėviškę žalią 
Iš šaltos pilkų tundrų šalies...

Daug kalėjimuose, vagonuos mirė, 
Nepasiekę šalies tolimos. 
Partizanas lietuviškų girių 
Veltui lauks grįžtant savo šeimos...

Dieve, Dieve, kodėl tokią dalią 
Melsvo lino Tėvynei davei?! 
Rauda uosiai, pasvirę berželiai 
Ir lakštutės tyliais vakarais.

Sibiran ištremtų niekad, niekad 
Į Tėvynę sugrįžti neleis!.. 
Kas pažadins, prikels tautą žengti 
Atgimimo saulėtais keliais?


SIBIRO LIETUVAIČIŲ DAINA

Neskambink man, sese, 
Ir nedainuok dainų: 
Nesugrąžins akordai 
Lietuvių išvežtų.

Tas ūkanotas rytas 
Buvo labai žiaurus, 
Kai iš Tėvynės vežė 
Nekaltus lietuvius.

Pirmiausia juos apsupo, 
Pabeldė į duris... 
Savieji išdavikai 
Galando jau dantis.

Lietuvis nesuprato — 
Įleido budelius. 
Pirmiausia areštavo 
Senuosius tėvelius.

Vienas iš jų pasakė: 
"Įsakymas skubus: 
Per valandą turėsit 
Apleisti šiuos namus!"

Lietuvio širdį spaudžia 
Tie rūstūs žodžiai jų, 
Kad reik apleist Tėvynę 
Ir likti be savų!


TĖVELI, KUR TU?"

O laisve, toli pasilikus, 
Ar grįši, sugrįši kada? 
Mes vargšai klajūnai bedaliai 
Kovojam visi dėl tavęs.

Prie kelio pakrypus pirkelė. 
Joj verkia mažyčiai vaikai. 
Jie žvelgia pro mažą langelį 
Ir šaukia: "Tėveli, kur tu?"

Veidmainis mėnulis tekėjo, 
Ir krito rasa nuo žiedų. 
Tie du našlaitėliai liūdėjo 
Ir laukė sugrįžtant tėvų.

Dievuli, išgirski meldimą 
Našlaičių vaikų nekaltų! 
O jeigu ir leisi mums žūti, — 
Gailėkis našlaičių mažų!

Mažyčiai neturi mamytės — 
Ji mirė šaltam Sibire. 
Turėjo tik vieną tėvelį — 
Ir tas jau ant gatvės purve...

Jie žuvo už brangiąją laisvę, 
Už laisvę visos Lietuvos. 
Ir savo mažyčių našlaičių 
Daugiau nematys niekados.

PARTIZANŲ DAINA

Palikom raudančią močiutę, 
Arklus palikome rūdyt — 
Geriau laisvam Tėvynėj žūti, 
Negu kad Sibire trūnyt!

Pakilkit, pavergti lietuviai! — 
Rauda tautos neišvaduos! 
Garbė, kurie už laisvę žuvo! 
Gyvi jie amžiais, nors kapuos.

Nebijom darganų nei lietaus, 
Nei rudenio nakties juodos! 
Likimas mums žiaurus ir kietas 
Auka už laisvę Lietuvos.

Už brangią žemę tėviškėlės, 
Sesučių rūtų darželius, 
Už mielą seną motinėlę, 
Už koplytėlės smūtkelius!

Kada melsvutės rugiagėlės 
Linguos su varpomis laukuos, — 
Plačiais takais šviesi laisvužė 
Į mūsų šalį atžygiuos.

Ir komunizmas bus išrautas, 
Kaip;medis, augantis kraujuos! 
Težūsta,.kas norėjo tautą 
Skandinti amžinuos varguos!


GEGUŽIS

Skubės laukais gegužis žalias — 
Nebesulauks manęs jinai: 
Toli — į Sibiro net šalį 
Ją išvežė dar neseniai...

Vėjuotą naktį aš ateisiu, — 
Sutiks mane kapų tyla... 
Sakyk, likime, kodėl kenčia 
Sesutė, motina sena?

Man atsakys tik senas klevas, 
Suošęs glūdumoj nakties: 
"Kovok, sūnau, už žemę savo, 
Kol laisvės takas nusities!"

"Kovok už žydinčią jaunystę, 
Už šeimą, išvežtą nakčia. 
Klausyk, — jų aimanos atklysta 
Nuo pat Irkutsko iki čia".

Paliks vėl tėviškė užmigus 
Kapų tyloj vienų viena. 
Mane miškų takais į žygį 
Lydės liūdna, liūdna daina.


KALINIO DAINA

Šaltas vėjas pučia, 
Blaškos už langų. 
Man širdyje liūdna, 
Ilgu, neramu.

