TIKINČIŲJŲ TEISIŲ GYNIMO KATALIKŲ KOMITETAS

Nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos Lietuvos vyskupai, kunigai ir tikintieji dažnai susiduria su religijos diskriminacija. Panaši ir kitų Tarybų Sąjungos tikinčiųjų padėtis. Tikintieji neturi tų teisių, kuriomis valstybėje naudojasi ateistai. Tarybinė Konstitucija deklaruoja tik kulto laisvę, bet ir ši ribota laisvė praktiškai dažnai yra varžoma. Daugelis įstatymų, tvarkančių tikinčiųjų reikalus, neatitinka Lietuvos sąlygų ir prieštarauja ne tik tarybinei Konstitucijai, bet ir tarptautiniams TSRS susitarimams. Todėl mes, katalikai, ryžomės įkurti Tikinčiųjų teisių gynimo Katalikų Komitetą (TTG KK), kuris sieks katalikams lygių teisių su ateistais. Savo veikla tikimės padėti tikintiesiems, o įgyvendinus teisinę ir praktinę ateistų lygybę, daug laimės ir Tarybų Sąjungos autoritetas krikščioniškuose Vakaruose.

Siekdami šio tikslo mes esame pasiryžę:

- atkreipti tarybinės vyriausybės dėmesį į Bažnyčios ir paskirų tikinčiųjų diskriminavimo faktus;

- informuoti Bažnyčios vadovybę, o reikalui esant, ir visuomenę apie tikinčiųjų padėtį Lietuvoje ir kitose tarybinėse respublikose;

- siekti, kad tarybiniai įstatymai ir jų praktinis taikymas, liečiantis Bažnyčios ir tikinčiųjų reikalus, neprieštarautų tarptautiniams TSRS susitarimams;

- aiškinti kunigams ir tikintiesiems jų teises ir padėti jas apginti.


Tikinčiųjų teisių gynimo Katalikų Komitetas veiks viešai ir nesieks jokių politinių tikslų.

Nors Tikinčiųjų teisių gynimo Katalikų Komitetas pirmiausia rūpinsis katalikų teisių gynimu, bet stengsis padėti ir kitiems tikintiesiems, kurie į jį kreipsis.

Tikinčiųjų teisių gynimo Katalikų Komitetas solidarizuojasi su Tarybų Sąjungos ir viso pasaulio žmogaus teisių gynėjais ir yra pasiryžęs su visais bendradarbiauti žmogaus teisių gynimo srityje. Ypatingai artimai norima bendradarbiauti su TSRS Tikinčiųjų teisių gynimo krikščioniškuoju Komitetu. Šį bendradarbiavimą mes laikysime savo kukliu indėliu ne tik žmogaus ir tikinčiųjų teisių gynime, bet ir ekumeniniame judėjime.

Jeigu kuris nors Tikinčiųjų teisių gynimo Katalikų Komiteto narys negalės eiti savo pareigų, tuojau jo vietą užims vienas iš anksto numatytas kandidatas.

Tikinčiųjų teisių gynimo Katalikų Komitetas prašo suinteresuotus asmenis kreiptis rūpimais klausimais į bet kurį šio Komiteto narį.

TIKINČIŲJŲ TEISIŲ GYNIMO KATALIKŲ KOMITETO narių adresai:

Kun.Jonas Kauneckas
235610 Telšiai, Pionierių g. 51

Kun. Alfonsas Svarinskas 
234422 Raseinių raj., Viduklė, Šaltinio g. 1

Kun. Sigitas Tamkevičius
234290 Vilkaviškio raj., Kybartai, Darvino g. 12

Kun. Vincas Vėlavičius 
235915 Skaudvilė, Tauragės g. 17

Kun. Juozas Zdebskis
234560 Lazdijų raj., Šlavantai
1978 m. lapkričio 13 d.