TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui
Nuorašai:
Tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komitetui 
Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams 
Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui P.Anilioniui

Vilniaus arkivyskupijos kunigų

PAREIŠKIMAS

Mes, žemiau pasirašę Vilniaus arkivyskupijos kunigai, pritariame tikinčiųjų teisėms ginti Katalikų Komiteto pareiškimui Nr. 5, rašytam 1978 m. gruožio 25 d. TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui, Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumui, Lietuvos vyskupams ir vyskupijų valdytojams ir Religijų reikalų tarybos įgaliotiniui P.Anilioniui, ir pareiškiame, jog Religinių susivienijimų nuostatus laikome teisiškai negaliojančiais ir jų laikytis negalime, nes jie diskriminuoja tikinčiuosius, varžo jų sąžinę, yra priešingi Katalikų Bažnyčios mokslui ir teisei (kanonams), Tarybų Sąjungos ir Lietuvos TSR konstitucijoms, Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai ir kitiems Tarybų Sąjungos tarptautiniams įsipareigojimams.


Lietuva, 1979.1.25
Helsinkio susitarimų vykdymui remti Lietuvos visuomeninės grupės nariai kunigai
Karolis Garuckas ir Bronius Laurinavičius

Kunigai:
V. Černiauskas, A. Čeponis, K Žeminas, A.Keina, A.Simonaitis, J. Vaitonis, D. Valiukonis, J.Lauriūnas, D. Valančiauskas, A.Andriuškevičius, A. Ulickas, J.Baltušis, K Gajauskas, J.Kardelis, N.Pakalka, N.Jaura, M.Savickas, D.Baužys, A.Merkys, KMolis, VJaskelevičius, J.Budrevičius, J.Kutka, J.Grigaitis, I.Paberžis, M.Stonys, P. Tarvydas, K. Pukėnas, R. Blažys, J. Tunaitis, A.Dziekan, A.Trusevič, J.Obrembski, S.Kakarieka, V. Rūkas, K. Gailius, K. Vaičionis, L. Savickas, P. Jankus, K. Černiauskas, D.Puidokas, A.Petronis, S.Malachovski, S.Valiukėnas, K. Valeikis,J. Šlėnys, V. Bronickis, J. Jakutis, K Vasiliauskas, P.Bekiš, A. Valatka, S.Puidokas, S.Markevičius, S.Tunaitis.