Skruostais nuriedėjo 
Ašara viena, 
O širdis vaitoja 
Laisvės alkana.

Tylios ir bežadės 
Slenka dienos čia, 
O širdis vaitoja 
Kalinio kančia.

Nieks, o nieks nežino 
Kad tu čia kenti! 
Kalinio dalužė 
Oi, sunki, sunki!

Kaip pakąstas žiedas 
Rudenio šalnos, — 
Ilgisi jaunystė 
Laisvės ir dainos.

Oi, močiute mano, 
Motina sena, 
Tu manęs neverki, 
Ašarų gana.

Jeigu man ir skirta 
Ta žiauri lemtis — 
Sibiras, Uralai, 
Svetima šalis —

Takeliu sugrįšiu, 
Laistytu krauju, — 
Tave ir Tėvynę 
Taip karštai myliu!

Naktimis sapnuoju 
Tėviškės laukus, 
Margas kaimo pievas 
Ir gimtus namus.

Rytą atsibudęs 
Praveriu akis — 
Girdis sargo žingsniai, 
Raktų skambesys...

Dievas neapleidžia 
Smilgos palaužtos 
Ir benamio paukščio, 
Ištikto audros —

Neapleis ir mūsų 
Tėviškės brangios! 
Ten Marijos žemė, 
Ir vaikai mes Jos!


PRAVIRKO SVĖRĖS

Pravirko svėrės pūdymuos 
Ir vėjai klevuos... 
Daugel ašarų sugėrė 
Žemė Lietuvos.

Rugių varpos žemai lenkias 
Prie pilkos dirvos. 
Liūdesiu dejuoja lankos 
Žemėj Lietuvos.

Daug kovoti pasiryžo 
Dėl tautos savos, 
Daug naujų kapų ir kryžių 
Žemėj Lietuvos.

Kolei raudonieji žvėrys 
Tėviškėj buvos — 
Verks klevai, smūtkeliai, svėrės 
Žemėj Lietuvos.


VILTIES AGONIJA

Mes prakeikiame savo likimą! 
Ne tik savo — ir savo tautos! 
Tauta žūsta: vieniems — ištrėmimas, 
Kitiems mirti Tėvynės miškuos!

Kraujas, ašaros, skausmas bekraštis, 
Badas, sielvartas, aibės vargų!.. 
Kas Kalvarijos kelią ištvertų? 
Gal tik Dievas, bet tik ne žmogus!

Ko Tėvynėje šauksis arimai? 
Kam gi vyšnios pabals pakeliais? 
Kam jurginas, palangėj parimęs, 
Savo margąjį žiedą išskleis?

Kaime liko tik tuščios sodybos. .
Mieste — niekšai, be dvasios šnipai! 
Kas supras, ko liūdnai žvaigždės žiba, 
Ko pravirksta klevai vakarais?

Kas apgins mūsų mažą Tėvynę? 
Iš vergijos kas mus išvaduos? 
Mes prakeikėme savo likimą. 
Ne tik savo — ir savo tautos!

A. Činga

NEVERKITE, KANKLĖS!

Kyla ūkanos. Prieblanda merkias. 
Tuoj Tėvynėj užmigs ajerai. 
Tik neverkite, kanklės, neverkit! — 
Dar sugrįš džiugesni vakarai...

Dūžta šviesios gyvenimo viltys. 
Net gegužy žiedų nerandu. 
Tik neverkit, neverkit, nutilkit! 
Širdyje man ir taip jau skaudu...

Nors žinau, — laisvės vėjai suūžę, — 
Dvelks į Lietuvą džiaugsmo kvapu, 
Bet kiek daug jau už laisvę palūžę! 
Kas prikels juos iš smėlio kapų?..

Kas kalėjime, tundroj praleistą 
Brangų laiką jaunystei grąžins? 
Kankiniams kas, migloms išsisklaidžius, 
Atminimo vainiką nupins?

A. Činga

MES SUGRĮŠIM

Nors niekad ašaros nedžius,
Nors skausmas plėš krūtinę, —
Jie neišraus mums iš širdžių
Nei Dievo, nei Tėvynės!

Čia mūsų dainos! Nors liūdnai
Kasdien Tėvynę minim.
Daina mes skrendame tenai,
Kur skleidžiasi jurginai.

Kur verkia kryžiai pakeliais,
Kur šiltą gražų rytą
Vosilkos žiedas išsiskleis
Ir vėl palinks nuvytęs.

Neliūskit, Lietuvos laukai!
Žydėkit, baltos vyšnios!
Ir tu, lietuvi, kurs likai,
Lauk mūsų — mes sugrįšim!

Vargų, kančių nebijom mes —
Užgrūdintos krūtinės!
Sugrįžtant dainoje skambės
Tik Dievas ir Tėvynė!

A. Činga